بخش سوم دورۀ محمدرضا شاه
فصل دوم حکومت محمدرضا شاه
عملکرد دولت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

عملکرد دولت

عملکرد دولت

‏ ‏

‏شاه سابق که در آن کتاب نوشته است «مأموریت برای وطنم» من این‏‎ ‎‏را صحیح می دانم؛ «مأموریت» برای وطن داشت! برای اینکه وطن را‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 206

‏بکلی نابود کند، اسلام را نابود کند، عشایر را نابود کند، همۀ طبقات را‏‎ ‎‏به نابودی بکشد، همۀ خزاین ما را ببرد، ما را دست نشاندۀ غیر قرار‏‎ ‎‏بدهد، کشاورزی ما طوری بشود که ما در همه چیز محتاج به خارج‏‎ ‎‏باشیم. اینها همه جزء «مأموریت» او بود، و مأموریتش را هم انجام‏‎ ‎‏داد.(376)‏

6 / 12 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏این «اصلاحاتی که اینها به خیال خودشان کردند، عالماً عامداً فاسد‏‎ ‎‏کردند نه اینکه اشتباه کردند. آن مردک‏‎[1]‎‏ آمد گفت من اشتباه کردم! لکن‏‎ ‎‏تعمد کرد در امور؛ اینطور نبود که اشتباه باشد. عالمِ عامد بود در خراب‏‎ ‎‏کردن این مملکت: کشاورزی را عالمِ عامد بود که به صورت «اصلاحات‏‎ ‎‏ارضی» به فساد بکشاند؛ «مأمور» بود برای اینکه مملکت ما را بازار قرار‏‎ ‎‏بدهد برای دیگران، و ما باید از دیگران وارد کنیم و ما بازار آنها باشیم.‏‎ ‎‏اگر چنانچه این مرد نبود مملکت خودمان برای خودمان کافی بود لکن‏‎ ‎‏این مرد ـ یا نامرد ـ به واسطۀ آن نوکری‏‏[‏‏ای‏‏]‏‏ که داشت، «مأموریت»ی که‏‎ ‎‏برای وطنش داشت ـ مأمورش کرده بودند بیاید و این وطن را از بین ببرد‏‎ ‎‏و برد و رفت منتها همۀ چیزهای ما را برداشت و رفت.(377)‏

11 / 12 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏اینها ـ این خدانشناسها ـ مملکت ما را خراب کردند و رفتند. با اسم‏‎ ‎‏«تمدن بزرگ» چنان خرابی وارد آوردند و چنان آن را به عقب راندند،‏‎ ‎‏که سالهای طولانی باید تا به حد خود برسد. اقتصاد ما را از بین بردند،‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 207

‏کشاورزی ما را ... به اسم «اصلاحات ارضی» از بین بردند؛ ارتش ما را‏‎ ‎‏وابسته به غیر کرده بودند؛ فرهنگ ما را به عقب رانده بودند؛ از همه‏‎ ‎‏بالاتر، نیروی انسانی ما را نگذاشتند شکوفایی پیدا کند. ما الآن برای‏‎ ‎‏[‏‏سازندگی‏‏]‏‏ نیروی انسانی احتیاج داریم؛ و برای کارهایی که احتیاج به‏‎ ‎‏نیروی انسانی دارد باید بگردیم تا پیدا بکنیم؛ برای اینکه اینها‏‎ ‎‏قرنهاست ـ و اخیراً پنجاه و چند سال است ـ که با تمام قوا کوشیدند تا‏‎ ‎‏نیروی انسانی ما را از بین ببرند.(378)‏

7 / 2 / 58

*  *  *

 

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 208

  • - اشاره به اعتراف محمدرضا شاه به اشتباهات خود پس از قیام همگانی مردم.