مجله نوجوان 96 صفحه 8
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 96 صفحه 8

یاد دوست سرشاخه های نور از اهم مسائل که باید تذکر بدهیم مسأله ای است که به همۀ روحانیت و دست اندرکاران کشور مربوط می شود و همیشه نگران آن هستم که مبادا این مردمی که همه چیزشان را فدا کردند و به اسلام خدمت نموده و به ما منت گذاشتند ، به واسطۀ اعمال ما از ما نگران بشوند ، زیرا آن چیزی که مردم از ما توقع داشته و دارند و به واسطۀ ما دنبال ما و شما آمده اند و اسلام را ترویج نموده و جمهوری اسلامی را بپا کردند و طاغوت را از میان بردند ، کیفیت زندگی اهل علم است و اگر خدای ناخواسته مردم ببینند که آقایان وضع زندگی خودشان را تغییر داده اند ، امارت درست کردند و رفت و آمدشان مناسب شأن روحانیت نیست و آن چیزی را که نسبت به روحانیت در دلشان بوده است از دست بدهند و از دست دادن آن ها همان و از بین رفتن اسلام و جمهوری اسلامی همان . البته من این نکته را عرض کنم یک دسته ای که در معرض خطر هستند باید خودشان را حفظ کنند و همان ها هم مواظب باشند که زاید بر میزان نباشد . شما گمان نکنید که اگر با چندین اتومبیل بیرون بیایید وجهه تان پیش مردم بزرگ می شود . آن چیزی که مردم به آن توجه دارند و موافق مذاق آن است ، این که زندگی شما ساده باشد ، همانطوری که سران اسلام و پیغمبر اسلام و امیرالمؤمنین و ائمۀ ما زندگی شان ساده و عادی بود بلکه پایین تر از عادی . آن ها هم که جمهوری اسلامی را به پا کردند مردم عادی هستند و کسانی هم که بالا بالاها نشسته اند ، هیچ دخالتی در این مسائل نداشته و ندارند و این مردم بازار و کشاورز و کارگران کارخانه ها و طبقات ضعیف ـ به حسب دنیا ـ و قوی ـ به حسب آخرت ـ هستند که این توقع را دارند که اگر خدای ناخواسته نفوس این مردم از ما منحرف بشود ، ضرر آن برای ما تنها نیست بلکه برای اسلام است و ما باید حفظ کنیم آنهایی را که اسلام و جمهوری اسلامی را نگه داشته اند و بعد از این هم نگه خواهند داشت و حفظ آن به این است که زندگی ما ساده و عادی باشد . آنهایی هم که می خواهند خودشان را حفظ کنند ، باید بدانند که گاهی با یک اتومبیل پیکان بهتر می توانند محفوظ باشند تا یک اتومبیل دیگر و ائمۀ جمعه و جماعاتی که اگر عادی بیرون بیایند ممکن است از بین بروند ، باید به آن مقداری حفظ کنند که زیاد نباشد و این طور نباشد که امام جمعه ای وقتی در خیابان می آید ، خیابان را خلوت کنند و هیاهو به راه بیندازند ، این طور چیزها حیثیّتشان را در جامعه ساقط می کنند ، بزرگی شما آقایان به دنیا نیست ، بزرگی شما به آخرت است و اینکه پیش خدا آبرومند باشید و این یک مسئلۀ مهمی است که دخالت در حفظ جمهوری اسلامی دارد و ما باید خیلی باید مواظب باشیم و اهل علم و دولت و دست اندرکاران بیشتر باید مواظب باشند ، چرا که همه دنبال این هستند که نقطۀ ضعفی خصوصاً از اهل علم پیدا کنند و در همه جا مطرح سازند و ما باید به گونه ای زندگی کنیم که اگر چنانچه آن را از ما گرفتند ، حسرت نخوریم . 25/4/64 ـ در جمع اعضای مجلس خبرگان (صحیفۀ امام ، ج 19 ، ص 318 و 317)

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 96صفحه 8