احکام زکات
زکات شتر و گاو و گوسفند
نصاب شتر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

نصاب شتر

‏ ‏

نصاب شتر

‏         مسأله 3- شتر دوازده نصاب دارد: اول: پنج شتر،و زکات آن یک گوسفند است. ‏

‏دوم: ده شتر،و زکات آن دو گوسفند است، سوم: پانزده شتر،و زکات آن سه گوسفند ‏‎ ‎‏است. چهارم: بیست شتر،و زکات آن چهار گوسفند است. پنجم: بیست و پنج شتر،و ‏‎ ‎‏زکات آن پنج گوسفند است. ششم: بیست و شش شتر،و زکات آن یک شتر است که ‏‎ ‎‏داخل سال دوم شده باشد. هفتم: سی و شش شتر،و زکات آن یک شتر است که داخل ‏‎ ‎‏سال سوم شده باشد. هشتم: چهل و شش شتر،و زکات آن یک شتر است که داخل ‏‎ ‎‏سال چهارم شده باشد. نهم: شصت و یک شتر،و زکات آن یک شتر است که داخل ‏‎ ‎‏سال پنجم شده باشد. دهم: هفتاد و شش شتر،زکات آن دو شتر است که داخل سال ‏‎ ‎‏سوم شده باشد. یازدهم: نود و یک شتر،و زکات آن دو شتر است که داخل سال ‏‎ ‎‏چهارم شده باشد. دوازدهم: یکصد و بیست و یک شتر و بالاتر از آن است که باید یا ‏‎ ‎‏چهل چهل حساب کنند و برای هر چهل نفر شتر،یک نفر شتر بدهند که داخل سال ‏‎ ‎‏سوم شده باشد،یا پنجاه پنجاه حساب کنند و برای هر پنجاه نفر شتر،یک نفر شتر ‏‎ ‎‏بدهد که داخل سال چهارم شده باشد،و یا با چهل و پنجاه حساب کند ولی در هر ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 168

‏صورت باید طوری حساب کند که چیزی باقی نماند،یا اگر چیزی باقی می‌ماند از نه ‏‎ ‎‏شتر بیشتر نباشد،مثلاً اگر یکصد و چهل نفر شتر دارد،باید برای یکصد نفر شتر دو نفر ‏‎ ‎‏شتر که داخل سال چهارم شده باشد و برای چهل شتر یک شتر که داخل سال سوم ‏‎ ‎‏شده باشد بدهد.و شترهایی که برای زکات داده می‌شود باید ماده باشند.‏

‏         مسأله 4- زکات مابین دو نصاب واجب نیست،پس اگر شمارۀ شترهایی که دارد از ‏‎ ‎‏نصاب اول که پنج است بگذرد تا به نصاب دوم که ده شتر است نرسیده فقط باید ‏‎ ‎‏زکات پنج شتر را بدهد.و همچنین است در نصاب‌های بعد.‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 169