بخش اول دورۀ قاجاریه
فصل چهارم نهضت مشروطیت
مجالس شورای دوران مشروطیت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مجالس شورای دوران مشروطیت

مجالس شورای دوران مشروطیت

‏ ‏

‏در تمام طول مشروطیت ـ الاّ بعض از زمانها آن هم نسبت به بعض از‏‎ ‎‏وکلا ـ مردم دخالت نداشتند در تعیین وکلا.(73)‏

12 / 11 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏از آن زمانی که من یادم است تا حالا، مجلس شورای ملی یک لفظی‏‎ ‎‏بوده است که بی محتوا. مجلس شورای ملی معنایش این است که ملت‏‎ ‎‏اشخاصی را خودشان تعیین کنند، و آنها هم به شور بنشینند و مصالح‏‎ ‎‏کشور خودشان را تعیین کنند. قبل از آمدن رضاخان، زمان احمدشاه،‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 40

‏امر انتخابات با خانها بود و مالکین بود و گردن کلفتهای هر منطقه. آن‏‎ ‎‏وقت دولت آن نفوذ را نداشت. لکن شاهزاده هایی که دارای ملک‏‎ ‎‏بودند، و خانهایی که دارای قدرت بودند، و قلدرهایی که در اطراف‏‎ ‎‏کشور بودند، آنها رعیتهای خودشان را، مردم خودشان را با زور‏‎ ‎‏می آوردند پای صندوقها، و هر چه آنها می گفتند آنها هم عمل‏‎ ‎‏می کردند.(74)‏

22 / 12 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏آن وقتی که رضاخان نبود و محمدرضاخان نبود و زمان قاجار، من‏‎ ‎‏یادم هست، آن وقت خانها بودند، شاهزاده ها بودند، خانها دسته دسته‏‎ ‎‏این مردم را به زور می آوردند و به صندوقها رأی برای خودشان‏‎ ‎‏می گرفتند، مردم هیچکاره بودند، نمی دانستند چیست، یک ورقه ای‏‎ ‎‏را به آنها می دادند، اینها هم می آوردند تو صندوق می ریختند.(75)‏

3 / 3 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏در طول تاریخ مشروطیت نمی توانید پیدا کنید که همۀ ایران خودشان‏‎ ‎‏رأی داده اند، حتی در آن دوره های اول، بله، تهران در آن دوره های اول‏‎ ‎‏خودشان رأی می دادند، لکن در تهران خانها نمی توانستند کاری‏‎ ‎‏بکنند، اما در شهرهای دیگر و در دهات و در اینطور چیزها این‏‎ ‎‏خان خانی بود، و همان اشراف و همان خانها مردم را می بردند به آن‏‎ ‎‏کسی که نظرشان بود رأی می دادند.(76)‏

3 / 3 / 59

*  *  *


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 41

‏من از همۀ شما بیشتر، زمانهای سابق را ادراک کرده ام. من از زمان‏‎ ‎‏قاجار و تا حالا مجالس را دیده ام و کیفیت اینکه مردم چه جور‏‎ ‎‏انتخاب کردند و چقدر دخالت داشتند مردم، و افرادی که در مجلس‏‎ ‎‏آمدند چطور بودند، و این سنوات آخر را که همۀ آقایان می بینند و‏‎ ‎‏دیده اند. در تمام طول مشروطیت، این مجلس به این ترتیب که تمام‏‎ ‎‏افرادش تقریباً متدین و معتقد به اینکه باید اسلام حکومت کند، در‏‎ ‎‏تمام دوره ها نبوده است این. و در انتخاباتی که من از بچگی انتخابات‏‎ ‎‏را در حدود خودمان و بعد هم که از جاهای دیگر هی شنیده شده‏‎ ‎‏است، انتخابات هیچ گاه به طور کلی در دست مردم نبوده است. یک‏‎ ‎‏مدت زیادی به دست متنفذین منطقه، مناطق، خانها و مالکین بزرگ و‏‎ ‎‏اینها بوده است، و در آن وقتی که دیگر آن بساط آنها، قدرتهایشان از‏‎ ‎‏بین رفت، دربست در دست حکومت وقت بوده. اگر در تهران مثلاً‏‎ ‎‏یکی دو نفر، چند نفر که انتخاب می شدند، انتخاب مردم بود و‏‎ ‎‏باقی اش نبود ـ برای اینکه تهران فرض کنید جایی بود که خیلی‏‎ ‎‏ نمی شد فشار بیاورندـ اما جاهای دیگر مسأله، مسألۀ مردم در کار‏‎ ‎‏ نبود، یعنی شورای ملی، ما در هیچ وقت نداشتیم. اگر چند نفر هم ملی‏‎ ‎‏ در آنها بوده است، لکن مجلس همچو مجلسی نبود که یک شورای‏‎ ‎‏ ملی باشد. و ما امروز داریم یک شورای اسلامی و ملی به حسب آن‏‎ ‎‏ بعد صحیحش مشاهده می کنیم.(77)‏‏ ‏

4 / 11 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ما در طول مشروطیت از این کاخ نشینها خیلی صدمه خوردیم.‏‎ ‎‏مجلسهای ما مملو از کاخ نشین بود و در بینشان معدودی بودند که از‏‎ ‎‏آن کوخ نشینها بودند، و همین معدودی که از کوخ نشینها بودند از‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 42

‏خیلی از انحرافات جلو می گرفتند و سعی می کردند برای‏‎ ‎‏جلوگیری.(78)‏

1 / 1 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏تمام کارهایی که از بعد از مشروطه انجام گرفت، و انحرافاتی که‏‎ ‎‏بتدریج پیدا شد تا زمان رژیم پهلوی که به اوج خودش رسید، یکی از‏‎ ‎‏عمال بزرگ که باید بگوییم که مادر عمال بود مجلس بود. مشروطه را‏‎ ‎‏منحرف کردند، مجلس را مجلس قلدری کردند، ملت را از اینکه رأی‏‎ ‎‏بدهند محروم کردند و این مال این دورۀ سابق قبل از این دوره نیست،‏‎ ‎‏بلکه به طور قطع اکثر دوره ها اینطور بود، منتها یک دفعه تعیین وکلا با‏‎ ‎‏خانها بود و آن اشخاصی که نفوذ داشتند در کشور، در هر منطقه و‏‎ ‎‏مردم دخالت نداشتند، و اگر دخالت داشتند چشم و گوش بسته بودند.‏‎ ‎‏رعیتها را جمع می کردند و می آوردند پای صندوق، و به آن طوری که‏‎ ‎‏به آنها دستور داده بودند رأی می دادند بدون اینکه بفهمند چه دارند‏‎ ‎‏می کنند، رأی چی هست و چه کار دارند انجام می دهند. فقط همان‏‎ ‎‏خان می دانست که برای منفعت او و برای منفعت دولتها اینها دارند‏‎ ‎‏رأی می دهند، و اصلاً کاری به اینکه کشور به کجا برسد در کار نبود،‏‎ ‎‏کاری به این کار نداشتند.(79)‏

14 / 3 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏نگرانی من از این است که نکند سستی کنیم و در پیاده کردن اسلام‏‎ ‎‏دقت لازم را ننماییم بعداً اشکال پیش بیاید. نکند مثل مشروطه شود‏‎ ‎‏که آقایان تلاش کردند و مشروطه را بنا گذاشتند، آن وقت چند نفر از‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 43

‏سیاسیون مستبد، مشروطه خواه شدند و حکومت را گرفتند و هر‏‎ ‎‏دوره مجلس را بدتر از دوره قبل تشکیل دادند...‏

‏     دوره اول مجلس در مشروطه بد نبود و شاید هم خوب بود، ولی‏‎ ‎‏بعدها کم کم رسید به جایی که خودشان افرادی را انتخاب‏‎ ‎‏می کردند.(80)‏

20 / 9 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏در اول مشروطه اصناف بازار هم وکلایی داشتند، انتخابات تا‏‎ ‎‏اندازه ای دست مردم بود. بعد کم کم آنهایی که فاسد بودند کار را‏‎ ‎‏طوری کردند تا متدینین را از مجلس کنار گذاردند. آنها هم مقاومت‏‎ ‎‏نکردند و کنار رفتند.(81)‏

12 / 10 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏فرض کنید که در انتخابات که حق ملت است ـ انتخابات ـ یا مردم ‏‎ ‎‏اصلاً متوجه نبودند که مسأله انتخابات چی هست. اصلاً توجه به این ‏‎ ‎‏معانی خیلی نداشتند از باب اینکه مردم را به بازی گرفتند، در زمان ‏‎ ‎‏قاجار یک عده از خانهایی که در اطراف بودند از مالکین و از متنفذین،‏‎ ‎‏ آنها بودند که قبضه می کردند.(82)‏

27 / 10 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏هر چه به سر این ملت مظلوم در طول زمان، پس از مشروطیت تا دورۀ‏‎ ‎‏آخر انتصابات ستمشاهی آمد، به طور قاطع از مجلسهای فاسد بود که‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 44

‏ملت در انتخاب نمایندگانش یا هیچ دخالت نداشت، یا دخالت بسیار‏‎ ‎‏ناچیزی داشت.(83)‏

22 / 11 / 62

*  *  *

 

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 45