بخش سوم دورۀ محمدرضا شاه
جنایت و کشتار
نقش ابرقدرتها در جنایات شاه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

نقش ابرقدرتها در جنایات شاه

نقش ابرقدرتها در جنایات شاه

‏ملت ما بیش از پنجاه سال است که به واسطۀ انگلستان و امریکا تحت‏‎ ‎‏فشار آن رژیم منحوس بود. اینقدر جنایت به وسیلۀ حکومت این پدر‏‎ ‎‏و پسر در ایران شد که قابل ذکر نیست. مملکت ما در زمان این پدر و‏‎ ‎‏پسر به کلی خراب شد و آن چیزی که آباد شد قبرستانهای ما بود.‏‎ ‎‏قبرستانهای ما را اینها به واسطۀ کشتار، پرجمعیت کردند و بلاد ما را‏‎ ‎‏تهی. خزائن ما را به اغیار دادند و به اجنبی، و همه چیز ما را پیوستۀ‏‎ ‎‏امریکا و غیرامریکا.(430)‏

6 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ما ریشۀ این جنایاتی که این شخص در طول سی و هفت سال تقریباً به‏‎ ‎‏ایران کرده است و این خیانتهایی که به ایران کرده است و این‏‎ ‎‏آدمکشیهای دسته جمعی که کرده است ما به دست بیاوریم که این با‏‎ ‎‏امر کی بوده. یک انسان، یک آدم که می خواهد در یک مملکتی‏‎ ‎‏حکومت کند بی جهت این قدر جنایت نمی کند. این عامل اشخاصی‏‎ ‎‏بوده است. خود ایشان هم می گوید من مأمور بودم برای وطنم. ما‏‎ ‎‏می خواهیم آن آمر را پیدا بکنیم که آن که امر کرده است که ایشان در‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 234

‏وطنش اینهمه جنایت بکند این کیست و چه اشخاصی هستند؟(431)‏

27 / 8 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ملت ما اخیراً پنجاه و چند سال گرفتار دو حاکم غیرقانونی و جائر، که‏‎ ‎‏یکی از طرف انگلیسها بر ما تحمیل شد و آن رضاخان بود. و یکی هم‏‎ ‎‏از جانب دولتهای سه گانه، که یکی از آنها انگلیس و یکی امریکا و‏‎ ‎‏یکی شوروی بود. و در طول این پنجاه سال جنایاتی کردند بر این‏‎ ‎‏ملت و خیانتهایی کردند بر این ملت که در چند روز و چند سال‏‎ ‎‏نمی تواند کسی احصا کند.‏

‏     بعضی از جنایات و خیانتهای اینها در دست نیست. کسی اطلاع‏‎ ‎‏ندارد. فقط خودشان اطلاع دارند و بعض نزدیکانشان، که آنها هم در‏‎ ‎‏دست نیستند.(432)‏

20 / 10 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏در شرایطی که جلادان رژیم ستمشاهی پرو بال و برگ و شاخۀ شجرۀ‏‎ ‎‏طیبۀ آزادی را می شکستند، همۀ جهانخواران در یک اقدام هماهنگ‏‎ ‎‏تبلیغاتی و بین المللی شاه را متمدن و مترقی، و آزادی طلبان و مسلمانان‏‎ ‎‏را مرتجع و خواسته های اسلامی آنان را ارتجاع سیاه معرفی کردند و در‏‎ ‎‏ادامۀ همان سیاست سرکوب بود که در کربلای خونرنگ ایران جنایات‏‎ ‎‏یزیدیان را دهها بار در عاشوراها و تاسوعاها تکرار نمودند و مملکت‏‎ ‎‏ما را به جزیرۀ آرام و ثبات امریکا و به قبرستان و خرابۀ این ملت‏‎ ‎‏مبدل ساختند.(433)‏

6 / 5 / 66

*  *  *

 

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 235