بخش اول دورۀ قاجاریه
فصل چهارم نهضت مشروطیت
قانون اساسی مشروطه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

قانون اساسی مشروطه

قانون اساسی مشروطه

‏ ‏

‏وقتی که می خواستند در اوایل مشروطه قانون بنویسند و قانون‏‎ ‎‏اساسی را تدوین کنند، مجموعۀ حقوقی بلژیکی ها را از سفارت‏‎ ‎‏بلژیک قرض کردند، و چند نفری (که من اینجا نمی خواهم اسم ببرم)‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 38

‏قانون اساسی را از روی آن نوشتند؛ و نقایص آن را از مجموعه های‏‎ ‎‏حقوقی فرانسه و انگلیس به اصطلاح «ترمیم» نمودند! و برای‏‎ ‎‏گول زدن ملت بعضی از احکام اسلام را ضمیمه کردند! اساس قوانین‏‎ ‎‏را از آنها اقتباس کردند و به خورد ملت ما دادند.(70)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

سؤال: ‏[‏‏حضرت آیت الله ، لطفاً دربارۀ آن قسمت از قانون اساسی 1906‏‎ ‎‏که طبق نظرتان باید تغییر پیدا کند و جمهوری اسلامی به وجود آید،‏‎ ‎‏توضیحاتی بفرمایید.‏‏]‏

جواب:‏ قانون اساسی دو مرحله داشته است:‏

‏     1. مرحلۀ پیش از کودتای رضاخان: در آن وقت طوری بوده است‏‎ ‎‏که ایرانی ها و مسلمین نمی توانسته اند طرح حکومت اسلامی را‏‎ ‎‏بدهند. از این جهت برای تقلیل ظلم و استبدادهای قاجار و پیش از‏‎ ‎‏قاجار، بر این شدند که قوانین وضع شود و سلطنت به صورت‏‎ ‎‏سلطنت مشروطه درآید. در عین حال در قوانین پیش بینی این مسائل‏‎ ‎‏شده است. تمام مسائلی را که الآن ما مطرح می کنیم، می توانیم به متمم‏‎ ‎‏قانون اساسی استناد کنیم. این یک مرحله است از قانون اساسی.‏

‏     2. مرحله ای بود که پس از کودتای رضاشاه انجام گرفت و به قانون‏‎ ‎‏اساسی اضافه شد. در آن وقت رضاشاه کودتا کرد و به دنبال او‏‎ ‎‏قضایایی واقع شد و بالاخره به این منتهی گردید که رضاشاه با قدرت‏‎ ‎‏سرنیزه و قلدری، قانون اساسی را تغییر دهد و یک مجلس مؤسسان با‏‎ ‎‏زور و قلدری تأسیس کرد و ملت به هیچ وجه با او موافق نبود. در‏‎ ‎‏مجلسی که ملت هیچ گونه دخالتی در آن نداشت، موادی از قانون‏‎ ‎‏اساسی را تغییر داد، سلطنت قاجار را منقرض و سلطنت پهلوی را‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 39

‏تصویب نمود. بنابراین، قانون اساسی در مرحلۀ اول با حفظ متمم آن،‏‎ ‎‏برای همین مسائلی که ما طرح کرده ایم می تواند مستند ما باشد. در‏‎ ‎‏مرحلۀ دوم، مسأله سلطنت رضاشاه و سلسلۀ پهلوی اصلاً قانونیت‏‎ ‎‏نداشته و این سلسله برخلاف قانون اساسی بر این مملکت تحمیل‏‎ ‎‏شده است. رضاشاه را انگلیسی ها بر ما تحمیل کردند و بعد هم که‏‎ ‎‏متفقین به ایران آمدند محمدرضا شاه را تحمیل نمودند.(71)‏

19 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏آن وقت هم که قانون اساسی را نوشتند، از بلژیک و بعضی جاهای‏‎ ‎‏دیگر گرفتند و نوشتند.(72)‏

23 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

 

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 40