فصل دوم / خاطرات هاشم امانی
ورود متفقین به ایران
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مرادی نیا، محمد جواد

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

ورود متفقین به ایران

‏بعد از شهریور 1320 فضای سیاسی بازی در کشور ایجاد شده بود. البته چند سال اول ‏‎ ‎‏یعنی تا سال 1325 را قوای متفقین یعنی روس، انگلیس و امریکا در ایران بودند؛ وقتی ‏‎ ‎‏که انگلیسی ‌ها از همین خیابان فداییان اسلام فعلی وارد شهر می‌شدند، ما ایستاده بودیم و تماشا می‌کردیم. آن‌ ها با ماشین ‌های روباز می ‌آمدند. آمریکایی‌ ها هم اردوگاهشان در میدان آزادی بود و سربازان آن‌ ها در شهر گردش می‌کردند. روس‌ ها نیز از سمت زنجانو قزوین‏‎ ‎‏آمده بودند. سربازان انگلیسی به هنگام ورود به شهر برای مردم خرماهای بسته‌بندی شده می‌ریختند و مردم با این که این افراد اجنبی بودند ولی از ورود آن‌ ها‏‎ ‎‏خوشحال بودند؛ چون با وجود آن‌ها از زیر بار حکومت سیاه رضاخانی رهایی یافته ‏‎ ‎‏بودند. وگرنه چه کسی از ورود اجنبی به کشورش خوشحال شود، با چشم خود ورود ‏‎ ‎‏اجنبی را ببینند و واکنش خصمانه‌ ای نشان ندهند. علت این امر فشارهایی بود که مردم ‏‎ ‎‏در طول حکومت رضاخانی تحمل کرده بودند.‏

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 32