بخش اول دورۀ قاجاریه
فصل سوم قیام علیه استعمار و استبداد
جنبش تنباکو
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

جنبش تنباکو

جنبش تنباکو

‏ ‏

‏آنها دیدند برای یک پیمان دخانیات‏‎[1]‎‏ با آن محذورات بزرگ زمان‏‎ ‎‏ریاست مرحوم میرزای شیرازی مواجه شدند و عاقبت نتوانستند‏‎ ‎‏مقصد خود را عملی کنند.(35)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

‏همیشه علما و زعمای اسلام ملت را نصیحت به حفظ آرامش‏‎ ‎‏می کردند. خیلی از زمان «میرزای بزرگ»، مرحوم «حاج میرزا محمد‏‎ ‎‏حسن شیرازی» نگذشته است؛ ایشان با اینکه یک عقل بزرگ متفکر‏‎ ‎‏بود و در سامره اقامت داشت، در عین حالی که نظرشان آرامش و‏‎ ‎‏اصلاح بود، لکن وقتی ملاحظه کردند برای کیان اسلام خطر پیش‏‎ ‎‏آمده است و شاه جائر آن روز می خواهد ‏‏[‏‏به‏‏]‏‏ وسیلۀ کمپانی خارجی،‏‎ ‎‏اسلام را از بین ببرد، این پیرمرد که در یک شهر کوچک نشسته و‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 23

‏سیصد نفر طلبه بیشتر دورش نبود، ناچار شد سلطان مستبد را نصیحت‏‎ ‎‏کند. مکتوبات او هم محفوظ است. آن سلطان گوش نمی داد و با‏‎ ‎‏تعبیرات سوء و بی ادبی به مقام شامخ عالم بزرگ رو به رو شد تا آنجایی‏‎ ‎‏که آن عالم بزرگ مجبور شد یک کلمه بگوید که استقلال برگردد.(36)‏

11 / 9 / 41

*  *  *

‏ ‏

‏یکی از خصلتهای ذاتی تشیع، از آغاز تاکنون، مقاومت و قیام در برابر‏‎ ‎‏دیکتاتوری و ظلم است که در تمامی تاریخ شیعه به چشم می خورد؛‏‎ ‎‏هر چند که اوج این مبارزات در بعضی از مقطعهای زمانی بوده است.‏‎ ‎‏در صد سال ‏‏[‏‏اخیر‏‏]‏‏ حوادثی اتفاق افتاده است که هر کدام در جنبش‏‎ ‎‏امروز ملت ایران تأثیری داشته است: انقلاب مشروطیت، جنبش‏‎ ‎‏تنباکو و... قابل اهمیت فراوان است.(37)‏

19 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏این صد سال اخیر را وقتی ما ملاحظه کنیم ـ جلویش هم همین طور‏‎ ‎‏بوده؛ ما این صد سال اخیر را که ما ملاحظه کنیم ـ هر جنبشی که واقع‏‎ ‎‏شده است از طرف روحانیون بوده است بر ضد سلاطین. جنبش‏‎ ‎‏تنباکو به ضد سلطان آن وقت بود.(38)‏

5 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏قضیۀ تنباکو، در زمان مرحوم میرزا، به اینها فهماند که با یک فتوای‏‎ ‎‏یک آقایی، که در یک ده در عراق سکونت دارد، یک امپراتوری را‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 24

‏شکست داد و سلطان وقت هم با همه کوششی که کرد برای اینکه‏‎ ‎‏حفظ کند آن قرارداد را نتوانست حفظ بکند؛ و مردم ایران قیام کردند‏‎ ‎‏و شکستند آن پیمانی که آنها داشتند. این یک تجربه ای شد برای آنها‏‎ ‎‏که ببینند یک آقایی در یک ده وقتی یک کلمه می نویسد که «امروز‏‎ ‎‏استعمال تنباکو در حکم محاربه با امام زمان است» و این موجش‏‎ ‎‏می آید همۀ ایران را فرامی گیرد، به طوری که شاه مستبدّ با آن قدرت را‏‎ ‎‏می کوبد، قلم این آقا می کوبد آن سرنیزه های آن روز را، اینها فهمیدند‏‎ ‎‏باید این قدرت را بگیرند. تا این قدرت زنده است نمی گذارد که اینها‏‎ ‎‏هر کاری دلشان می خواهد بکنند.(39)‏

14 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏در این صد سالۀ اخیر آنی که معارضه کرده با سلاطین وقت، ابتدایش‏‎ ‎‏از روحانی شروع شده. قضیۀ تنباکو ابتدایش از روحانیون ایران و‏‎ ‎‏عراق و از مرحوم میرزا فتوا بود؛ و از علمای تهران قیام و عمل. البته‏‎ ‎‏مردم هم به اینها علاقه داشتند و دنبال اینها را می گرفتند و کارها را‏‎ ‎‏انجام می دادند.(40)‏

30 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏آن نصف سطر میرزای شیرازی ـ رضوان الله علیه ـ مملکت ما را از تو‏‎ ‎‏حلقوم خارجیها بیرون کشید: «الیوم استعمال دخانیات حرام است،‏‎ ‎‏معارضه با امام زمان است». این یک کلمه، یک ملت را وادار کرد که‏‎ ‎‏مخالفت کند.(41)‏

23 / 6 / 58

*  *  *


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 25

‏در قریب صد سال سابق دیدند که یک پیرمردی در یکی از دهات عراق‏‎ ‎‏«سامرّه» وقتی که دید ایران در معرض فشار خارجی ها هست و آن قرارداد‏‎ ‎‏ننگین را در آن زمان بسته بودند، این پیرمرد که در کنج یک ده بود یک سطر‏‎ ‎‏نوشت و همۀ قوای خارج و داخل نتوانستند در مقابل این یک سطر‏‎ ‎‏استقامت کنند. آن، مرحوم میرزای بزرگ بود ـ رحمه الله ـ که در سامرّه‏‎ ‎‏تحریم کرد تنباکو را. برای اینکه تقریباً ایران را در اسارت گرفته بودند به‏‎ ‎‏واسطۀ قرارداد تنباکو. و ایشان یک سطر نوشت که تنباکو حرام است. و‏‎ ‎‏حتی بستگان خود آن جائر هم و حرمسرای خود آن جائر هم ترتیب اثر‏‎ ‎‏دادند به آن فتوا و قلیانها را شکستند. و در بعضی جاها تنباکوهایی که‏‎ ‎‏قیمت زیاد داشت در میدان آوردند و آتش زدند و شکست دادند بر آن‏‎ ‎‏قرارداد، و لغو شد قرارداد. و یک همچو چیزی را اینها دیدند که یک‏‎ ‎‏روحانی پیرمرد در کُنج یک دهی از دهات عراق یک کلمه می نویسد و یک‏‎ ‎‏ملت قیام می کند و قراردادی که ما بین شاه جائر و انگلیسها بوده است، به‏‎ ‎‏هم می زند، و یک قدرت این طوری دارد روحانیت.(42)‏

26 / 8 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏آنها از روحانیون در طول تاریخ صدماتی دیده بودند. و خصوصاً‏‎ ‎‏انگلستان در باب قضیۀ قرارداد تنباکو صدمه دیده بود.(43)‏

22 / 10 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏مسأله تحریم تنباکو یک مسأله سیاسی بود و میرزای شیرازی‏‎ ‎‏ـ رَحِمَه الله ـ این معنا را انجام داد.(44)‏

2 / 6 / 65

‏ ‏

*  *  *

 

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 26

  • - اشاره به قرارداد موسوم به «رژی» در مورد انحصار خرید و فروش تنباکو به مدت پنجاه سال که در سال 1307 ه. ق. مابین دولت ایران و «ژرژ تالبوت» انگلیسی بسته شد و مرحوم میرزا محمدحسن شیرازی (1230 ـ 1312 ه. ق.) مرجع تقلید بزرگ شیعه با صدور فتوایی موجب لغو آن شد. متن فتوا چنین است: «بسم الله الرحمن الرحیم. الیوم استعمال تنباکو و توتون بایّ نحو کان در حکم محاربه با امام زمان ـ عجل الله تعالی فرجه ـ است».