کتاب کفارات
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

کتاب کفارات

‏ ‏

کتاب کفارات

‏         مسأله 1- کفاره عبارت از چیزی است که در شرع قرار داده شده برای جبران ‏‎ ‎‏خلافی که انسان نموده است و آن بر چهار قسم است:مرتّبه،و مخیّره،و آنچه در آن ‏‎ ‎‏جمع شده بین مرتّبه و مخیّره،و کفارۀ جمع.‏

‏         مسأله 2- مرتّبه آن است که یک کفاره قرار داده شده و اگر نتوانست آن را به‌جا ‏‎ ‎‏آورد دیگری قرار داده شده،و آن در سه مورد است: اول: کفارۀ ظهار. دوم: کفارۀ ‏‎ ‎‏کشتن کسی را به خطا،در این دو واجب است یک بنده آزاد کند و اگر نتوانست شصت ‏‎ ‎‏نفر مستمند را طعام بدهد. سوم: کفارۀ افطار کردن یک روز از قضای روزۀ ماه رمضان ‏‎ ‎‏است در صورتی که بعد از ظهر بخورد و کفارۀ آن آن است که ده نفر بینوا را طعام دهد ‏‎ ‎‏و اگر نتوانست سه روز روزه بگیرد،و احتیاط واجب آن است که این سه روز پشت ‏‎ ‎‏سرهم باشد.‏

‏         مسأله 3- کفارۀ مخیّره آن است که انسان اختیار دارد هر یک را به‌جا آورد و آن در ‏‎ ‎‏چهار مورد است: اول: کفارۀ افطار روزۀ ماه رمضان است چنانچه گذشت. دوم: کفارۀ ‏‎ ‎‏مخالفت نذر است. سوم: کفارۀ مخالفت عهد است. چهارم: کفارۀ بریدن زن است ‏‎ ‎‏موی خود را در مصیبت،و کفارۀ اینها بنده آزاد کردن یا دو ماه پی‌درپی روزه گرفتن یا ‏‎ ‎‏شصت مستمند را طعام دادن است،هر یک را به‌جا آورد اختیار دارد.‏


کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 315

‏         مسأله 4- کفاره‌ای که در آن،هم ترتیب است و هم تخییر در چند مورد است: ‏

‏اول: کفارۀ کندن زن موی خود را در مصیبت. دوم: کفارۀ خراش دادن زن است روی ‏‎ ‎‏خود را با ناخن در مصیبت. سوم: دریدن مرد است جامۀ خود را در مرگ اولاد یا ‏‎ ‎‏زنش،که در اینها واجب است اگر می‌تواند یا یک بنده آزاد کند و یا ده نفر مستمند را ‏‎ ‎‏طعام دهد یا پوشش دهد،و بین این سه مخیر است و اگر هیچ‌یک را نتوانست به‌جا ‏‎ ‎‏آورد سه روز روزه بگیرد.‏

‏         مسأله 5- کفارۀ جمع،کفارۀ کشتن مؤمن است از روی عمد و بدون حق از روی ‏‎ ‎‏ظلم،و کفارۀ افطار روزۀ شهر رمضان است با چیز حرام بنابر احتیاط واجب،و آن آزاد ‏‎ ‎‏کردن یک بنده و روزه گرفتن دو ماه پی‌درپی و شصت نفر مستمند را طعام دادن که ‏‎ ‎‏هر سۀ اینها واجب است.‏

‏         مسأله 6- در بریدن زن موی خود را فرق نیست که تمام را ببرد یا بعضی را ‏‎ ‎‏به طوری که گفته شود موی خود را برید،و فرق نیست که در مصیبت شوهر ببرد یا ‏‎ ‎‏کسی دیگر،چه نزدیک به او باشد چه دور و این حکم مختص به بریدن است و اما ‏‎ ‎‏تراشیدن و سوزانیدن این حکم را ندارد.‏

‏         مسأله 7- در خراشیدن رو چه تمام را بخراشد یا بعض را کفاره دارد،لکن معتبر ‏‎ ‎‏است که از جای خراشیدن خون در آید.‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 316