بخش چهارم دوران مبارزه و قیام
فصل دوم ویژگیهای قیام
هویت جنبش
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

هویت جنبش

هویت جنبش

‏ ‏

سؤال: ‏[‏‏افکار عمومی دربارۀ مبارزۀ رقبای رژیم کنونی، از خود سؤال‏‎ ‎‏می کنند، آیا این جنبش مذهبی است که می خواهد به سنتهای اسلامی‏‎ ‎‏باز گردد؟‏‏]‏

جواب:‏ مخالفین رژیم ایران و قیام کنونی، قربانی تبلیغاتی هستند که‏‎ ‎‏آنها را از طبیعت خود بیگانه می سازد. ما وقتی از اسلام صحبت‏‎ ‎‏می کنیم، به معنی پشت کردن به ترقی و پیشرفت نیست، بلکه عکس‏‎ ‎‏آن صحیح است. به عقیدۀ ما اساساً اسلام یک مذهب ترقیخواه است،‏‎ ‎‏ولی ما دشمن رژیمهایی هستیم که تحت عنوان تجددخواهی، روش‏‎ ‎‏دیکتاتوری و ظلم را در پیش می گیرند. این رژیمها مانند رژیم شاه‏‎ ‎‏ایران، پیشرفتهای انجام شده را از هدف اصلی خود منحرف می کنند و‏‎ ‎‏آنها را از چشم مردان و زنانی که می بایست از آنها استفاده کنند،‏‎ ‎‏می اندازند و هر مفهومی را از آنها ساقط می نمایند، و قبل از هر چیز‏‎ ‎‏فکر می کنیم که فشار و اختناق، وسیلۀ پیشرفت نیست.(784)‏

22 / 7 / 57

*  *  *

‏ ‏


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 483

سؤال:‏[ ‏‏هدف شما سرنگونی نظام شاهنشاهی و آزادی مردم تحت‏‎ ‎‏ستم ایران و استقرار حکومت اسلامی است. الف) آیا حرکت کنونی‏‎ ‎‏ایران متشکل است و دارای یک تشکیلات می باشد؟ ب) شما چه‏‎ ‎‏معیارهایی را برای شایسته بودن یک تشکیلات مقرر می فرمایید؟‏‎ ‎‏ج) چه معیارهایی را مقرر می نمایید که نشاندهندۀ شایستگی و لیاقت‏‎ ‎‏گروه یا گروههایی باشد که پس از پیروزی، هدایت مردم می تواند به‏‎ ‎‏عهدۀ آنها باشد؟‏‏]‏

جواب:‏ الف) در بدترین شرایط اختناق و خفقان که بر ایران حاکم‏‎ ‎‏است، عملکرد نهضت ملت ایران نشانۀ وجود یک روح تشکیلاتی‏‎ ‎‏است که توانسته است جنبش را به مرحلۀ کنونی برساند و به موازات‏‎ ‎‏نزدیک شدن جنبش به مرحلۀ پیروزی نهایی، فرم تشکیلات قطعی تر‏‎ ‎‏و اعلام خواهد شد. ب) برخورداری از یک رهبری صددرصد مورد‏‎ ‎‏اعتماد و امین، داشتن شعارها و آرمانهایی که کاملاً تجسم دهندۀ‏‎ ‎‏خواسته های عموم مردم باشد، از معیارهای ضروری و اولیه است، و‏‎ ‎‏آن شعارها در مرحلۀ کنونی، عبارت است از سرنگونی سلطنت‏‎ ‎‏پهلوی و برچیده شدن نظام شاهنشاهی و استقرار حکومت اسلامی.‏‎ ‎‏ج) نداشتن سوابق مشکوک و شناختن درست هویت جامعۀ ایرانی و‏‎ ‎‏آرمانهای اساسی آنها در ابعاد مادی و معنوی، تقوی و صداقت و‏‎ ‎‏درستی در عمل، قدرت رهبری و ادارۀ امور و استقامت در مبارزه‏‎ ‎‏برای عقیده، شرایط اساسی برای هدایت مردم است.(785)‏

19 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

سؤال‏: ‏‏[‏‏آیا حرکت ایران دارای تشکیلات سیاسی است؟‏‏]‏

جواب‏: این حرکت از متن جامعه و فطرت انسانها برخاسته است و‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 484

‏متکی به شخص یا اشخاصی نیست، و از روحیۀ قوی و تشکیلات‏‎ ‎‏سیاسی آشنا با فهم مردم جامعۀ ایران، برخوردار است. و این عامل،‏‎ ‎‏خود تضمین کنندۀ جایگزینی یک تشکیلات سیاسی نیرومند، به جای‏‎ ‎‏رژیم شاه است.(786)‏

20 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

سؤال: ‏[‏‏در اذهان مردم، دربارۀ برنامۀ انقلاب به عنوان یک انقلاب‏‎ ‎‏اسلامی، اشتباهی وجود دارد. مضامین فکری، اقتصادی و بین المللی‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی ایران چیست؟‏‏]‏

جواب:‏ انقلاب اسلامی بر مبنای اصل توحید استوار است که محتوای‏‎ ‎‏این اصل در همۀ شئون جامعه سایه می افکند. در اسلام، تنها معبود‏‎ ‎‏انسان و بلکه کل جهان، خداست که همۀ انسانها باید برای او یعنی‏‎ ‎‏برای رضای او عمل کنند. هیچ چیز و هیچ کس را نپرستند. در‏‎ ‎‏جامعه ای که شخص پرستیها و شخصیت پرستیها، نفع پرستیها و‏‎ ‎‏لذت پرستیها و هر نوع پرستش محکوم می شود و فقط انسانها دعوت‏‎ ‎‏می شوند به پرستش خدا، در آن صورت همۀ روابط بین انسانها، چه‏‎ ‎‏اقتصادی و یا غیر اقتصادی در داخل چنین جامعه ای و در رابطۀ این‏‎ ‎‏جامعه با خارج تغییر می کند و ضوابط عوض می شود، همۀ امتیازات‏‎ ‎‏لغو می شود. فقط تقوا و پاکی ملاک برتری است. زمامدار با‏‎ ‎‏پایین ترین فرد جامعه برابر است. ضوابط و معیارهای متعالی الهی و‏‎ ‎‏انسانی، مبنای پیمانها و یا قطع روابط است.(787)‏

2 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 485

سؤال: ‏[‏‏خصایص جنبش مردم ایران را علیه شاه چه می دانید؟‏‏]‏

جواب:‏ اولین و مهمترین خصیصۀ این نهضت، اینکه اسلامی است و با‏‎ ‎‏شعارها و اهداف اسلامی ای که مبین خواسته های مستضعفین است‏‎ ‎‏همراه است. دومین خصیصۀ آن این است که نهضتی است بدون‏‎ ‎‏هیچ گونه وابستگی به خارج. اصولاً نهضت ما نهضتی است مردمی و‏‎ ‎‏همۀ اقشار تحت ستم را دربرگرفته است. امروز هیچ کس جز شاه و‏‎ ‎‏طرفداران او مخالف نهضت و قیام اسلامی نیستند. یکی دیگر از‏‎ ‎‏خصایص این نهضت این است که خواستار تغییراتی اساسی در همۀ‏‎ ‎‏ابعاد جامعۀ ایرانی است که عبارت است از سقوط شاه، برچیده شدن‏‎ ‎‏نظام شاهنشاهی و استقرار حکومت اسلامی.(788)‏

14 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏نهضت موجود ملت ایران، همچنان که بارها گفته ام یک نهضت‏‎ ‎‏صددرصد اسلامی است و خط مشی و هدفها و راههای آن از اسلام‏‎ ‎‏الهام می گیرد. اگر ملت ایران حاضر به سازش با شاه نیست، که یک فرد‏‎ ‎‏ظالم و جنایتکاری است، به این دلیل است که اسلام اجازه نمی دهد که‏‎ ‎‏ظالمی بر مردم حکومت کند. ملت ایران، با رژیم سلطنتی مخالف‏‎ ‎‏است، زیرا رژیمی است تحمیلی که هرگز متکی به آرای ملت نبوده و‏‎ ‎‏از این جهت به شکل بنیادی، مخالف با اراده و خواست مردم است، و‏‎ ‎‏خود را موظف به تأمین هدفها و خواسته های مردم نمی داند و‏‎ ‎‏حکومت چنین رژیمی، حکومت طاغوتی است و اسلام اطاعت از‏‎ ‎‏این حکومت را بر مردم حرام کرده و مبارزه با حکومت طاغوتی را‏‎ ‎‏واجب شمرده است. و این مبارزه، از ابراز تنفر از ظلم که پایین ترین‏‎ ‎‏مرتبۀ نهی از منکر است، شروع شده، تا قتال و جنگ با دشمن ادامه‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 486

‏دارد، تا ظلم و ظالم از بین برود و حکومت عدل اسلامی مستقر گردد.‏‎ ‎‏و اگر ملت ایران علیه تسلط اجانب مبارزه می کند، باز هم از اسلام‏‎ ‎‏دستور می گیرد، زیرا مردم مسلمان حق ندارند که غیر مسلمین را در‏‎ ‎‏امور خود دخالت بدهند، که مسلط بر سرنوشت آنان شوند. و واجب‏‎ ‎‏است که با این مسلط مبارزۀ اسلامی کنند، تا استقلال جامعۀ خود را به‏‎ ‎‏دست بیاورد.(789)‏

24 / 9 / 57

*  *  *

 

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 487