آیت الله محمدحسن قدیری
نصایح امام، آیه‏ های تهذب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : بصیرت منش، حمید ـ طاهری، مرتضی ـ میرشکاری، اصغر

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

نصایح امام، آیه‏ های تهذب

‏     ‏‏از جمله خاطراتی که از درس حضرت امام دارم، نصایحی است که به‏‎ ‎‏مناسبتهای مختلف می فرمودند که خیلی در شاگردان مؤثر بود و یک روز‏‎ ‎‏نصیحت کافی بود که مدتی طلبه را متوجه بدارد. ‏

‏     از جمله نصیحتهایی که از ایشان یادم هست:‏

‏     الف ـ سعی کنید هر قدمی که در تحصیل برمی دارید، اگر نگویم دو‏‎ ‎‏قدم، لااقل یک قدم در تهذیب بردارید. رؤسای فرق و مذاهب باطله همه‏‎ ‎‏عالمانی بوده اند که مهذب نبوده اند. ‏


‏     ب ـ هر معصیتی که انسان می کند با یکی از نعمتهای خدا می کند و هر‏‎ ‎‏جا معصیت می کند در محضر خدا است؛ چقدر وقاحت می خواهد که‏‎ ‎‏شخص در حضور حق تعالی با نعمت حق تعالی معصیت او را بکند.‏

‏     ج ـ انسان در حضور بچه ممیزی کاری که موجب هتک عرض و‏‎ ‎‏آبروریزی باشد، نمی کند چه می شود که انسان در حضور خداوند هتکها‏‎ ‎‏می کند و خجالت نمی کشد.‏

‏     د ـ بعض اساتید می فرمودند که دنیا به قدری مذموم است که اسم آن‏‎ ‎‏ذکر نشده و به کنایه به کلمه دنیا یعنی پست از آن نام برده می شود، مثل‏‎ ‎‏جاهای بد که اسم برده نمی شود و به کنایه از آن ذکر می شود. ‏

‏     هـ محبت دنیا کار را به جایی می رساند که گاهی دم مردن، انسان کافر‏‎ ‎‏می شود و می میرد و نسبت ظلم به خدا می دهد که نعوذبالله چه ظلمی از‏‎ ‎‏این بیشتر می شود که با اینکه من مدتها زحمت کشیده ام و چیزهایی را‏‎ ‎‏تهیه کرده ام، بین من و آنها جدایی بیندازد.     و ـ تا زحمت نکشید و برای‏‎ ‎‏خدا کار نکنید به جایی نمی رسید و ایمان راسخ در قلب نمی شود مگر در‏‎ ‎‏اثر زحمت و ریاضتهای مشروع؛ بلکه عصمت هم ولیدۀ ایمان فوق ایمان‏‎ ‎‏است که در اثر همان امور حاصل می شود. ‏

‏     ز ـ علم و ایمان فرق دارد. گاهی انسان علم دارد ولی مؤمن نیست،‏‎ ‎‏یعنی باور ندارد، و علم او، راسخ در قلب نیست. انسان می داند که از مرده‏‎ ‎‏کاری ساخته نیست ولی ترس دارد که شب تنها در جایی باشد که مرده ای‏‎ ‎‏هست، ولی کسی که همیشه با اموات سروکار دارد، ترس ندارد. ما باید‏‎ ‎‏کاری کنیم که علممان به حد باور و ایمان برسد.‏

‏ ‏

‎ ‎