کتاب حجر
بعض اسباب حجر
به حد بلوغ نرسیدن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

به حد بلوغ نرسیدن

‏ ‏

به حد بلوغ نرسیدن

‏         مسأله 1- بچه که به حد تکلیف نرسیده نمی‌تواند در اموالش تصرف کند،و اگر ‏‎ ‎‏تصرف کرد صحیح نیست؛چه بفروشد یا اجاره دهد یا صلح کند یا عاریه بدهد،گرچه ‏‎ ‎‏ممیز باشد و عقلش کامل باشد و عملش از روی صلاح باشد،مگر بعض موارد که ‏‎ ‎‏استثنا شده،مثل وصیت که بعدها می‌آید ان شاء اللّٰه.و بعید نیست که خرید و فروشش ‏‎ ‎‏در چیزهای کم قیمت چنانچه متعارف است صحیح باشد.‏

‏         مسأله 2- بچۀ نابالغ ممنوع است از این که در ذمۀ خود چیزی قرار دهد،مثل آن که ‏‎ ‎‏قرض کند یا نسیه کند،گرچه وقت دادن آن،وقت بالغ شدنش باشد.‏

‏         مسأله 3- نابالغ،از تصرف در خودش نیز ممنوع است و نمی‌تواند خودش را اجیر ‏‎ ‎‏قرار دهد یا عامل در مضاربه قرار دهد،و نمی‌تواند برای خودش زن بگیرد یا زن خود ‏‎ ‎‏را طلاق بدهد،بلی اگر بچه به ده سال رسیده باشد،بنابر احتیاط واجب طلاقش ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 284

‏صحیح نیست؛اگر طلاق داد باید مراعات احتیاط بشود.‏

‏         مسأله 4- اگر بچه حیازت مباح را کرد،مالک می‌شود اگر نیت کند،و مالک می‌شود ‏‎ ‎‏نیز جعل را در جعاله؛گرچه بدون اذن ولیّ باشد.‏

‏مسأله 5- بالغ شدن پسر و دختر به یکی از سه چیز معلوم می‌شود:‏

‏اول: پسر پانزده سالش تمام شود و دختر نه سالش.‏

‏دوم: موی درشت زبر بر عانۀ هر کدام بروید،ولی موهای نرم ضعیف میزان نیست.‏

‏سوم: منی خارج شود؛چه در خواب و چه در بیداری و چه به جماع و غیر آن.‏

‏         مسأله 6- طفل اگر به حد بلوغ برسد و رشید نباشد و سفیه باشد،باز ممنوع از ‏‎ ‎‏تصرف است.‏

‏         مسأله 7- ولیّ طفل در تصرفات مالی و غیر آن پدر و جد پدری است،و اگر آنها ‏‎ ‎‏نباشند و قیّم برای طفل معیّن کرده‌اند ولایت با قیّم است،و اگر آن هم نباشد با حاکم ‏‎ ‎‏شرع است.و اما مادر و جد مادری و سایر خویشاوندان ولایت ندارند،و اگر حاکم ‏‎ ‎‏شرع هم نباشد با مؤمنین است،و احوط آن است که مؤمن عادل باشد.‏

‏         مسأله 8- در جد و پدر عدالت معتبر نیست و حاکم ولایت ندارد با وجود یکی از ‏‎ ‎‏آنها گرچه فاسق باشد،لکن اگر ظاهر شد به قرائنی که پدر یا جد ضرر می‌رسانند به ‏‎ ‎‏مال طفل،حاکم آنها را از تصرف جلوگیری می‌کند،و لازم نیست که حاکم تفتیش از ‏‎ ‎‏حال آنها بکند.‏

‏         مسأله 9- پدر و جد هر دو ولایت دارند و هر کدام تصرف کردند،دیگری پس از ‏‎ ‎‏تصرف او نمی‌تواند تصرف کند.‏

‏         مسأله 10- دیوانه حکم نابالغ را دارد در چیزهایی که ذکر شد،بلی اگر جنون بعد از ‏‎ ‎‏بالغ شدن و رشید بودن عارض او شود،ظاهر آن است که ولایت با حاکم است نه با ‏‎ ‎‏پدر و جد.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 285