فصل اول: پیوند با نهضت امام
سیاسی شدن از نوجوانی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : شعاع ‌حسینی، فرامرز (گرد آورنده)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1389

زبان اثر : فارسی

سیاسی شدن از نوجوانی

‏س: با چهره های سیاسی آن روز هم آشنایی داشتید؟‏

‏ج: در دوران مبارزات ملّی، من یک نوجوان کم سنی بودم و تا حدودی در جریان مسائل سیاسی و اجتماعی آن روز کشور قرار داشتم. آشنائی من با مبارزات ضد استعماری نیز همزمان با دوران ملّی شدن صنعت نفت بود. وقتی ازدواج کردم از طریق آقای محمود توکلی، پدر همسرم، در جریان مسائل روز قرار گرفتم. ایشان از اعضای مجمع مسلمانان مجاهد و از هواداران جدی آیت الله کاشانی بودند. ‏

‏آقای محمود توکلی با آیت الله کاشانی رفت و آمد خانوادگی داشت و آیت الله کاشانی از حمایت ایشان و سایر هواداران مجمع و مردم در دوران تبعید به لبنان برخوردار بود. وقتی مردم تهران در دوره چهاردهم، آیت الله کاشانی را به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب کردند. آیت الله کاشانی از تبعید خود در لبنان که حدود هجده ماه طول کشید به ایران بازگشت و در مرداد 1331 ه‍. ش به ریاست مجلس شورای ملی انتخاب شد. ‏

‏س: چه حزب هایی آن موقع فعالیت داشتند؟‏

‏ج: جبهه ملی، حزب زحمتکشان متعلق به دکتر بقائی، حزب ایران، حزب مردم ایران و مجمع مسلمانان مجاهد که دارای موقعیت های خوبی از نظر اعتقادی و اجتماعی بودند و پشتیبان آن، مجاهد بزرگ آیت الله کاشانی بود.‏

کتابدیدار در نوفل لوشاتوصفحه 5