فصل سوم: دستگیری حضرت امام، اقدام به موقع موتلفه
سرهنگ صدارت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : شعاع ‌حسینی، فرامرز (گرد آورنده)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1389

زبان اثر : فارسی

سرهنگ صدارت

‏س: روسای ساواک تهران چه کسانی بودند؟ ‏


کتابدیدار در نوفل لوشاتوصفحه 106

‏ج: ابتدای انجمن‌های ایالتی و ولایتی سرهنگ صدارت رئیس ساواک کوچه چاله حصار بود که در جریان 15 خرداد 1342 سرهنگ افضلی جانشین او شد. سرهنگ صدارت افسر بد دهنی بود که در یکی از دفعاتی که مرا بازداشت کرد خیلی به من فحاشی کرد. می‌گفت: تو چرا نمی‌روی پی کیف و عیش ات، بعد کشوی میزش را کشید جلو. پر بود از اسکناس‌های درشت. گفت: هرچه می‌خواهی از این پولها بردار و برو. ما هیچ کاری هم با تو نداریم. برو دنبال کیف و عیش ات، دست بردار از این کارها. ‏

‏علت اینکه من مکرر با سرهنگ صدارت روبرو می‌شدم این بود که در بازار حضرتی و خیابان سیروس و مولوی من از اعضاء موسس و عضو شورای مرکزی موتلفه بودم و مبارزه و تحرک آن منطقه و هدایت برنامه‌ها در اختیار من بود، بنابراین هر حرکتی در آن منطقه می‌شد و اعلامیه‌هائی که افراد توزیع می‌کردند و بازداشت می‌شدند ناخود آگاه به من وصل می‌شد. البته هیچ وقت در بازداشت‌ها من زیر بار اقرار آنها نرفته بودم، می‌گفتند: تو از جان ما چه می‌خواهی، هر چه می‌خواهی از این پولها بردار و برو. بارها من را بازداشت و تهدید کرده بودند.‏

کتابدیدار در نوفل لوشاتوصفحه 107