دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا
مربی خاموش
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : احمدی، احمد

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1375

زبان اثر : فارسی

مربی خاموش

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

مربی خاموش

‏ ‏

‏دکتر احمد احمدی‏

‏ ‏

‏     آدمی مافی الضمیرخود را از دو راه‏‏ ‏‏گفتار و رفتار آشکار می سازد، اما آنچه تأثیرآن را ماندگار می کند، کیفیت رفتار اوست. در پیام رسانی نیز این حقیقت جاری است و مخاطب پیام بیش از آنکه تحت تأثیر پیام گفتاری و یا نوشتاری باشد، تحت تأثیر رفتار و موضع عملی صاحب پیام قرار می گیرد‏‏. ‏

‏     قیام عاشورا نیز از این قاعده‏‏ ‏‏مستثنا نیست. این قیام، نهضتی است بی مانند و سرشار از نمونه ها، الگوها وسرمشقهای عملی که خاموش و مهر بر لب عالی ترین پیام الهی، اخلاقی، سیاسی و پیام فتوت، شرف، شجاعت و مردانگی را در طول روزگاران دراز به گوش دل هوشمندان رسانده اند. ‏

‏     دراین قیام، جزچند نامۀ کوتاه و چند خطابه و کلام بسیار موجز - به استثنای معدودی رجز رزمی نسبتاً بلند – از رهبر قیام چیزی دیده یا شنیده نمی شود.گویی قراراست تا سرحد امکان، به جای گفتار از رفتار و کردار استفاده شود. همین شیوه هم بیشترین تأثیر را بر مخاطبان _ مسلمان یا غیر مسلمان  -  برجای نهاده است . ‏

‏     رفتارهای انسانی کاروان شهادت، همچون سیراب کردن مرد و مرکب دشمن، یک تبلیغ غیر کلامیست .‏

‏     شایداین فتوت دربازگشت حر بی تأثیر نبوده است. رفتار ابوالفضل العباس(س) در ننوشیدن آب، رفتاری فراتر از ایثاراست. ‏

‏     سیدالشهدا(ع) درحادثۀ کربلا قلۀ استوار استقامت است. به علاوه رفتاریاران او در وفاداری و زینب در شرف آموزی به مرد و زن، همه و همه بهترین سرمشقها و الگوهای ‏


دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 6

‏تربیتی برای صبر، فداکاری، ایثار، مقاومت و رویارویی با دشمن است. ‏

‏     درحقیقت قیام عاشورا مربی خاموش انسان دیروز، امروز و فرداست.     ‏

‏  ‏

‎ ‎

دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 7