مصاحبه
کیفیت دولت اسلامی ـ نفی سازش با کمونیسم ـ رابطه با امریکا
مصاحبه با روزنامه لوس آنجلس تایمز درباره دولت اسلامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 16 آذر ‭1357

زمان (قمری) : 6 م‍ح‍رم‌ ‭1399

مکان: ‫پاریس - نوفل لوشاتو

شماره صفحه : 181

موضوع : کیفیت دولت اسلامی ـ نفی سازش با کمونیسم ـ رابطه با امریکا

زبان اثر : فارسی

مصاحبه کننده : خانم جورجی گایر از روزنامۀ لوس‌آنجلس تایمز

مصاحبه با روزنامه لوس آنجلس تایمز درباره دولت اسلامی

مصاحبه

‏زمان: 16 آذر 1357 / 6 محرّم 1399‏

‏مکان: پاریس، نوفل لوشاتو‏

‏موضوع: کیفیت دولت اسلامی ـ نفی سازش با کمونیسم ـ رابطه با امریکا‏

‏مصاحبه کننده: خانم جورجی گایر از روزنامۀ لوس آنجلس تایمز‏

سؤال: ‏[‏‏حضرت آیت الله از اینکه به من این فرصت را برای مصاحبه داده اید تشکر می کنم. شکل دولت‏‎ ‎‏اسلامی، که شما برای آینده در نظر دارید چگونه است و آیا این یک شکلی است در سوسیالیزم‏‎ ‎‏اسلامی و آیا دولت اسلامی شما، چگونه می خواهد یک کشور صنعتی نوین را اداره بکند؟‏‏]‏

جواب: ‏اما شکل حکومت ما، جمهوری اسلامی است. جمهوری به معنای اینکه متکی بر‏‎ ‎‏آرای اکثریت است و اسلامی برای اینکه متکی به قانون اسلام است. و دیگر حکومتها‏‎ ‎‏اینطور نیستند که تکیه بر قانون اسلام داشته باشند. اما ادارۀ مملکت، کارشناسانی هستند‏‎ ‎‏که الآن در انزوا هستند و در زمان حکومت شاه، از باب اینکه انسانهایی امین بوده اند از‏‎ ‎‏صحنه برکنار مانده اند، از باب اینکه با شاه نمی خواستند همراهی بکنند. اینها کارشناسانی‏‎ ‎‏هستند که کار را انجام خواهند داد.‏

ــ     ‏[‏‏حضرت آیت الله ، آیا شما علاقه ای یا اهمیتی به همکاری با عناصر مارکسیستی می دهید و آیا بین‏‎ ‎‏هدفهای جنبش شما و مارکسیستها هیچ سازگاری وجود دارد؟ و آیا نسبت به مقاصد شوروی در ایران‏‎ ‎‏نگران هستید؟‏‏]‏

ــ     ‏هدفهای ما با هدفهای آنها مختلف است. ما متکی بر اسلام هستیم و بر توحید، و آنها‏‎ ‎‏مخالف با هر دو آنها هستند. احکام ما احکام اسلام است و آنها اسلام را نمی پذیرند، و‏‎ ‎‏لذا ما به آنها نه تنها علاقه مند نیستیم که همکاری هم نداریم و نخواهیم داشت. اما راجع‏‎ ‎‏به شوروی، نه، ما نگرانی نداریم. برای اینکه، ملتی که خودش سرپای خودش زندگی‏‎ ‎‏می کند کسی نمی تواند در امور آن دخالت کند.‏

ــ     ‏[‏‏حضرت آیت الله ، در گزارشهای مطبوعاتی آمده است که دولتهای لیبی و جبهۀ ملی آزادیبخش‏‎ ‎‏فلسطین حرکتهای ضد شاه را در ایران تقویت مالی می کنند. ممکن است حضرتعالی بفرمایید که‏‎ ‎‏سازمان آزادیبخش فلسطین و لیبی و سایر کشورها و احزاب کمونیست تا چه مقدار جنبش شما را‏

‏کمک می کنند؟‏‏]‏

ــ     ‏ما به کمک مالی آنان احتیاجی نداریم و به کمکهای دیگر از قبیل کمکهای تبلیغاتی هم‏‎ ‎‏که احتیاج هست، هیچ کس کمکی نکرده است. و اما احزاب کمونیست و کشورهای‏‎ ‎‏دیگر چون آن دو، هیچ کاری برای ما نکرده اند. این است استقلال به معنای عالی کلمه.‏

ــ     ‏[‏‏حضرت آیت الله ، انتظار شما چیست؟ چه موقعی این تضاد و جنگ به پایان خواهد رسید؟ و آیا این‏‎ ‎‏جنگ و نتیجۀ این جنگ را چگونه انتظار دارید؟ آیا این جنگ را جنگ مقدسی می دانید؟‏‏]‏

ــ     ‏اما جنگ ما جنگ مقدسی است؛ برای اینکه برای اسلام است، برای خداست. و چیزی‏‎ ‎‏که برای خدا باشد مقدسترین امور است. و اما نتیجۀ ما، تا وقتی که نتیجۀ آخر که عبارت‏‎ ‎‏از کوتاه شدن دست اجانب و رفتن رژیم سلطنتی تحقق پیدا نکند، دست از مبارزات‏‎ ‎‏خود برنمی داریم. مردم به غیر آن راضی نیستند.‏

ــ     ‏[‏‏به نظر حضرتعالی، حکومت اسلامی شما با مسائل بانکی و مسئلۀ بهره چگونه برخورد خواهد کرد؟ با‏‎ ‎‏مسئلۀ صنایع چگونه برخورد خواهد کرد؟ آیا حضرتعالی در افکار خودتان با عربستان سعودی‏‎ ‎‏نزدیکتر هستید یا لیبی؟ یا تصور می فرمایید که یک چیزی است متفاوت از همۀ اینها؟‏‏]‏

ــ     ‏اما راجع به بهرۀ بانکی، ما بانکهایی که بی بهره باشد باید تأسیس کنیم. ما بهره ها را جایز‏‎ ‎‏نمی دانیم. اما راجع به صنایع، صنایع را در ایران به بهترین وجه پایه گذاری خواهیم کرد. و‏‎ ‎‏اما آنچه که امروز به عنوان صنایع است در ایران، مونتاژی بیش نیست و اصولاً به درد‏‎ ‎‏نمی خورد.‏

ــ     ‏[‏‏راجع به لیبی چه؟‏‏]‏

ــ     ‏آن مسئلۀ دیگری است. ما در مسائل اسلامی که آنان به آنها عمل می کنند موافقت داریم.‏

ــ     ‏[‏‏روابط دولت اسلامی حضرت آیت الله با امریکا چگونه خواهد بود؟ آیا شما فروش نفت را به غرب‏‎ ‎‏ادامه می دهید، و روابط شما با شوروی چگونه خواهد بود؟‏‏]‏

ــ     ‏ما با تمام دولتها، در صورتی که دخالت در امور داخلی ما نکنند و برای ما احترام متقابل‏‎ ‎‏قائل باشند، با احترام رفتار می کنیم و نفت را هم هرکس مشتری است به او می فروشیم. ما‏‎ ‎‏از زیاده روی و غلط رویهایی که راجع به نفت بوده است و چیزهایی که خلاف مصلحت‏‎ ‎‏ملت بوده است، جلوگیری می کنیم، و الاّ نفت را می فروشیم.‏


ــ     ‏[‏‏روابط شما با شوروی چگونه خواهد بود؟‏‏]‏

ــ     ‏همان طور که با امریکا، فرقی ندارد. روابط مثل هم است.‏

ــ     ‏[‏‏در مورد مسائل اجتماعی، حضرت آیت الله حضور زنان را در دانشگاه و یا کار کردن آنان در جامعه‏‎ ‎‏چگونه می بینید؟آیا برای آنها شما محدودیتهایی قائل می شوید که الآن در جامعه کنونی وجود ندارد. و‏‎ ‎‏نظرحضرتعالی در مورد کنترل موالید و تحصیل زنان و مردان در دانشگاه به صورت مخلوط چیست؟‏‏]‏

ــ     ‏زنان در جامعۀ اسلامی آزادند و از رفتن آنان به دانشگاه و ادارات و مجلسیْن به‏‎ ‎‏هیچ وجه جلوگیری نمی شود. از چیزی که جلوگیری می شود فساد اخلاقی است که زن و‏‎ ‎‏مرد نسبت به آن مساوی هستند و برای هر دو حرام است. راجع به موالید، تابع آن است‏‎ ‎‏که حکومت چه تصمیمی بگیرد.‏

ــ     ‏[‏‏ممکن است راجع به تاریخچه و نمای تاریخی جنبش تاریخی خودتان و توسعه اش در طی پانزده سال‏‎ ‎‏گذشته از زمانی که در تبعید بودید، برای من شرح دهید؟ چگونه در سازمان دادن چنین جنبش بسیار‏‎ ‎‏مؤثری اقدام کردید و سازمان دهندگان این جنبش چه کسانی بودند و چه نوع از روابط و تأمینهای‏‎ ‎‏مختلف که برای دنیا باور کردنی نیست وجود داشته و دارد؟‏‏]‏

ــ     ‏اصل جنبش و مقدمات آن طولانی است. ولی آنقدر که به طور اختصار می توانم بگویم‏‎ ‎‏این است که شاه از ابتدای سلطنت غاصبانه اش جنایتهای بیشماری کرد و مواردی هم‏‎ ‎‏پیش آمد که قدرت آن پیدا شد که او را از مملکت بیرون کنند که مع الأسف سستی‏‎ ‎‏کردند. شروع مبارزات پانزده سالۀ اخیر بدین صورت بود که شاه برخلاف مصلحت‏‎ ‎‏ملت کارهایی انجام داد. ابتدا علمای اسلام مخالفت کردند و این مخالفت به گرفتاری‏‎ ‎‏شبانۀ من انجامید. در 15 خرداد 42 از قراری که می گویند، پانزده هزار نفر کشته شدند.‏‎ ‎‏قریب یک سال در زندان و حصر بودم. پس از آزادی به مبارزاتم ادامه دادم و مفاسد و‏‎ ‎‏جنایات شاه را افشا نمودم، تا اینکه یکی از خیانتهای بزرگ شاه یعنی قضیۀ کاپیتولاسیون‏‎ ‎‏پیش آمد و شاه، مستشاران امریکایی را مصونیت داد. از این جهت که این قضیه مخالف‏‎ ‎‏مصالح اسلام و کشور بود، من با آن شدیداً مخالفت نمودم و به دنبال آن شبانه دستگیر‏‎ ‎‏شدم و مستقیماً به ترکیه تبعید شدم. یک سال در ترکیه بودیم. پس از آن ما را تحویل‏‎ ‎‏عراق دادند و قریب چهارده سال در عراق بودیم. در طول این مدت من در مواقع‏

‏مختلف، جنایات شاه را چه در اعلامیه و چه در خطابه اعلام می کردم و هر فاجعه ای را‏‎ ‎‏گوشزد می نمودم و هرگز ساکت ننشستم و بعد هم که به اینجا آمدم. و اما سازمان دادن‏‎ ‎‏نهضت اسلامی همگانی ملت ایران، این نهضت جنبشی است که همۀ مردم را شامل‏‎ ‎‏می شود و از آنها و مردم سرچشمه می گیرد، و اعتقادش به این است که این نهضت را تا به‏‎ ‎‏ثمر رسیدن باید ادامه داد. البته ما روحانیون، مردم را هدایت کردیم و تمام جرایم رژیم‏‎ ‎‏را افشا کردیم و روشنگری روحانیون، بحمدالله مفید واقع شد و مردم روشن شدند، و‏‎ ‎‏یک تحول فکری برای جامعۀ ایران به وجود آمد، به طوری که همه با هم یکصدا به‏‎ ‎‏دنبال یک راه و مقصد در حرکتند، و آن نابودی این دودمان و برچیده شدن نظام‏‎ ‎‏شاهنشاهی و برقراری حکومت اسلامی است و این هدف در سراسر ایران‏‎ ‎‏حکمفرماست. در مرکز، همین مطلب را می خواهند، در شمال و جنوب و شرق و غرب‏‎ ‎‏هم همین موضوع را طالبند. همه فریاد استقلال، آزادی، حکومت اسلامی را سر داده اند‏‎ ‎‏و می خواهند. چرا نخواهند؟! شاه تمام مخازن زیرزمینی و روی زمینی آنان را به غارت‏‎ ‎‏داده است. استقلال سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی آنان را بر باد داده است. آنان‏‎ ‎‏می خواهند و همگی می خواهیم که شاه را به جزای اعمالش برسانیم و این صدای‏‎ ‎‏مجازات شاه در سراسر ایران طنین انداخته است. شاه غیر از اینکه برود هیچ چاره ای‏‎ ‎‏ندارد، البته اگر به دست مردم نیفتد. امریکا و سایر کشورهایی که از او پشتیبانی می کنند،‏‎ ‎‏خطاکار و در اشتباهی بزرگ هستند و این پشتیبانی برای خودشان بسیار مضر است و باید‏‎ ‎‏در این امر تجدید نظر کنند.‏

ــ     ‏[‏‏آیا از طرف مقامات امریکایی، هیچ نوع تماسی با حضرتعالی گرفته شده است؟‏‏]‏

ــ     ‏خیر.‏

ــ     ‏[‏‏پس از پایان اقامت در فرانسه، کجا خواهید رفت؟‏‏]‏

ــ     ‏تصمیم نگرفته ام.‏

‎ ‎