فهارس
فهرست موضوعی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فرهانی، مجتبی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

فهرست موضوعی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

فهرست موضوعی

‏ ‏

بخش اول ـ ویژگیها

فصل اول ـ ویژگیهای فردی

موضوع 

شمارۀ خاطره 

‏1ـ اخلاص‏

‏310ـ289ـ279ـ237ـ154ـ144ـ48ـ40‏

‏401ـ324ـ313‏

‏2ـ تهذیب نفس‏

‏289ـ263ـ231ـ184ـ157ـ149ـ26ـ16‏

‏ـ520ـ465ـ442ـ427ـ414ـ401ـ291‏

‏534‏

‏3ـ اسوه بودن‏

‏ـ461ـ410ـ324ـ301ـ292ـ40ـ 18‏

‏ـ512ـ492‏

‏4ـ ظاهر زیبا و آراسته‏

‏432ـ336ـ279ـ223ـ123ـ74‏

‏5ـ با ابهت و باوقار‏

‏400ـ323ـ320ـ234ـ219ـ74ـ45ـ31‏

‏481ـ472ـ404‏

‏6ـ ادب و تواضع (دو زانو نشستن هنگام‏‎ ‎‏تدریس)‏

‏443ـ316ـ223ـ76ـ45‏

‏ ‏

‏ ‏


‏7- حضور به موقع در جلسه‏‎ ‎‏و اغتنام فرصت‏

‏ـ186ـ156ـ141ـ121ـ100ـ87 ـ56‏

‏ـ381ـ367ـ353ـ339ـ254ـ240ـ193‏

‏536ـ511‏

‏8 - تیزهوشی و استعداد‏‎ ‎‏فوق العاده‏

‏ـ310ـ 268ـ236ـ151ـ68ـ42ـ37ـ6‏

‏548ـ452ـ379‏

‏ ‏

‏9ـ مطالعۀ قبل از تدریس‏

‏ـ368ـ338ـ326ـ260ـ255ـ169ـ55‏

‏548ـ473ـ436ـ394‏

‏10- انضباط علمی (برنامه ریزی، نظم در ارائۀ‏‎ ‎‏مطالب)‏

‏415ـ393ـ340ـ314ـ255ـ57ـ8ـ6‏

‏546ـ537ـ526ـ506ـ444ـ436‏

‏11ـخوش بیانی وشیوایی(پرهیز از پیچیده گویی)‏

‏380ـ297ـ272ـ234ـ117ـ57ـ55ـ7ـ6‏

‏ـ528ـ473ـ471ـ470ـ459ـ444ـ423‏

‏555ـ550ـ543ـ534‏

‏12ـ توانایی تفهیم درس‏

‏ـ272ـ113ـ50ـ32ـ28ـ8ـ7ـ6ـ1‏

‏543ـ471ـ423ـ389ـ380ـ305 ‏

‏13- خوب گوش کردن به‏‎ ‎‏سخن دیگران‏

‏320ـ294ـ170ـ160ـ156ـ83ـ15ـ14‏

‏361ـ354ـ334‏

‏14- پرهیز از تشریفات و‏‎ ‎‏همراهی شاگردان‏

‏ـ238ـ229ـ225ـ142ـ109ـ79ـ19ـ12‏

‏ـ409ـ398ـ373ـ335ـ328ـ290ـ239‏

‏ـ503ـ499ـ454ـ430ـ417ـ412ـ411‏

‏536ـ551‏

‏ ‏


فصل دوم ـ ویژگیهای علمی

موضوع 

‏ ‏

شمارۀ خاطره 

‏ ‏

‏1ـ شُهرت‏

‏184ـ181ـ157ـ124ـ94ـ93ـ38ـ36ـ2‏

‏ـ413ـ375ـ366ـ337ـ303ـ214ـ212‏

‏558ـ553ـ534ـ478ـ451‏

‏2ـ مقام علمی‏

‏148ـ147ـ144ـ122ـ117ـ43ـ26ـ4ـ3‏

‏ـ310ـ250ـ185ـ182ـ167ـ166ـ157‏

‏ـ422ـ418ـ410ـ390ـ352ـ319ـ317‏

‏ـ507ـ501ـ488ـ459ـ458ـ440ـ427‏

‏528ـ522ـ521‏

‏3ـ علاقه به مطالعه‏

‏ـ456ـ455ـ453ـ376ـ208ـ192ـ55‏

‏530ـ486‏

‏4ـ احاطۀ علمی،‏‎ ‎‏صاحب نظر بودن در علوم مختلف‏

‏ـ161ـ148ـ117ـ4ـ3‏

‏ـ310ـ306ـ236ـ190ـ182ـ166ـ163‏

‏ـ487ـ419ـ395ـ‏

‏550ـ548ـ535ـ519‏

‏5ـ دقت نظر علمی‏

‏ـ379ـ376ـ354ـ147ـ98ـ63ـ41‏

‏489‏

‏6ـ اخلاق علمی‏

‏541ـ485ـ411ـ283‏

‏ ‏

‏7ـ احترام به اهل علم‏

‏138ـ126ـ81ـ75ـ59ـ44ـ29ـ17ـ9‏

‏475ـ462ـ288ـ281ـ276ـ256ـ190‏

‏483‏

‏ ‏

‎ ‎


‏ ‏

فصل سوم ـ ویژگیهای حوزۀ درس 

‏ ‏

موضوع

شمارۀ خاطره 

‏ ‏

‏1ـ جذابیت های استاد‏

‏ـ93ـ52ـ51ـ40ـ31ـ18ـ16ـ7ـ4ـ1‏

‏272ـ252ـ224ـ223ـ188ـ184ـ128‏

‏ـ397ـ392ـ382ـ365ـ352ـ323ـ292‏

‏ـ448ـ437ـ434ـ432ـ427ـ423ـ400‏

‏ـ543ـ502ـ473ـ461ـ458ـ457ـ451‏

‏555ـ554ـ547‏

‏2- بزرگترین و‏‎ ‎‏پرجمعیت ترین حوزۀ درس‏

‏217ـ214ـ212ـ205ـ197ـ109ـ54ـ39‏

‏333ـ324ـ297ـ292ـ265ـ232ـ228‏

‏397ـ396ـ389ـ385ـ370ـ367ـ345‏

‏541ـ510ـ508ـ507ـ427ـ409ـ399‏

‏544‏

‏3ـ برتری تدریس نسبت به سایر اساتید از نظر:‏

‏الف ـ سطح‏‎ ‎‏علمی‏

‏ـ117ـ108ـ47ـ43ـ26ـ25ـ24ـ22ـ7‏

‏ـ252ـ214ـ184ـ166ـ164ـ146ـ140‏

‏366ـ352ـ340ـ339ـ323ـ305ـ268‏

‏399ـ397ـ396ـ395ـ382ـ381ـ367‏

‏ـ507ـ495ـ494ـ422ـ416ـ410‏

‏560ـ544ـ508‏

‏ب ـ حضور‏‎ ‎‏اساتید و شاگردان‏‎ ‎‏واقعی و جدی‏

‏ـ184ـ181ـ120ـ86ـ65ـ60ـ30ـ10‏

‏ـ367ـ366ـ352ـ351ـ318ـ317ـ312‏

‏ـ410ـ399ـ397ـ396ـ395ـ382ـ381‏

‏ـ518ـ513ـ508ـ495ـ494ـ422ـ416‏

‏560ـ547ـ544ـ541ـ528‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎


‏4- وادار شدن شاگردان به‏‎ ‎‏مطالعه و تحقیق‏

‏ـ340ـ314ـ258ـ233ـ157ـ30ـ24‏

‏518ـ513ـ426ـ343‏

‏5- عدم تداخل مسائل‏‎ ‎‏مختلف در تعطیلی درس و‏‎ ‎‏امور علمی‏

‏ـ421ـ367ـ348ـ341ـ338ـ326ـ241‏

‏538ـ533ـ531ـ530ـ491ـ474ـ428‏

‏6ـ مکانهای تدریس‏

‏ـ74ـ72ـ61ـ52ـ39ـ28ـ23ـ1‏

‏ـ153ـ151ـ138ـ121ـ113ـ109ـ87‏

‏ـ215ـ212ـ206ـ205ـ191ـ189ـ188‏

‏ـ348ـ346ـ345ـ327ـ325ـ230ـ216‏

‏ـ426ـ411ـ399ـ393ـ391ـ374ـ366‏

‏ـ483ـ482ـ481ـ469ـ442ـ435ـ434‏

‏564ـ558ـ508‏

‏ ‏


بخش دوم ـ موضوعات تدریس

فصل اول ـ اخلاق و عرفان 

موضوع

شمارۀ خاطره 

‏ ‏

‏1ـ تدریس اخلاق و عرفان‏

‏188ـ133ـ112ـ111ـ94ـ93ـ73ـ52ـ2‏

‏ـ304ـ288ـ278ـ232ـ212ـ206ـ203‏

‏ـ478ـ470ـ469ـ457ـ435ـ434ـ392‏

‏554ـ540ـ534‏

‏2ـ نصایح اخلاقی‏

‏ـ144ـ111ـ95ـ73ـ52ـ49ـ48ـ40ـ1‏

‏ـ262ـ247ـ203ـ202ـ183ـ154ـ149‏

‏ـ327ـ325ـ322ـ313ـ304ـ300ـ280‏

‏443ـ401ـ364ـ353ـ350ـ347ـ329‏

‏557ـ493ـ465‏

‏3- تأثیر مباحث اخلاقی بر‏‎ ‎‏طلبه ها و مردم‏

‏ـ135ـ133ـ112ـ104ـ93ـ52ـ40ـ1‏

‏ـ213ـ212ـ203ـ188ـ150ـ149ـ144‏

‏ـ365ـ322ـ313ـ311ـ304ـ299ـ224‏

‏ـ460ـ457ـ434ـ433ـ408ـ392ـ375‏

‏552ـ540ـ534ـ493ـ477ـ470ـ469‏

‏4- مخالفتها و تعطیل درس‏‎ ‎‏اخلاق‏

‏302ـ300ـ206ـ133ـ112ـ66ـ4‏

‏479ـ324ـ311‏

‏ ‏

‎ ‎

‎ ‎


فصل دوم ـ فلسفه

موضوع

شمارۀ خاطره

 

‏1ـ تدریس فلسفه‏

‏ـ122ـ115ـ114ـ113ـ96ـ23ـ21ـ3ـ2‏

‏ـ215ـ214ـ189ـ153ـ151ـ134ـ124‏

‏471ـ470ـ249ـ235ـ216‏

‏2ـ شرایط تدریس فلسفه:‏

‏الف ـ تدریس کتاب مناسب و یا بدون کتاب‏‎ ‎‏معین‏

‏522ـ235ـ151ـ113ـ3‏

‏ب ـ گزینش شاگردان‏

‏مستعد‏

‏ـ473ـ472ـ235ـ216ـ152ـ96ـ23ـ3‏

‏504ـ480‏

‏ج ـ ارزشیابی از درس‏

‏235ـ216ـ23‏

‏3- مخالفتها و تعطیل درس‏‎ ‎‏فلسفه‏

‏ـ134ـ122ـ116ـ115ـ67ـ66ـ65ـ2‏

‏435ـ216ـ191ـ155ـ137ـ136‏

فصل سوم ـ خارج فقه و اصول

‏1-  تدریس خارج فقه و‏‎ ‎‏اصول‏

‏72ـ67ـ62ـ55ـ52ـ39ـ28ـ21ـ20‏

‏217ـ207ـ205ـ195ـ157ـ138ـ97‏

‏473ـ466ـ383ـ377ـ277ـ265ـ230‏

‏564ـ558ـ544ـ539ـ509ـ481‏

‏2-  نظرات پیرامون اهمیت‏‎ ‎‏فقه و برخی مسائل آن‏

‏ـ246ـ245ـ195ـ145ـ106ـ81ـ61‏

‏ـ472ـ437ـ342ـ276ـ266ـ251‏

‏524ـ501‏

‏3-  مخالفتها با تدریس فقه‏‎ ‎‏و اصول و بحث‏‎ ‎‏ولایت فقیه‏

‏500ـ473ـ428ـ420ـ68ـ67ـ66ـ65‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

‎ ‎


بخش سوم ـ ویژگیهای تدریس و شیوۀ آن

فصل اول ـ ویژگیهای تدریس

موضوع 

‏ ‏

شمارۀ خاطره 

‏ ‏

‏1- خلاقیت، نوآوری،‏‎ ‎‏برتری تفکر بر تتبع‏

‏266ـ207ـ195ـ184ـ182ـ165ـ139‏

‏522ـ495ـ463ـ377ـ369ـ293ـ269‏

‏525‏

‏2- بررسی ریشه ای و همه‏‎ ‎‏جانبه، اظهارنظر قاطع‏

‏ـ282ـ267ـ156ـ132ـ126ـ58ـ47ـ41‏

‏ـ419ـ379ـ378ـ376ـ307‏

‏ـ535ـ523ـ489ـ440ـ422‏

‏3- محقق ومجتهدپروری، پرورش‏‎ ‎‏اتکاء به نفس‏

‏149ـ140ـ139ـ107ـ101ـ100ـ78ـ30‏

‏314ـ298ـ258ـ233ـ184ـ164ـ158‏

‏489ـ426ـ385ـ362ـ359ـ320ـ318‏

‏542ـ527ـ516‏

فصل دوم ـ شیوۀ تدریس      (نحوۀ ورود و خروج به درس)

‏1- نقد و بررسی نظرات‏‎ ‎‏دیگران و اعلام نظر قاطع‏

‏ـ195ـ162ـ157ـ81ـ80ـ58ـ47ـ27‏

‏356ـ355ـ319ـ307ـ271ـ267ـ221‏

‏535ـ529ـ517ـ506ـ426ـ379ـ377‏

‏555ـ542‏

‏2- استفاده از آیات،‏‎ ‎‏روایات، مثالهاو...‏

‏ـ272ـ267ـ266ـ257ـ212ـ58ـ40ـ1‏

‏535ـ523ـ369ـ323ـ282ـ278‏

‏3- پرسش و پاسخ و‏‎ ‎‏اهمیت آن، مستشکلین‏‎ ‎‏درس‏

‏90ـ89ـ77ـ76ـ60ـ46ـ33ـ20ـ15ـ13‏

‏274ـ273ـ199ـ171ـ170ـ158ـ157‏

‏ـ391ـ371ـ360ـ333ـ323ـ320ـ284‏

‏501ـ496ـ467ـ450ـ425ـ424ـ395‏

‏558ـ556‏

‏ ‏


‏4- گشاده رویی در پاسخ و‏‎ ‎‏قبول اشکالات‏

‏321ـ295ـ260ـ198ـ176ـ132ـ83ـ60‏

‏558ـ501ـ490ـ464ـ404ـ331ـ323‏

‏5- پرهیز از پاسخ به‏‎ ‎‏سؤالات غیر ضرور، جدل‏‎ ‎‏برانگیز، خود نمایانه و...‏

‏222ـ218ـ180ـ177ـ156ـ129ـ64ـ63‏

‏450ـ445ـ405ـ372ـ296ـ285‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

بخش چهارم ـ توصیه های درسی و انضباطی

‏ ‏

فصل اول ـ توصیه های درسی

موضوع 

‏ ‏

شمارۀ خاطره 

‏1- محدودیت در انتخاب‏‎ ‎‏درس‏

‏446ـ353ـ194ـ118‏

‏2- درس خواندن و مطالعه‏‎ ‎‏کردن، مباحثه کردن‏

‏439ـ438ـ349ـ343ـ119ـ91ـ83ـ82‏

‏533ـ531‏

‏3- اشکال کردن به حرف‏‎ ‎‏استاد (اِنْ قُلتْ کردن)‏

‏ـ187ـ174ـ172ـ170ـ140ـ89ـ81ـ13‏

‏ـ293ـ284ـ274ـ273ـ259ـ248ـ219‏

‏ـ515ـ490ـ468ـ466ـ445ـ358ـ357‏

‏531ـ529‏

‏4- استفادۀ از هر علم در‏‎ ‎‏جای خود‏

‏526ـ441ـ270ـ179ـ168ـ105ـ61ـ9‏

‏ ‏

فصل دوم ـ توصیه های انضباطی

‏1- حضور به موقع در جلسه‏‎ ‎‏و رعایت نظم و انضباط‏

‏403ـ247ـ240ـ194ـ141ـ121ـ91ـ88‏

‏536ـ532ـ447‏

‎ ‎

‏ ‏

‏ ‏


بخش پنجم ـ تشویق و تنبیه

فصل اول ـ تشویق

موضوع 

‏ ‏

شمارۀ خاطره 

‏ ‏

‏1- روشهای تشویق‏‎ ‎‏(شهریه، هدیه دادن، تشکر و‏‎ ‎‏تحسین شفاهی و...)‏

‏ـ286ـ198ـ174ـ143ـ129ـ103ـ34‏

‏564ـ464ـ406‏

‏ ‏

فصل دوم ـ تنبیه(تذکر)

‏1- روشهای تنبیه (تذکر‏‎ ‎‏لفظی، ندادن حق اشکال‏‎ ‎‏و...)‏

‏218ـ216ـ200ـ138ـ99ـ85ـ82ـ77‏

‏476ـ465ـ405ـ388ـ372ـ315ـ261ـ‏

‏561ـ520ـ514ـ483ـ482‏

‏ ‏


بخش ششم ـ شاگردان و نحوۀ رفتار امام با آنها

فصل اول ـ شاگردان

موضوع 

‏ ‏

شمارۀ خاطره 

‏ ‏

‏1- سابقه و نحوۀ آشنایی‏‎ ‎‏شاگردان با امام‏

‏ ‏

‏2- احساس شاگردان از‏‎ ‎‏اولین روز دیدار با امام‏

‏78ـ74ـ73ـ50ـ38ـ36ـ21ـ20ـ16ـ1‏

‏186ـ181ـ157ـ150ـ133ـ120ـ93ـ86‏

‏ـ351ـ309ـ303ـ288ـ264ـ249ـ214‏

‏ـ449ـ432ـ426ـ413ـ400ـ392ـ374‏

‏534ـ505ـ478ـ470ـ461ـ457ـ451‏

‏562ـ558ـ553ـ547ـ539ـ535‏

فصل دوم ـ برخی از شاگردان برجسته و نحوۀ رفتار امام با آنها

‏1- آیت اللّه شهید‏‎ ‎‏سیدمصطفی خمینی‏

‏ـ364ـ304ـ223ـ144ـ93ـ74ـ40ـ1‏

‏559ـ558ـ534ـ502ـ451ـ402ـ400‏

‏2- آیت اللّه شهید مرتضی‏‎ ‎‏مطهری‏

‏180ـ172ـ171ـ90ـ82ـ33ـ13‏

‏371ـ264ـ242ـ226ـ225ـ210ـ209‏

‏450ـ429ـ424ـ391ـ388ـ386ـ374‏

‏522ـ519ـ497‏

‏ ‏

‏74ـ65ـ60ـ53ـ50ـ41ـ38ـ23ـ22ـ10‏

‏ـ204ـ195ـ127ـ110ـ97ـ96ـ93ـ92‏

‏ـ374ـ332ـ299ـ265ـ252ـ230ـ205‏

‏ـ539ـ479ـ473ـ472ـ470ـ437ـ435‏

‏556‏

‏ ‏

‏3- آیت اللّه شهید دکتر‏‎ ‎‏سیدمحمد حسینی بهشتی‏‎ ‎‏(شهید مظلوم)‏

‏556ـ473ـ265ـ157ـ23ـ22‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

‎ ‎


فصل سوم ـ نحوۀ رفتار امام با شاگردان

موضوع

شمارۀ خاطره 

‏ ‏

‏1- برخورد یکسان با همۀ‏‎ ‎‏شاگردان و پرهیز از جمع‏‎ ‎‏کردن مرید‏

‏550ـ125ـ82ـ70ـ69ـ10‏

‏ ‏

‏2- عطوفت،خویشتن داری، حفظ‏‎ ‎‏شخصیت شاگردان‏

‏ـ146ـ125ـ110ـ99ـ77ـ35ـ23ـ11‏

‏298ـ285ـ260ـ243ـ234ـ160ـ159‏

‏384ـ362ـ347ـ334ـ332ـ324ـ308‏

‏561ـ520ـ464ـ439ـ407‏

‏3ـ شوخی و مزاح‏

‏ـ220ـ198ـ131ـ120ـ90ـ83ـ20ـ14‏

‏ـ498ـ473ـ405ـ349ـ344ـ308ـ222‏

‏545‏

‏4ـ عیادت از طلبه ها‏

‏387 ـ253ـ201ـ157ـ130ـ71‏

‏5- توجه به وضع رفاهی‏‎ ‎‏طلبه ها‏

‏225ـ178ـ175ـ143ـ84ـ35‏

‏ ‏

‏ ‏

بخش هفتم ـ تقریرات

فصل اول ـ تقریرات امام

موضوع 

‏ ‏

شمارۀ خاطره 

‏ ‏

‏1- تقریر درس توسط امام‏‎ ‎‏پس از پایان درس‏

‏ـ265ـ216ـ196ـ169ـ97ـ7‏

‏535ـ485ـ436ـ419ـ330‏

فصل دوم ـ تقریرات شاگردان

‏1- تقریر درس توسط‏‎ ‎‏شاگردان و ارزشیابی آن‏‎ ‎‏توسط امام‏

‏391ـ383ـ363ـ286ـ275ـ103‏

‏542ـ480ـ473ـ434ـ406‏

‏ ‏

‎ ‎


بخش هشتم ـ شهریه و شرایط پرداخت

فصل اول ـ شهریه

موضوع 

‏ ‏

شمارۀ خاطره 

‏ ‏

‏1ـ سابقۀ شهریه‏

‏518ـ439ـ5‏

‏2- اهمیت شهریه و‏‎ ‎‏اختصاص وجوهات به‏‎ ‎‏شهریه‏

‏387ـ178‏

‏ ‏

‏3- رفع تبعیض و پرداخت‏‎ ‎‏یکسان شهریه‏

‏564ـ431ـ287ـ211ـ178‏

‏ ‏

فصل دوم ـ شرایط پرداخت

‏1- پرداخت به طلبه ها،‏‎ ‎‏بویژه درسخوان و...‏

‏564ـ388ـ92ـ91‏

‏2ـ میزان شهریه‏

‏178ـ92‏

‏ ‏