بخش سوم دورۀ محمدرضا شاه
فصل هفتم سیاست نظامی شاه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

فصل هفتم سیاست نظامی شاه

فصل هفتم

‏ ‏

سیاست نظامی شاه

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ملت بیچاره در حال فقر و گرسنگی به سر می برند و هیأت حاکمۀ‏‎ ‎‏ایران هر روز آنهمه مالیات را از مردم گرفته صرف ولخرجیهای خود‏‎ ‎‏می کند، طیارۀ فانتوم می خرد تا نظامیان اسرائیل و عمال آن در کشور‏‎ ‎‏ما تعلیمات نظامی ببینند! اسرائیل که اکنون با مسلمانها در حال جنگ‏‎ ‎‏است ـ و کسانی که او را تأیید کنند آنان نیز با مسلمانها در حال جنگ‏‎ ‎‏می باشند ـ به طوری پر و بالش در مملکت ما باز شده و به طوری مورد‏‎ ‎‏تأیید دستگاه حاکمه قرار گرفته که نظامیان او برای دیدن تعلیمات به‏‎ ‎‏کشور ما می آیند! مملکت ما پایگاه آنها شده! بازار ما هم دست‏‎ ‎‏آنهاست؛ و اگر به همین وضع باشد و مسلمانان به همین سستی بمانند‏‎ ‎‏بازار مسلمین را ساقط خواهند کرد.(600)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

‏اسرائیل که امروز دشمن شناخته شدۀ اسلام و مسلمانهاست و‏‎ ‎‏مدتهاست که با ملل مُسْلم در حال جنگ است، به دست دولت خبیث‏‎ ‎‏ایران در تمام شئون اقتصادی، نظامی و سیاسی دخالت دارد؛ و باید‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 345

‏گفت ایران به صورت پایگاه نظامی اسرائیل و در واقع امریکا درآمده‏‎ ‎‏است.(601)‏

بهمن 1349

*  *  *

‏ ‏

‏الآن یک مملکت گرفتارند. الآن تمام مملکت ایران گرفتار است به‏‎ ‎‏این آدم. این آدم هم مأمور است از برای اینکه سرکوبی کند و نگذارد‏‎ ‎‏که منافع اجنبی از بین برود، نگذارد که نفت برای خود شما بماند؛‏‎ ‎‏مأمور است. ایشان را برای این کار، اصلش آورده اند. اینکه می گوید‏‎ ‎‏که برای وطنم، خدمت برای وطنم، «مأموریت برای وطنم»؛ صحیح‏‎ ‎‏است! مأمور است برای وطنش؛ اما از طرف امریکا، از طرف امریکا‏‎ ‎‏مأمور است که این مملکت را تا پرتگاه نیستی برساند. این مأمور‏‎ ‎‏است که تمام نفت ما را به امریکا بدهد و در ازایش یک قدری ‏‎ ‎‏آهن پاره بخرد به منفعت آنها. این اسلحه هایی که الآن خریداری ‏‎ ‎‏می شود، این اسلحه ها به درد خود ایران نمی خورد، این اسلحه ها ‏‎ ‎‏همان اسلحه هایی است که اینها می خواهند که در یک مرکزی باشد که ‏‎ ‎‏اگر یک جنگی پیدا شد بین امریکا ـ مثلاً ـ با شوروی، اینها داشته ‏‎ ‎‏باشند یک اسلحه ای در یک محلی؛ ایران یکی از مراکزی است که آنها‏‎ ‎‏می خواهند اسلحه داشته باشند. نفت ما را می برند، اسلحه برای‏‎ ‎‏خودشان می آورند اینجا، می آورند ایران. پایگاه درست می کنند در‏‎ ‎‏ایران برای اینکه اگر جنگی پیش آمد، داشته باشند این پایگاه را. خیال‏‎ ‎‏نکنید که حالا درازای نفت به ما اسلحه می دهند. ما اسلحه ای که‏‎ ‎‏نمی توانیم استعمال کنیم به چه دردمان می خورد؟ اسلحه ای است که‏‎ ‎‏در ایران کسی نیست بتواند استعمالش کند. اسلحه هایی است که خود‏‎ ‎‏اینها می خواهند اینجا باشد. اگر نفت هم نگرفته بودند، اسلحه هایشان‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 346

‏را می آوردند اینجا و پایگاهشان را محکم می کردند که مبادا یکوقتی‏‎ ‎‏شوروی به آنها حمله کند. حالا چه بهتر که نفت ما را ببرند و پایگاه،‏‎ ‎‏در مقابل اینکه نفت ما را می برند، می خواهند یک نفعی به ما برسانند!‏‎ ‎‏پایگاه برای خودشان درست می کنند در ایران! این چیزی است که ما‏‎ ‎‏از نفت عایدی داریم.‏

‏     آن وقت، چه نفتی می برند! بعضی اشخاص که رفتند، رفته بودند‏‎ ‎‏سابقاً ـ حالا شاید زیادتر از این مسائل باشد ـ دیده بودند، گفتند که‏‎ ‎‏یک آدم صاف همین طور ایستاده می رود توی این لوله ها! لوله ها به‏‎ ‎‏این بزرگی است! چه قدر ذی حق شدند کشتیها در چند دقیقه پر‏‎ ‎‏می شوند از نفت و خارج می شوند. این نفتی است که قاعده اش این‏‎ ‎‏بود که این مملکت تا آخر زندگی اش را به آن بگذراند. این نفت را شاه‏‎ ‎‏می گوید تا چند سال دیگر، تا سی سال دیگر، این نفت تمام می شود.‏‎ ‎‏کِی تمامش می کند؟ تمام می شود؛ اما از ایشان باید پرسید که این نفت‏‎ ‎‏را کی دارد تمام می کند؟ این ذخیرۀ بزرگی که باید این طبقه از آن‏‎ ‎‏ارتزاق کنند و مملکت ما محفوظ بماند و آباد بشود به واسطۀ درآمد‏‎ ‎‏آن، تا سی سال دیگر ایشان می گوید تمام می شود. این ‏‏[‏‏نفت را ‏‎ ‎‏]‏‏تا سی‏‎ ‎‏سال دیگر، کی تمامش می کند؟ شما تمامش دارید می کنید؛ شاه دارد‏‎ ‎‏این مخازن به این بزرگی را که خدا به ما داده است، دارد تمام می کند.‏‎ ‎‏در ازایش خوب، چه گیر ما می آید؟ چه گیر ملت می آید؟ باید پرسید‏‎ ‎‏که شما در ازای نفت چه چیز می گیرید؟ ‏‏[‏‏می گویید:‏‏]‏‏ اسلحه می گیریم.‏‎ ‎‏اسلحه برای چه می گیرید؟ مگر شما می توانید با شوروی جنگ کنید؟‏‎ ‎‏مگر شما می توانید با امریکا جنگ بکنید؟ شما برای سرکوبی مردم‏‎ ‎‏وطن خودتان همین تفنگهای خودتان کافی است، دیگر محتاج به‏‎ ‎‏اینکه از امریکا بیاورید، نیست.شما همین تفنگهایی که دارید برای‏‎ ‎‏اینکه بازاریهای ما را، جوانهای ما را، دانشگاهیهای ما را، دخترهای ما‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 347

‏را، پسرهای ما را، خانمهای ما را، آقاهای ما را بکوبید؛ خوب این بس‏‎ ‎‏است دیگر. این دیگر آن دستگاههای عظیمی که در مقابل این نفت‏‎ ‎‏عظیم می گویید می آید در ایران ...، این غیر از این معناست که یک‏‎ ‎‏پایگاهی است برای خود آنها؟ یعنی نفت را می برند، نفعش را هم‏‎ ‎‏خودشان می برند! هم خود نفت رامی برند،هم مقابلش را می برند! این‏‎ ‎‏مال خودشان است.(602)‏

29 / 7 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ما فریادمان این است که باید این ملت هرچه دارد مال خودش باشد، و‏‎ ‎‏خودش ادارۀ خودش را بکند. ما «مستشار» نمی خواهیم از امریکا!‏‎ ‎‏شصت هزار مستشار، که اینقدر ‏‏[‏‏هزینه‏‏]‏‏ دارد که من و شما تصورش‏‎ ‎‏را نمی کنیم. این بودجۀ مملکت را صرف مستشارها دیگر نکنید. این‏‎ ‎‏خیلی عجیب است! پایگاه برای آنها درست می کنند، مستشارها‏‎ ‎‏می آیند، خرجش را ما باید بدهیم! نفتمان را می دهیم برای درست‏‎ ‎‏کردن پایگاه! شما حساب بکنید این را و بعد مطالعه کنید در این امور،‏‎ ‎‏یک اسلحه ای که ایران به دردش به هیچ وجه نمی خورَد، این مال‏‎ ‎‏جنگهای بزرگی است که بین دو تا ابرقدرت یکوقتی این جنگها‏‎ ‎‏می شود، یک همچو اسلحه ای برای ما نیست؛ ما یک همچو اسلحه ای‏‎ ‎‏[‏‏لازم‏‎ ‎‏]‏‏نداریم؛ ما مسلسلها و اینها کافی مان است، اینقدری که‏‎ ‎‏می توانیم استعمال کنیم برای تنظیم امور داخلی خودمان.‏‎ ‎‏نمی خواهیم جنگ کنیم. مگر ما با شوروی حالا می توانیم جنگ کنیم‏‎ ‎‏یا با امریکا می توانیم جنگ کنیم؟ ما با بازار تهران می توانیم جنگ‏‎ ‎‏کنیم؛ خوب، مسلسلها بس است؛ ما با دانشگاه و جوانهای دانشگاهی‏‎ ‎‏می توانیم جنگ کنیم! ما حالا رسیدیم به آنجا که با دبستانیها، با این‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 348

‏بچه های هشت ساله و نه ساله جنگ بکنیم! همین دیروز خواندم که‏‎ ‎‏تلفنی آمده بود، همین دیروز یا پریروز، باز ریخته اند توی یک‏‎ ‎‏دبستانی و بچه ها را زده اند و شَل کرده اند و ... خوب، این مسلسلها‏‎ ‎‏برای کشتن اهل ملت خودمان کافی است! دیگر محتاج به آن چیزها‏‎ ‎‏نیستیم! پس، آنها مال ما نیست، مال کس دیگر است. مال آن است که‏‎ ‎‏می تواند استعمال کند، مال آنی است که به دردش می خورد؛ آن‏‎ ‎‏امریکاست. آن وقت این نفت را دادیم پایگاه برای خود آنها درست‏‎ ‎‏کردیم؛ یعنی برای اینکه پول نفت باشد، مستشارها را آوردیم برای‏‎ ‎‏مطالعه در این امور و پولش را ما می دهیم.(603)‏

23 / 7 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ما باید الآن هر چه قدرت داریم اِعمال کنیم که دست اینها را کوتاه کنیم‏‎ ‎‏از این مخازن خودمان و از این مخازن ملت تا اینکه نفت یک مقداری‏‎ ‎‏بنیۀ دوام داشته باشد. نفت زیاد است، منتها زیاد می خورند، می برند.‏‎ ‎‏نفتها را می برند، و دارند می برند و مجان می برند. کاش مجان‏‎ ‎‏می بردند، می برند و برای خودشان عوضش پایگاه درست می کنند!‏‎ ‎‏اسلحه به ما می دهند! مگر اسلحه به ما می دهند؟ اسلحه برای‏‎ ‎‏امریکاست که پایگاه در ایران درست بکند! کوههای طرف چیز را،‏‎ ‎‏کردستان را، کجا را، تمام اینها را پایگاه برای امریکا دارند درست‏‎ ‎‏می کنند. اسلحه! ما این اسلحه ها به دردمان نمی خورد؛ اسلحه ای که ما‏‎ ‎‏نمی توانیم بدانیم چطور به کار می برند، به درد ما نمی خورد. از آن‏‎ ‎‏طرف نفت می برند، از آن طرف اسلحه برای خودشان می فرستند در‏‎ ‎‏اینجا! به نفع خودشان اسلحه را می فرستند به ایران، برای اینکه پایگاه‏‎ ‎‏بزنند، با این اسم که عوضِ پول نفت است که صدای مثلاً شوروی و‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 349

‏اینها هم زیاد در نیاید، به اسم اینکه ما محتاجیم به اینکه مملکتمان چه‏‎ ‎‏باشد، باید قدرت ما چه باشد.‏

‏     چند سال پیش از این، خود این شخص گفت، خود این شاه گفت‏‎ ‎‏که ما اسلحه نمی خواهیم، ما احتیاجی به اسلحه نداریم؛ ما برای ادارۀ‏‎ ‎‏امور خودمان اسلحه داریم به اندازۀ کافی. راست می گوید؛ برای‏‎ ‎‏کشتن مردم که این چیزها را نمی خواهد؛ همین مسلسلها که دارند،‏‎ ‎‏خوب، دارند می کشند! کار دیگری ایشان ندارد جز آدمکشی، جز‏‎ ‎‏اینکه ملت خودش را بکشد؛ همین آدمی که گفت «ما اسلحه‏‎ ‎‏نمی خواهیم» بعد از اینکه از طرف امریکا امر به او شد که باید اسلحه‏‎ ‎‏را ببری و آنجا پایگاه باید درست بکنی به اسم عوضِ نفت، گفت:‏‎ ‎‏خیر، ما باید اسلحه داشته باشیم و قدرتهای دیگری که همجوار ما‏‎ ‎‏هستند اسلحه های زیاد دارند؛ و یک چیزهایی گفت ‏‏[‏‏که‏‏]‏‏ عراق‏‎ ‎‏اسلحه اش عبارت از اسلحه هایی ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏ که در یک روز می تواند چه‏‎ ‎‏بکند. همۀ آن دروغ! اسلحه ما می خریم؟! اسلحه برای ما نیست،‏‎ ‎‏اسلحه برای خود امریکاست. آنها می خواستند پایگاه درست کنند،‏‎ ‎‏می دیدند که اگر همچو مستقیماً بیایند بگویند پایگاه می خواهیم‏‎ ‎‏درست کنیم، شوروی از آن طرف ایستاده و اسباب نزاع می شود؛ به‏‎ ‎‏اسم اینکه ما نفت می گیریم و پول نفت را با «کالا» می دهیم؛ کالایش‏‎ ‎‏هم عبارت از اسلحه هاست؛ با این اسم برای خود امریکا در ایران‏‎ ‎‏پایگاه دارند درست می کنند. درد ملت ما این است که ‏‏[‏‏شاه‏‏]‏‏ یک آدم‏‎ ‎‏خیانتکاری است؛ خیانتکار، پسرْ خیانتکار، پدرْ خیانتکار، خودش‏‎ ‎‏هم خیانتکار.(604)‏

2 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 350

‏الآن وضع نظامی ما و وضع ارتش ما یک وضع ارتش انگلی است؛‏‎ ‎‏ارتشی است که تحت نظام امریکا و به نفع امریکا دارد اداره می شود.‏‎ ‎‏چهل و پنج هزار، پنجاه هزار ـ بعضی می گویند شصت هزار ـ از‏‎ ‎‏مستشاران امریکا و نفتخورهای امریکا ریخته اند به جان ما و در‏‎ ‎‏مملکت ما هستند. آنهمه پایگاهها برای خودشان در اینجا درست‏‎ ‎‏کرده اند؛ اشغال نظامی است مملکت ما، در اشغال امریکایی است‏‎ ‎‏مملکت ما. این آقا می گویند که «به خطر می افتد»! از این خطر بیشتر؟!‏‎ ‎‏زراعت ما بکلی از بین رفت، این خطر نبود؟! حالا شما می خواهید‏‎ ‎‏خطر را رفع بکنید؟! شما همان بودید که در حکومت شما این قضیه‏‎ ‎‏پیدا شد و امریکا به ما تحمیل کرد! و من همان بودم که به شما پیغام‏‎ ‎‏دادم که آقا نکن این کار را! این، زراعت ما را به زمین می زند. خدا‏‎ ‎‏می داند به فرستادۀ ایشان گفتم که نکنید این کار را. شما ملتفتی‏‎ ‎‏خودت، دارای مِلک هستی، ملتفتی که نمی توانند اینها اداره بکنند، به‏‎ ‎‏زمین خواهد خورد این زراعت مملکت. تو بودی که زراعت مملکت‏‎ ‎‏را به زمین زدی برای خاطر امریکا! حالا شما می خواهید اصلاح‏‎ ‎‏بکنید که مبادا یکوقتی تسلط بر ما پیدا کنند؟! الآن ما مستقلیم؟! یک‏‎ ‎‏قدرت مستقله ای ایستاده و همه را جلوگیری کرده است و ما یک‏‎ ‎‏مملکت مستقل متمدنِ آزادمردان و آزادزنان داریم؟! ما می خواهیم‏‎ ‎‏که یک مملکت قدرتمند که قدرتش متکی به ملت باشد، الهام از ملت‏‎ ‎‏بگیرد. اگر یک ارتش متکی بر ملت باشد، نه آن قدرت می تواند کاری‏‎ ‎‏بکند نه آن قدرت کاری می کند.(605)‏

13 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏شما اموال مسلمین را، آن چیزهایی که باید به نفع مسلمین باشد به‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 351

‏غیر مسلمین می دهید آن هم به یک ثمن بخس. همان ثمن هم در زمان‏‎ ‎‏شاه مخلوع، همان ثمن بخس هم دوباره برمی گشت به جیب خود‏‎ ‎‏امریکا و بعد هم سلاحها را درست می کردند برای خودشان که مقابله‏‎ ‎‏کنند با شوروی.(606)‏‎[1]‎

28 / 7 / 59

*  *  *

‏ ‏

 

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 352

  • علاوه بر موارد مذکور برای اطلاع بیشتر رجوع شود به:     1. صحیفه امام؛ ج 4، ص 433.     2. همان؛ ج 11، ص 32ـ33.     3. همان؛ ج 13، ص 308ـ310.     4. همان؛ ج 14، ص 434ـ435.     5. همان؛ ج 18، ص 92ـ93.     6. همان؛ ص 136.