احکام طهارت
حیض
مبتدئه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مبتدئه

‏ ‏

مبتدئه

‏         مسأله 1- مبتدئه؛یعنی زنی که دفعۀ اول خون دیدن او است،اگر بیشتر از ده روز ‏‎ ‎‏خونی ببیند که چند روز آن نشانۀ حیض و چند روز دیگر نشانۀ استحاضه را داشته ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 35

‏باشد،چنانچه خونی که نشانۀ حیض دارد کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نباشد همۀ ‏‎ ‎‏آن حیض است،ولی اگر پیش از گذشتن ده روز از خونی که نشانۀ حیض دارد دوباره ‏‎ ‎‏خونی ببیند که آن هم نشانۀ خون حیض داشته باشد،مثل آن که پنج روز خون سرخ و ‏‎ ‎‏نه روز خون زرد و دوباره پنج روز خون سرخ ببیند،باید به اندازۀ عادت خویشان ‏‎ ‎‏خود اگر تفاوت نداشته باشند،از روز اوّلی که خون سرخ دیده بود حیض قرار دهد، ‏‎ ‎‏مثلاً اگر عادت خویشان او پنج روز باشد و او هم در دفعۀ اول پنج روز خون سرخ ‏‎ ‎‏دیده بود،همه را حیض قرار دهد،و اگر هفت روز است و او پنج روز خون سرخ دیده ‏‎ ‎‏دو روز بر آنها اضافه کند و تا هفت روز را حیض قرار دهد،و اگر عادت آنها سه روز ‏‎ ‎‏باشد و او پنج روز خون سرخ دیده،باید سه روز از پنج روز را حیض و بقیه را ‏‎ ‎‏استحاضه قرار دهد،و همچنین اگر خون سرخ از سه روز کمتر و یا از ده روز بیشتر ‏‎ ‎‏باشد،باید به اندازۀ عادت خویشان خود از روز اوّلی که خون سرخ دیده حیض و بقیه ‏‎ ‎‏را استحاضه قرار دهد.‏

‏         مسأله 2- زنی که مبتدئه است اگر بیشتر از ده روز خون ببیند و همۀ خون‌هایی که ‏‎ ‎‏دیده یک رنگ باشند،باید به اندازۀ عادت خویشان خود حیض قرار دهد و بقیه را ‏‎ ‎‏استحاضه،و چنانچه در جاهایی که باید به عادت خویشان رجوع کند عادت خویشان ‏‎ ‎‏با هم تفاوت داشته باشد،باید به جای عادت خویشان هفت روز را حیض و بقیه را ‏‎ ‎‏استحاضه قرار دهد.‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 36