بخش سوم دورۀ محمدرضا شاه
فصل دوم حکومت محمدرضا شاه
ماهیت حکومت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

ماهیت حکومت

ماهیت حکومت

‏ ‏

‏مردم در این پنجاه سال آزادی نداشتند. نه یک وکیل و نه یک مجلس و‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 201

‏نه یک دولت، هیچی مربوط به ملت نبود؛ همه چیز متکی به خارج بود.‏‎ ‎‏یک آدم فاسد را وقتی آوردند گذاشتند سر مملکتی، تحمیل کردند بر‏‎ ‎‏مملکتی، به آنجا رسید که همه چیز مملکت ما را از دست داد و ‏‏[‏‏دائماً‏‏]‏‎ ‎‏ثناخوانی خودش کرد و وادار کرد که رادیوها هم بگویند و وادار کرد که‏‎ ‎‏مطبوعات هم بگویند ـ همه را الزام کرد که باید بگویید، همه ثناخوانی‏‎ ‎‏باید بکنید!(362)‏

14 / 11 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏قوّۀ مجریه هم که همه می دانند که چه جنایتهایی در این کشور‏‎ ‎‏مرتکب شدند و خود آن مردِکه یک مقام غیر مسئول ـ،به حسب‏‎ ‎‏اصطلاح آنها ـ داشت، در رأس همۀ جنایتکارها بود. جنایتکارها همه‏‎ ‎‏الهام از او و او الهام از اجانب می گرفت.(363)‏

25 / 5 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏چنانچه پنج سال پیش از این، ده سال پیش از این را شما در نظر بیاورید،‏‎ ‎‏وضع آن وقت را در نظر بیاورید، حکومت آن وقت را در نظر بیاورید،‏‎ ‎‏ملت را نسبت به حکومت و حکومت را نسبت به ملت در نظر بیاورید‏‎ ‎‏و حبسها و زجرها و تبعیدها و قتلها را که در آن حکومت واقع می شد به‏‎ ‎‏نظر بیاورید و از خودتان سؤال کنید که چه شد که این شد؟ چه شد که‏‎ ‎‏یک روز آنطور جنایتکاری ها واقع می شد و اختناقها و آن مسائل و‏‎ ‎‏مصایب برای کشور ما بود و حالا چه شده است که ما آزادانه اینجا با هم‏‎ ‎‏نشستیم و شما آزادانه مسائلتان را با مردم مطرح می کنید.(364)‏

20 / 6 / 59


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 202

‏در مملکت ما یک دیکتاتوری شد مثل رضاخان. محمدرضا دیکتاتور‏‎ ‎‏بود، منتها به یک صورتی غیر صورتی که پدرش عمل می کرد.(365)‏

24 / 11 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏شما اگر توجه کنید به حکومتهائی که در تاریخ بوده است و خصوصاً‏‎ ‎‏در این پنجاه سال، ملاحظه می کنید که آنهایی که در رأس امور بودند،‏‎ ‎‏آنها از این «مُلک»ها و «سلطنه»ها و ـ عرض می کنم که ـ از این سنخ ‏‎ ‎‏مردم و ـ به اصطلاح ـ از اشراف بودند. وقتی که اشراف ـ به قول ‏‎ ‎‏خودشان ـ و اعیان و متمکنین و یال و کوپالدارها متصدی امور یک‏‎ ‎‏ کشور شدند، قهراً اینها مردم را به حساب نمی آورند.(366)‏

7 / 6 / 61

*  *  *

 

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 203