فهرست مطالب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

فهرست مطالب

‏ ‏

فهرست مطالب

‏مقدمه ناشرهفده‏

‏احکام تقلید3‏

احکام طهارت

‏آب مطلق و مضاف5‏

‏آب جاری5‏

‏آب کر6‏

‏آب باران7‏

‏آب چاه8‏

‏احکام آب‌ها8‏

‏احکام تخلّی(بول و غائط کردن)9‏

‏استبراء11‏

‏وضو12‏

‏وضوی ارتماسی14‏

‏شرایط وضو15‏

‏چیزهایی که وضو را باطل می‌کند19‏


کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه ه

‏چیزهایی که باید برای آنها وضو گرفت21‏

‏احکام وضو21‏

‏احکام وضوی جبیره21‏

‏غسل‌های واجب23‏

‏احکام جنابت23‏

‏چیزهایی که بر جنب حرام است24‏

‏غسل جنابت24‏

‏غسل ترتیبی25‏

‏غسل ارتماسی25‏

‏احکام غسل26‏

‏حیض27‏

‏احکام حیض29‏

‏اقسام زن‌های حائض31‏

‏زن‌های صاحب عادت32‏

‏مبتدئه35‏

‏مضطربه36‏

‏ناسیه37‏

‏استحاضه38‏

‏احکام استحاضه38‏

‏نفاس41‏

‏غسل مسّ میت41‏

‏احکام محتضر43‏

‏احکام غسل و کفن و نماز و دفن میت43‏

‏کیفیت غسل میت و احکام آن44‏

‏احکام کفن میت46‏


کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه و

‏آداب حنوط و جریدتین48‏

‏احکام نماز میت49‏

‏دستور نماز میت51‏

‏احکام دفن میت53‏

‏غسل‌های مستحب57‏

‏تیمم58‏

‏چیزهایی که تیمم به آنها صحیح است60‏

‏دستور تیمم61‏

‏احکام تیمم62‏

‏نجاسات64‏

‏1 و 2-بول و غائط64‏

‏3-منی65‏

‏4-مردار65‏

‏5-خون65‏

‏6 و 7-سگ و خوک66‏

‏8-شراب66‏

‏9-فقّاع67‏

‏10-کافر67‏

‏11-عرق شتر نجاست خوار68‏

‏احکام نجاسات68‏

‏چگونگی نجس شدن اشیاء70‏

‏نجاست‌هایی که اجتناب از آنها در نماز لازم نیست71‏

‏مطهرات72‏

‏1-آب72‏

‏2-زمین74‏


کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه ز

‏3-آفتاب75‏

‏4-استحاله75‏

‏5-کم شدن دو سوم آب انگور76‏

‏6-انتقال76‏

‏7-اسلام76‏

‏8-تبعیت76‏

‏9-برطرف شدن عین نجاست77‏

‏10-غایب شدن مسلمان77‏

‏11-استبراء حیوان نجاست خوار77‏

‏احکام ظرف‌ها78‏

احکام نماز

‏فصل اول:مقدمات نماز79‏

‏قبله82‏

‏ستر و ساتر83‏

‏احکام ستر و ساتر83‏

‏لباس نمازگزار84‏

‏مکان نمازگزار87‏

‏اذان و اقامه91‏

‏فصل دوم:افعال نماز91‏

‏نیت92‏

‏تکبیرة الاحرام92‏

‏قیام93‏

‏قرائت93‏

‏رکوع96‏


کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه ح

‏سجده97‏

‏تشهّد98‏

‏سلام99‏

‏ترتیب99‏

‏چیزهایی که نماز را باطل می‌کند100‏

‏نماز آیات102‏

‏خلل104‏

‏شکوک105‏

‏شک‌هایی که نباید به آنها اعتنا کرد108‏

‏اول:شک در چیزی از نماز بعد از گذشتن محل آن108‏

‏دوم:شک بعد از سلام109‏

‏سوم:شک بعد از وقت110‏

‏چهارم:شک کثیرالشک110‏

‏پنجم:شک امام و مأموم111‏

‏حکم شک در نمازهای مستحبی111‏

‏حکم ظن در نماز112‏

‏نماز احتیاط112‏

‏حکم اجزای فراموش شده در نماز113‏

‏سجدۀ سهو115‏

‏در نماز قضا117‏

‏اجیر گرفتن برای نماز121‏

‏نماز عید فطر و قربان123‏

‏فصل سوم:نماز مسافر124‏

‏شرایط قصر125‏

‏چیزهایی که سفر را قطع می‌کند131‏


کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه ط

‏احکام مسافر135‏

‏فصل چهارم:نماز جماعت137‏

‏شرایط جماعت140‏

‏احکام جماعت142‏

‏شرایط امام جماعت143‏

احکام روزه

‏نیت145‏

‏چیزهایی که روزه را باطل می‌کند147‏

‏1-خوردن و آشامیدن148‏

‏2-جماع149‏

‏3-استمناء149‏

‏4-دروغ بستن به خدا و پیغمبر150‏

‏5-رساندن غبار غلیظ به حلق150‏

‏6-فرو بردن سر در آب151‏

‏7-باقی‌ماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح152‏

‏8-اماله کردن154‏

‏9-قی کردن154‏

‏آنچه برای روزه‌دار مکروه است155‏

‏جاهایی که قضا و کفاره واجب است156‏

‏کفارۀ روزه156‏

‏قضای روزه157‏

‏احکام روزۀ قضا159‏

‏احکام روزۀ مسافر160‏

‏کسانی که روزه بر آنها واجب نیست161‏


کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه ی

‏راه ثابت شدن اول ماه162‏

‏روزه‌های حرام و مکروه163‏

‏روزه‌های مستحب164‏

‏اعتکاف در مسجد165‏

‏احکام اعتکاف166‏

احکام زکات

‏زکات شتر و گاو و گوسفند168‏

‏نصاب شتر168‏

‏نصاب گاو169‏

‏نصاب گوسفند170‏

‏نصاب طلا171‏

‏نصاب نقره171‏

‏زکات گندم و جو و خرما و کشمش173‏

‏مصرف زکات177‏

‏شرایط مستحقین زکات180‏

‏نیت زکات181‏

‏زکات فطره183‏

احکام خمس

‏1-غنیمت186‏

‏2-معدن186‏

‏3-گنج188‏

‏4-جواهری که به واسطۀ فرو رفتن در دریا به دست می‌آید189‏

‏5-منافع کسب190‏


کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه ک

‏6-زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد195‏

‏7-مال حلال مخلوط به حرام195‏

‏مصرف خمس196‏

کتاب حج

‏شرایط وجوب حج199‏

‏حج نیابت206‏

‏وصیت به حج208‏

‏حج نذر و عهد و قسم210‏

‏احکام حج مستحبی214‏

‏احکام عمره215‏

معاملات محرمه 217

احکام خرید و فروش

‏شرایط خرید و فروش220‏

‏بیان شرایط خریدار و فروشنده221‏

‏شرایط ثمن و مثمن222‏

‏بیان خیارات223‏

‏چیزهایی که داخل در مبیع است227‏

‏بعض مسائل قبض و تسلیم228‏

‏احکام نقد و نسیه228‏

‏معاملۀ سلف229‏

‏شرایط معاملۀ سلف230‏

‏احکام معاملۀ سلف230‏

‏خرید و فروش میوه‌ها231‏


کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه ل

‏معاملات ربویه و بعض احکام آن232‏

‏فروش طلا و نقره به طلا و نقره235‏

بعض احکام شفعه 236

احکام صلح 238

احکام اجاره 242

احکام جعاله 252

احکام عاریه 255

احکام ودیعه(امانت) 258

کتاب مضاربه 261

احکام شرکت 266

‏احکام شرکت اکتسابی266‏

‏احکام قسمت268‏

احکام مزارعه 270

احکام مساقات 274

کتاب دین و قرض 277

کتاب رهن 281

کتاب حجر 284

‏بعض اسباب حجر:‏

‏به حد بلوغ نرسیدن284‏

‏سفیه بودن286‏

‏مریض بودن286‏

کتاب ضمان 288

کتاب حواله و کفالت 291

‏کفالت292‏

کتاب وکالت 294


کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه م

کتاب هبه 297

کتاب وقف 300

‏در صدقه است303‏

کتاب وصیت 305

کتاب نذر و قسم 310

‏احکام نذر312‏

کتاب کفارات 315

‏احکام کفارات316‏

احکام کشتار 320

‏احکام شکار323‏

‏احکام شکار ماهی327‏

‏احکام شکار ملخ329‏

کتاب اطعمه و اشربه 330

‏در حیوان330‏

‏در غیر حیوان334‏

کتاب غصب 338

کتاب احیای موات 341

‏احکام چیزهایی که مردم در آنها شریکند345‏

کتاب لقطه 350

کتاب نکاح

‏آداب نکاح355‏

‏در عقد ازدواج359‏

‏اولیای عقد361‏

‏اموری که مانع از زناشویی است362‏


کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه ن

‏اول:نسب362‏

‏دوم:رضاع363‏

‏سوم:مصاهرت364‏

‏زناشویی در عدّه365‏

‏احکامی چند راجع به زناشویی بین ملت‌ها366‏

‏احکامی چند از صیغه367‏

‏عیب‌هایی که سبب می‌شود زن یا مرد اختیار به‌هم زدن عقد را داشته باشند368‏

‏قسم اول:آنهایی که مشترک است بین زن و مرد368‏

‏قسم دوم:آنهایی است که مختص به مرد است368‏

‏قسم سوم:آنهایی است که مختص به زن است369‏

‏مهر و احکام آن371‏

‏شرطهایی که جایز است در عقد زناشویی372‏

‏مسائل متفرقه373‏

‏در احکام اولاد375‏

‏در نفقات376‏

کتاب طلاق

‏شروط صحت طلاق379‏

‏صیغۀ طلاق381‏

‏اقسام طلاق(طلاق بائن و طلاق رِجعی)382‏

‏عدّۀ طلاق384‏

‏عدّۀ وفات385‏

‏عدّۀ وطی به شبهه387‏

‏در احکام رجوع389‏

کتاب خلع و مبارات 390


کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه س

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه ع