بخش دوم دورۀ رضاخان
فصل اول روی کار آمدن رضاخان
تشکیل مجلس مؤسسان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

تشکیل مجلس مؤسسان

تشکیل مجلس مؤسسان

‏ ‏

‏مجلس مؤسسان‏‎[1]‎‏ که با زور سرنیزه تشکیل شد و همه دیدید. اکنون‏‎ ‎‏هم حکمش نافذ و درست است.(139)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

‏ما شاهد قضیه بودیم که قضیه چه جور بود و چه جور تحقق پیدا کرد،‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 72

‏با سرنیزه مجلس درست کردند! با سرنیزه رأی درست کردند! مگر‏‎ ‎‏کسی جرأت می کرد رأی ندهد؛ جرأت می کرد نفس بکشد. درست‏‎ ‎‏کردند و البته یک عده ای هم آن وقت از جان گذشتند مخالفت کردند‏‎ ‎‏لکن مابقی همه سرنیزه بالای سرشان بود، یا تطمیع. زیاد به آنها چیز‏‎ ‎‏دادند. یا سرنیزه بود.یک مجلسی سرنیزه ای درست کردند و با آن‏‎ ‎‏مجلسِ سرنیزه ای به ما تحمیل کردند یک همچو موجوداتی را. اگر‏‎ ‎‏هم صحیح بود، غلط بود. اگر صحیح بود نسبت به آن کسی که در آن‏‎ ‎‏زمان بود صحیح؛ اما نسبت به کسی که در آن زمان نبود، ماهایی که‏‎ ‎‏شماهایی که در آن وقت نبودید، رفراندوم آن وقت و ـ نمی دانم ـ‏‎ ‎‏مجلس مؤسسانِ آن وقت هیچ دخالت نمی تواند داشته باشد در‏‎ ‎‏سرنوشت شما.(140)‏

1 / 11 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏این سلطنت پهلوی از اول که پایه گذاری شد برخلاف قوانین بود.‏‎ ‎‏آنهایی که در سن من هستند می دانند و دیده اند که مجلس مؤسسان که‏‎ ‎‏تأسیس شد، با سرنیزه تأسیس شد. ملت هیچ دخالت نداشت در‏‎ ‎‏مجلس مؤسسان. مجلس مؤسسان را با زور سرنیزه تأسیس کردند، و‏‎ ‎‏با زورْ وکلای آن را وادار کردند به اینکه به رضا شاه رأی سلطنت‏‎ ‎‏بدهند. پس این سلطنت از اول یک امر باطلی بود.(141)‏

12 / 11 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏آقا دولتی که منشعب می شود، منشأش عبارت از یک شاهی است که‏‎ ‎‏مخلوع است، یک شاهی است که خائن است، یک شاهی است که پسر‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 73

‏رضا شاه است که مجلس مؤسسانِ سرنیزه ایِ فرمایشی درست کرد‏‎ ‎‏ـ این را که ما یادمان هست دیگر ‏‏[‏‏که‏‏]‏‏ مجلس مؤسسانی که‏‎ ‎‏درست کرد، با سرنیزه مجلس مؤسسان را درست کرد ـ وقتی با ‏‎ ‎‏سرنیزه مجلس مؤسسان درست می شود، این مجلسِ مؤسسانْ‏‎ ‎‏ قانونی است؟ این یک دلیل بر اینکه این مرد سلطنتش قانونی‏‎ ‎‏ نیست.(142)‏‏ ‏13 / 11 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏رضا شاه با زور سرنیزه آمد و با زور سرنیزه مجلس مؤسسان درست‏‎ ‎‏کرد.(143)‏

13 / 11 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏از اول که رضاخان کودتا کرد و آمد به تهران، تا آن وقتی که مجلس‏‎ ‎‏مؤسسان درست کرد و وکلایی خودش درست کرد، تمام اینها با‏‎ ‎‏سرنیزه بود و ارادۀ ملت هیچ دخالت در این مسائل نداشت و ملت به‏‎ ‎‏هیچ وجه در حساب نمی آمد. و یک همچو جمعیتی که او جمع کرده‏‎ ‎‏بود و با سرنیزه مسألۀ مؤسسان را تأسیس کرد و آنها رأی دادند، این‏‎ ‎‏رأی رأیِ باطل بوده است.(144)‏

16 / 11 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏همه می دانید که از اولْ این بنا در این سلسله غیرقانونی بود. از اول‏‎ ‎‏مجلس مؤسسانی که اینها درست کردند با زور و سرنیزه بود. از اول‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 74

‏وکلایی که اینها ایجاد کردند با انتصاب بود نه انتخاب مردم. مردم هیچ ‏‎ ‎‏اطلاعی از این معانی نداشتند، و اگر داشتند نمی توانستند نفس ‏‎ ‎‏بکشند.(145)‏‏ ‏30 / 11 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏در مجلسی که سابقاً با اینکه طاغوت آن مجلس را برپا کرد، مجلس‏‎ ‎‏مؤسسانی که در زمان رضاخان در ایران تحقق پیدا کرد، علمای طراز‏‎ ‎‏اول علمای ایران، در آن مجلس بودند. البته آن وقت با سرنیزه بود؛‏‎ ‎‏لکن علمای درجه اول بودند.(146)‏

30 / 3 / 58

*  *  *


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 75

 

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 76

  • - در روز 9 / 8 / 1304 ه. ش. ماده واحده ای در مجلس شورای ملی به تصویب رسید که این ماده واحده در منزل سردار سپه تهیه و نمایندگان را یک به یک به آنجا برده بودند تا آن را امضا کنند. بر اساس این مصوبه، سلسلۀ قاجاریه منقرض اعلام گردید و تعیین تکلیف حکومت برعهدۀ مجلس مؤسسان قرار گرفت؛ و این مجلس در 15 / 9 / 1304 افتتاح گردید و با تغییراتی در قانون اساسی، سلطنت رضاخان را رسمیت بخشید.