دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا
تیپ شخصیتی امام خمینی(س) و بسیج توده ها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : بخشایشی اردستانی، احمد

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1375

زبان اثر : فارسی

تیپ شخصیتی امام خمینی(س) و بسیج توده ها

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

تیپ شخصیتی امام خمینی(س) و بسیج توده ها

‏ ‏

‏دکتر احمد بخشایشی اردستانی‏

‏ ‏

‏     نام امام خمینی(س) همواره قرین با واژه های عمیق مقولۀ نظم، مقولۀ وجدان کار و مقولۀ آزادخواهی، مقولۀ تیپ مدیر و مقولۀ مبدع همسان نمودن اخلاق فردی با اخلاق اجتماعی است. جان کلام و عصارۀ پیام امام هماهنگ سازی وجه ذهنی موجود در جامعه -  یعنی همان بستر فرهنگی -  با وجه عینی -  یعنی تکنولوژی و وسایل تولید و جو مادی -  می باشد. با توجه به این که وجه ذهنی در واقع معنابخش وجه عینی یک جامعه است، امام خمینی(س) با زیر سئوال بردن وضعیت موجود جامعه، خواهان ایجاد نظم جدید و معنای جدیدی از حکومت و زندگی گردید. ‏

‏     در این راستا امام برای ایجاد بسیج بین توده ها و مردم از سه مکانیزم -  که خاص ایشان بود -  استفاده نمود. ‏

‏     اولین مکانیزم، تیپ شخصیتی مدیریتی است. امام خمینی(س) با چنین مکانیزمی سعی نمود تا با استفاده از ارزشهای اسلامی معنای جدیدی را به سیستم سیاسی و سنتی ایران بدهد. ایشان سعی نمود در کمتر از دو دهه شکافی بین فرهنگ اسلامی با حکومت سلطنتی ابجاد نماید که از آن به بحران مشروعیت تعبیر گردیده است. ‏

‏     مکانیزم دیگر، تیپ ایدئولوگ بودن امام بود. امام برای اولین بار دکترین «ولایت فقیه» را که میوۀ مشروع «نهاد مرجعیت» می باشد، به نحوی جامع و دور از افراط و تفریط فرمول بندی نمود. این دکترین با دو شرط به صورت یک رهیافت ایدئولوژیکی -  اجتماعی معرفی شدند. این دو شرط، یکی ویژگیهای شخصی فقیه -  یعنی علم صحیح، ایمان صحیح و شخصیت صحیح -  و دیگری انتخاب مردم -  به معنی ‏


دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 204

‏قرارداد اجتماعی حاکمیت اکثریت و سیستم نمایندگی -  است. چنین برداشتی از ولایت فقیه دارای ویژگیهایی چون دوگانگی و دو سویه بودن حاکمیت (حاکمیت الله و حاکمیت مردم)، دیدگاه حداکثرگرا نسبت به مفهوم دولت، دیدگاه فراوطنی، دیدگاه وجود هدف مشترک بین مردم و دولت، تمرکز قدرت سیاسی، تأکید بر اصول ارزشی و و تأکید بر اصل اجتهاد برای حل معضلات مبتلا به جامعه می باشد. ‏

‏     مکانیزم سوم برای بسیج توده ها توسط حضرت امام، تیپ شخصیتی قیامگر ایشان بود که به دو شیوۀ همزمان دنبال می شد. اولین شیوه، احیای سنتهای فراموش شده است و دیگری سعی در ایجاد معنای جدیدی که بر قامت وجه عینی جامعه تنگ و ناهمگون باشد. امام با استفاده از این مکانیزم در هاله ای از خلاقیت و معنی بخشی (کاریزما) قرار گرفت. ‏

‏     ویژگیهای سه گانۀ امام در ابعاد مدیریتی، ایدئولوگی و قیامگری، وی را قادر ساخت تا نه تنها از دیدگاه روانشناسی بتواند رهبر یک ملت بل الگو و نمونه ای برای دیگران هم باشد. او با استفاده از این ابعاد سه گانه توانست سنت گسسته شدۀ عاشورایی توسط نظام شاهی را احیا و متوجۀ دین نماید. ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 205