دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا
شبکۀ اهداف نهضت عاشورا از دیدگاه امام خمینی(س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : ذاکر صالحی، غلامرضا

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1375

زبان اثر : فارسی

شبکۀ اهداف نهضت عاشورا از دیدگاه امام خمینی(س)

‏ ‏

‏       ‏

شبکۀ اهداف نهضت عاشورا از دیدگاه امام خمینی(س)

‏ ‏

‏استاد غلامرضا ذاکر صالحی‏

‏ ‏

‏     در مقالۀ حاضر ابتدا دلایل احتمام حضرت امام خمینی(س) به تبیین اهداف قیام مقدس عاشورا به ترتیب زیر مورد بحث  قرار گرفته است: ‏

‏     1 -  کج فهمی ها و غرض ورزیهای برخی مستشرقین که نهضت عاشورا را یک حرکت کور نظامی در چارچوب رقابتهای قومی عرب ارزیابی نموده اند. ‏

‏     2 -  وجود نوعی طفره روی و باطنی گری نسبت به بیان اهداف اصلی قیام عاشورا، در درون جامعۀ اسلامی تا قبل از اوج گیری نهضت امام خمینی(س) ‏

‏     3 -  برخورد صرفاً عاطفی با قضیۀ عاشورا و عدم تبیین کامل مبانی عقلی و دینی این قیام ‏

‏     4 -  بهره گیری امام خمینی (س) از مفاهیم عاشورایی به عنوان «مفاهیم واسط» جهت تبیین مبانی حکومت اسلامی. ‏

‏     در ادامۀ مقاله ضمن تأکید بر لزوم ترسیم یک « شبکۀ اهداف » برای درک همه جانبۀ ابعاد نهضت عاشورا، این شبکۀ اهداف را با حفظ نوعی سلسله مراتب، از طریق تتبع در بیانات حضرت امام(س) تبیین نموده و دسته بندی آنها به شرح زیر ترسیم شده است: ‏

‏     الف -  هدف کوتاه مدت و فوری: نهی از منکر و انجام تکلیف شرعی در این زمینه ‏

‏     ب -  هدف میان مدت: برچیدن بساط ظلم بنی امیه و رسوا سازی آنان ‏

‏     ج -  هدف دراز مدت: تأسیس حکومت اسلامی در آینده ‏

‏     د -  هدف نهایی: حفظ اسلام و اقامۀ نهایی حق و عدل.   ‏


دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 64

‏     از آنجا که حضرت امام(س) بدون برداشت تناقض آمیز، بر تک تک این اهداف تأکید فرموده اند، براساس مدل پیشنهادی، مجموعۀ این اهداف بدون هیچگونه تعارض و تزاحمی می تواند تا حدودی به یک مناقشۀ مزمن در خصوص تحلیل اهداف قیام پایان دهد. ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 65