بخش دوم دورۀ رضاخان
فصل سوم سیاست مذهبی رضاخان
نقش انگلیس در تبلیغات علیه روحانیت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

نقش انگلیس در تبلیغات علیه روحانیت

نقش انگلیس در تبلیغات علیه روحانیت

‏ ‏

‏تبلیغات آنها تأثیر کرد ‏‏[‏‏و روحانیون ‏‏]‏‏ را معرفی کردند به اینکه اینها ‏‎ ‎‏انگلیسی هستند! همان خود انگلیسها اینها را این جور معرفی می کردند!‏‏ ‏‎ ‎‏     ‏‏یعنی عمال انگلیسی توی مردم می افتادند که این آخوندها ‏‎ ‎‏انگلیسی اند! این آخوندها کذا هستند. درباریند! انگلیسی هستند، که ‏‎ ‎‏مردم را از اینها جدا بکنند.(232)‏‏ ‏

29 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏خود انگلیسها به مردم این طور می گفتند، که اینها انگلیسی اند؛ اینها‏‎ ‎‏منحرف اند؛ انگلیسی اند! خودشان به مردم این طور می گفتند. آنهایی‏‎ ‎‏که اجیر بودند از طرف آنها به مردم این طور تزریق می کردند. خوب،‏‎ ‎‏سابق در ده ـ بیست سال پیش از این، بیست سال پیش از این؛ یا یک‏‎ ‎‏قدری بیشتر، انگلیس معروف بود و مطرح بود، بعد امریکا جلو‏‎ ‎‏افتاد... اینها درباری اند، اینها انگلیسی اند، اینها را گذاشته اند برای‏‎ ‎‏اینکه مردم را خواب بکنند! دین اصلش تخدیر است، دین مِثْل‏‎ ‎‏مخدّرات می ماند؛ مردم را خواب می کند که آنها ببرند، بچاپند.‏‎ ‎‏روحانیت هم عامل انگلیسها هستند! اینها آمده اند اینجا مردم را خواب‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 128

‎ ‎‏کنند که آنها بچاپند و اینها حرف نزنند. مردم را اینها خواب می کنند.‏‎ ‎‏ آنها اموالشان را می برند و خودشان خواب اند و مُلتفت نیستند.(233)‏ 

12 / 6 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ادیان را این طور نمایش می دادند آخوندها را هم: اینها درباری اند؛ اینها‏‎ ‎‏انگلیسی هستند. خود انگلیسیها این طور القا می کردند که بگویید‏‎ ‎‏انگلیسی اند! اینها درباری هستند؛ این آخوندها چه هستند.‏

‏     ‏‏این قصه را من مکرّر گفته ام: من و آقای حائری، آقای آقا مرتضی‏‎ ‎‏حائری و آقای حائری اخویشان ـ آقای حاج آقا مهدی ـ در اتوبوس‏‎ ‎‏بودیم در نمی دانم چند سال پیش از این، و از یک جایی می آمدیم‏‎ ‎‏طرف جنوب شهر و آنجاها در آن اتوبوس یک عدّه ای بودند یکیشان‏‎ ‎‏شروع کرد صحبت کردن گفت که من مدتها بود که این هیکلها را‏‎ ‎‏ندیده بودم ـ آن زمانی بود که زمان قدرت رضاشاه، شاید آخرهای‏‎ ‎‏رضاشاه، شاید حالا یادم نیست درست ـ گفت من مدتها بود که این‏‎ ‎‏هیکلها را ندیده بودم. مقصودش ما سه نفر بود که مُعمَّم بودیم. اینها را‏‎ ‎‏انگلیسها درست کرده اند و در نجف و قم جمعشان کرده اند و اینها از‏‎ ‎‏عُمّال آنها هستند.(234)‏

22 / 6 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ما در سابق دیدیم که جزء برنامۀ انگلیسها، که رضاخان را آورده بودند‏‎ ‎‏ـ شاید در رأس برنامه هم بود ـ این بود که باید این طایفه از بین بروند. ‏‎ ‎‏با تمام قوا، از تبلیغات مجلات و روزنامه ها وگویندگان و اینها گرفته‏‎ ‎‏ تا هرجا که روشنفکری و روشن فکرنمایی بودند، بر ضد روحانیت‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 129

‏بسیج شدند.(235)‏‎[1]‎

11 / 6 / 59

*  *  *

 

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 130

  • علاوه بر موارد مذکور برای اطلاع بیشتر رجوع شود به:     1. صحیفه امام؛ ج 6، ص 44 ـ 45.     2. همان؛ ص 421 ـ 422.     3. همان؛ ج 7، ص 45 ـ 46.     4. همان؛ ص249 ـ 251.     5. همان؛ ص 430.     6. همان؛ ج 8 ، ص 94.     7. همان؛ ص 185.     8 . همان؛ ص 297.     9. همان؛ ص 292 ـ 293.     10. همان؛ ص 311.     11. همان؛ ص 528.     12. همان؛ ج 9، ص 77 ـ 78.     13. همان؛ ص 393 ـ 394.     14. همان؛ ص 402 ـ 403.     15. همان؛ ص 509 ـ 510.     16. همان؛ ج 10، ص 2.     17. همان؛ ص 118 ـ 120.     18. همان؛ ص 181.     19. همان؛ ص 316.     20. همان؛ ج 11، ص 452 ـ 453.     21. همان؛ ج 12، ص 193.     22. همان؛ ص 331.     23. همان؛ ص 471.     24. همان؛ ص 11 ـ 12.     25. همان؛ ج 13، ص 318 ـ 321.     26. همان؛ ص 361.     27. همان؛ ج 15، ص 209.     28. همان؛ ج 17، ص 154 ـ 155.     29. همان؛ ج 18، ص 219.