شکر و تقدیر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : سبحانی تبریزی، جعفر

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : عربی

شکر و تقدیر

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏


کتابت‍ه‍ذی‍ب الاص‍ول (ج.۱): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 3

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

شکر وتقدیر

‏ ‏

نتقدّم بجزیل الشکر والتقدیر إلی الإخوة الأجلاّء الذین ساهموا فی‎ ‎انجاز هذا الأثر :

‏المساعـدون فی التحقیق : إبراهیم طاهـری کیا ، محمود أیـوبی،‏‎ ‎‏سیّد مرتضی سیّد إبراهیمی ، علی کریمی ، علی رضا نخبة روستا .‏

‏المقابلة : حجـة الله أخضری ، محمد علی حسـن زاده ، محمد حسـن‏‎ ‎‏عباسی ، حسن علی منصوری .‏

‏وضع علامات الترقیم : رضا حسینی فر .‏

‏صف الحروف والإخراج الفنّی : فلاح المظفر .‏

‎ ‎

کتابت‍ه‍ذی‍ب الاص‍ول (ج.۱): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 4