بخش اول دورۀ قاجاریه
فصل دوم ماهیت حکومت قاجار
ضعف حکومت در برابر بیگانگان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

ضعف حکومت در برابر بیگانگان

ضعف حکومت در برابر بیگانگان

‏ ‏

‏در بعضی از اوقات، که در چندین سال پیش از این، یک اولتیماتومی‏‎ ‎‏آنها‏‎[1]‎‏ می دادند به ایران ـ مثلاً ـ با همان لفظی که آنها، تشری که آنها‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 10

‏می زدند، هر امری را که می خواستند، به مجلس تحمیل می کردند و به‏‎ ‎‏دولت تحمیل می کردند. اینها هم نسبت به ملت خودشان همین طور‏‎ ‎‏بود: همچو که صحبت حکومت نظامی می شد، دیگر مردم بکلی به‏‎ ‎‏واسطۀ خوفی که از اینها داشتند، بکلی خودشان را می باختند.(15)‏

12 / 8 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏اگر یک مطلبی فرض کنید در یک دولت کوچکی واقع می شد‏‎ ‎‏برخلاف میل شوروی ـ مثلاً ـ یا برخلاف میل امریکا، کافی بود که‏‎ ‎‏امریکا یا شوروی یک تشر بزنند. با همان یک تشر، مسأله ختم می شد.‏‎ ‎‏یا مثلاً، در آن وقتی که انگلستان قدرتش زیادتر بود از دیگران، یک‏‎ ‎‏کشتی را بیاورند در این آبهای نزدیک ایران، یک کشتی را که آوردند‏‎ ‎‏اینجا، دیگر نه مجلسش می توانست حرفی بزند و نه دولتش و هر چه‏‎ ‎‏آنها می خواستند تحمیل می کردند.(16)‏

12 / 8 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏چی است مسأله؟ چی شده است ایران؟ چه قصه ای در ایران واقع شده‏‎ ‎‏است که سابق چنانچه در زمان سلاطین سابق، در زمان قاجار، در‏‎ ‎‏زمان پهلوی اگر یک کلمه در آنجا می گفتند، اینها تمام کنار می رفتند،‏‎ ‎‏اگر یک تشر می زدند آنها خلع سلاح می شدند. چه شده است که حالا‏‎ ‎‏پاسدارهای ما هم اعتنا به آنها نمی کنند؟ برای اینکه آن وقت مردم را‏‎ ‎‏خواب کرده بودند. تبلیغات دامنه دار دشمنهای اسلام، مردم را خواب‏‎ ‎‏کرده بودند، از هم جدا کرده بودند، شهرها از هم جدا بود، احزاب‏‎ ‎‏مختلفه همه با هم مختلف بودند، حکومتها همه دست نشانده بودند.‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 11

‏اما امروز مسأله این نیست، امروز ایران بیدار شده است امروز اسلام‏‎ ‎‏در ایران رواج پیدا کرده است.(17)‏

29 / 8 / 65

*  *  *

‏ ‏

 

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 12

  • - دولتهای روس و انگلیس.