بخش اول دورۀ قاجاریه
علل انحراف در نهضت
کنار گذاشتن روحانیون
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

کنار گذاشتن روحانیون

کنار گذاشتن روحانیون

‏همان طوری که در صدر مشروطه روحانی کار را کرد و اینها زدند و‏‎ ‎‏کشتند، ترور کردند. همان نقشه است. آن وقت ترور کردند سید‏‎ ‎‏عبدالله بهبهانی را، کشتند مرحوم نوری را و مسیر ملت را از آن راهی‏‎ ‎‏که بود برگرداندند به یک مسیر دیگر.(98)‏

2 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏اگر مؤمنین کنار بروند، آنهایی که متعهد به اسلام هستند کنار بروند و‏‎ ‎‏اینها بیایند و قبضه کنند، مثل صدر مشروطه که رفتند کنار اشخاصی‏‎ ‎‏که متعهد بودند، و قبضه کردند مشروطه را آنهایی که متعهد به اسلام‏‎ ‎‏نبودند. اسلام را به آنجا کشاندند که همه دیدید.‏

‏     اگر در صدر مشروطه علما آمده بودند در میدان، مؤمنین آمده‏‎ ‎‏بودند، روشنفکرهای متعهد آمده بودند و مسلمانهای متعهد آمده‏‎ ‎‏بودند و قبضه کرده بودند مجلس را، و نگذاشته بودند که دیگران‏‎ ‎‏بیایند مجلس را بگیرند، ما به این روزگار نمی رسیدیم. ما مملکتمان‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 51

‏خراب نمی شد. ما عزتمان از بین نمی رفت. لکن شیاطینی که در آن‏‎ ‎‏وقت بودند، بیخ گوش اینها خوانده اند که شما در سیاست داخل‏‎ ‎‏نشوید. سیاست است این. شما را به سیاست چه و آنها باور کردند که‏‎ ‎‏خیرخواهند.(99)‏

22 / 12 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏در جنبش مشروطیت، همین علما در رأس بودند و اصل مشروطیت‏‎ ‎‏اساسش از نجف به دست علما و در ایران به دست علما شروع شد و‏‎ ‎‏پیش رفت؛ اینقدری که آنها می خواستند که مشروطه تحقق پیدا کند و‏‎ ‎‏قانون اساسی در کار باشد شد. لکن بعد از آنکه شد، دنباله اش گرفته‏‎ ‎‏نشد، مردم بیطرف ماندند، روحانیون هم رفتند؛ هر کس سراغ کار‏‎ ‎‏خودش. از آن طرف، عمال قدرتهای خارجی و خصوصاً در آن وقت‏‎ ‎‏انگلستان، در کار بودند که اینها را از صحنه خارج کنند؛ یا به ترور یا به‏‎ ‎‏تبلیغات. گویندگان و نویسندگان آنها کوشش کردند به اینکه‏‎ ‎‏روحانیون را از دخالت در سیاست خارج کنند و سیاست را بدهند به‏‎ ‎‏دست آنهایی که می توانند، به قول آنها، یعنی فرنگ رفته ها و غربزده ها‏‎ ‎‏و شرقزده ها، و کردند آنچه را کردند. یعنی، اسم مشروطه بود و‏‎ ‎‏واقعیت استبداد؛ آن استبداد تاریک ظلمانی، شاید بدتر از زمان‏‎ ‎‏[‏‏سابق‏‏]‏‏ و حتماً بدتر از زمانهای سابق.(100)‏

4 / 8 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏اگر ملت ما ـ این طایفه را حفظ نکنید، بدانید که سرنوشت شما‏‎ ‎‏سرنوشت زمان مشروطه خواهد شد که روحانیون این کار را درست‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 52

‏کردند و دست استبداد را کوتاه کردند، لکن دوباره به واسطۀ اینکه‏‎ ‎‏ملت مجتمع نبود و با روحانیت آنطور سازش، اطاعت محکم‏‎ ‎‏نداشت، مشروطه را آنها به پا کردند و دیگران آمدند و مشروطه را‏‎ ‎‏همان استبداد غلیظتر با اسم مشروطه ‏‏[‏‏کردند.‏‏]‏‏ یک اسم بی مسمایی‏‎ ‎‏بود و گفته می شد که ما مجلس داریم و مشروطه داریم و‏‎ ‎‏مشروطه خواه هستیم، لکن استبداد ـ به تمام معنای خودش، به تمام‏‎ ‎‏کلمۀ خودش ـ بر ما حکومت می کرد.(101)‏

25 / 8 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏روحانیون را یکسره از دخالت بر کنار کردند؛ و با توطئه های موذیانه‏‎ ‎‏و تبلیغات مسمومِ مُلهم از غرب، که توسط روشنفکران و غرب و‏‎ ‎‏شرقزدگان خائن یا نفهم صورت می گرفت، مجلس را در نظر‏‎ ‎‏روحانیون و متدینین به گونه ای ساخته بودند که دخالت در انتخابات‏‎ ‎‏از معاصی بزرگ و اعانت به ظلم و کفر بود! و روحانیت بکلی از‏‎ ‎‏صحنه خارج شد و به انزوا کشیده شد؛ و دست قلدران و شرق و‏‎ ‎‏غربزدگان باز شد؛ و کشور را به آنجا کشاندند که دیدید و دیدیم.‏‎ ‎‏مع الأسف امروز هم آن افکار پوسیده در نادری از معممین بیخبر از‏‎ ‎‏دنیا دیده می شود. در حالی که اگر در هر شهری و استانی چند نفر مؤثر‏‎ ‎‏افکار، مثل مرحوم مدرس شهید، را داشتند، مشروطه به طور مشروع‏‎ ‎‏و صحیح پیش می رفت، و قانون اساسی با متمم آن، که مرحوم حاج‏‎ ‎‏شیخ فضل الله در راه آن شهید شد، دستخوش افکار غربی و دستخوش‏‎ ‎‏تصرفاتی که در آن شد نمی گردید، و اسلام عزیز و مسلمانان مظلوم‏‎ ‎‏ایران آن رنجهای طاقت فرسا را نمی کشیدند. به دنبال خروج‏‎ ‎‏روحانیون، یا به عبارت دیگر، اخراج آنان از صحنه، عموم متدینین،‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 53

‏از هر قشری از اقشار، چه فرهنگی، چه کارگری، چه اداری و بازاری‏‎ ‎‏و چه غیر اینها، نیز از دخالت کناره گرفتند یا بر کنارشان کردند؛ و آن‏‎ ‎‏شد که شد.(102)‏

22 / 11 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏معلوم نیست در صدر مشروطیت در دورۀ اول با فقهای ناظر به‏‎ ‎‏قوانین این نحو عمل شده باشد. در آن زمان بتدریج فقها را از مجلس‏‎ ‎‏بیرون راندند و به سر این ملت آن آوردند که دیدیم.(103)‏

25 / 2 / 63

*  *  *

‏ ‏

‏همه دیدید و نسل آتیه خواهد شنید که دست سیاست بازان پیرو شرق‏‎ ‎‏و غرب، روحانیون را که اساس مشروطیت را با زحمات و رنجها‏‎ ‎‏بنیان گذاشتند از صحنه خارج کردند و روحانیون نیز بازی‏‎ ‎‏سیاست بازان را خورده و دخالت در امور کشور و مسلمین را خارج‏‎ ‎‏از مقام خود انگاشتند و صحنه را به دست غربزدگان سپردند؛ و به سر‏‎ ‎‏مشروطیت و قانون اساسی و کشور و اسلام آن آوردند که جبرانش‏‎ ‎‏احتیاج به زمان طولانی دارد.(104)‏

15 / 3 / 68

*  *  *

 

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 54