احکام نماز
فصل اول [:مقدمات نماز]
قبله
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

قبله

‏ ‏

قبله

‏         مسأله 1- در نمازهای واجب رو به قبله بودن واجب است در صورت امکان،و ‏‎ ‎‏همچنین در نمازهای مستحب اگر روی زمین و در حال استقرار باشد،اما اگر در حال ‏‎ ‎‏راه رفتن یا سواره بودن باشد رو به قبله بودن لازم نیست در نمازهای مستحب.‏

‏         مسأله 2- بر نمازگزار لازم است که طرف قبله را بداند یا دو نفر عادل بگویند که ‏‎ ‎‏این طرف رو به قبله است؛در صورتی که گفتۀ آنها از نشانه‌های حسی باشد.‏

‏         مسأله 3- برای کسی که طرف قبله را نداند واجب است برای پیدا کردن طرف قبله ‏‎ ‎‏به قدر قدرت کوشش کند و به مظنه عمل نماید.‏

‏         مسأله 4- اگر طرف قبله را نداند و ظن به طرف معیّنی هم پیدا نکند،واجب است به ‏‎ ‎‏چهار طرف نماز بخواند،و اگر وقت کافی نباشد به هرچند طرفی که وقت باشد ‏‎ ‎‏بخواند.‏

‏         مسأله 5- اگر می‌داند که در یک طرف قبله نیست،واجب است رو به سه طرف ‏‎ ‎‏دیگر بخواند.‏

‏         مسأله 6- بر قبلۀ شهر مسلمانان می‌توان اعتماد کرد و به همان طرف که اهل شهر ‏‎ ‎‏نماز می‌خوانند و محراب‌های مساجدشان را بنا کرده‌اند و قبرهای مردگان را قرار ‏‎ ‎‏داده‌اند می‌توان نماز خواند،مگر آن که بدانیم که این محراب‌ها یا قبرها را اشتباهاً رو ‏‎ ‎‏به این طرف ساخته‌اند.‏

‏         مسأله 7- اگر به طرفی که یقین داشته قبله است نماز خواند و بعد معلوم شد قبله ‏‎ ‎‏نبوده و قبله از بین طرف راست یا چپ او بیرون نبوده،نماز او صحیح است.‏

‏         مسأله 8- اگر معلوم شد که نماز او رو به قبله نبوده و قبله از بین راست یا چپ او ‏‎ ‎‏بیرون بوده یا پشت سر قرار داشته است،اگر در بین نماز باشد،وقت هم هست،نماز ‏‎ ‎‏را قطع می‌کند و از اول رو به قبله می‌خواند.‏


کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 82

‏         مسأله 9- اگر در بین نماز معلوم شود که قبله از طرف راست یا چپ او بیرون بوده ‏‎ ‎‏یا پشت سر آن قرار داشته و وقت هم نیست،از همان‌جا رو به قبله می‌شود و بقیۀ نماز ‏‎ ‎‏را می‌خواند و نماز او صحیح است و احتیاطاً قضای نماز را بخواند.‏

‏         مسأله 10- اگر بعد از نماز معلوم شود که قبله از طرف راست و چپ او بیرون یا ‏‎ ‎‏پشت سر او بوده؛باید نماز را اعاده کند،در صورتی که وقت باشد،و احتیاط مستحب ‏‎ ‎‏آن است که قضای نماز را بخواند اگر وقت نباشد.‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 83