فصل پنجم / خاطرات حبیب الله عسگر اولادی
استقبال امام از تشکیل هیات موتلفه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مرادی نیا، محمد جواد

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

استقبال امام از تشکیل هیات موتلفه

‏حضرت امام دعا فرمودند، استقبال فرمودند از این کار. فرمودند: این کار را همه ‏‎ ‎‏هیات ‌های دینی و مجامع اهل ایمان باید بکنند. باید به جانب تشکل بروند. نباید که ‏‎ ‎‏پراکنده کار بکنند، پراکنده نمی تواند م‏‏و‏‏ثر باشد. اجازه خواستیم که هفته بعد ما جمعی، ‏‎ ‎‏26 نفر خدمتشان برسیم، اجازه فرمودند. روز جمعه هفته بعد ما خدمتشان رسیدیم. در ‏‎ ‎‏این جلسه حضرت امام مقداری در ضرورت وحدت و یگانگی و یکپارچگی اهل ایمان ‏‎ ‎‏صحبت فرمودند و شاید این تعبیر مربوط به ایشان باشد. عین عبارت را به خاطر ندارم. ‏‎ ‎‏فرمودند: اگر در قرآن ما یک آیه داشتیم آن هم این آیه آخر سوره مبارکه آل عمران که ‏‎ ‎‏خداوند در سامان گرفتن اهل ایمان می فرماید «‏یا ایها الذین امنوا اصبروا و صابروا و ‎ ‎رابطوا و اتقوالله لعلکم تفلحون‏» خداوند اینجا امر فرموده، اهل ایمان، سعی کنند ‏‎ ‎‏خودشان را بسازند، سعی کنند با هم ارتباط داشته باشند. و اشاره شاید به این مطلب ‏‎ ‎

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 182

‏فرمودند که در تفسیر هست که رابطوا در این آیه به معنای رابطوا مع‌ الائمه است.با ائمه ‏‎ ‎‏ارتباط برقرار کنید و تقوا را حاکم کنید، بر خودسازی و ارتباطات خودتان، شما حتما‏‎ ‎‏به فلاح و پیروزی و رستگاری دست خواهید یافت «‏لعلکم تفلحون‏». ما جلسه بعد ‏‎ ‎‏مجددا جمعه به خدمت ایشان رفتیم. من از اینکه دو سه تا جمعه را پشت سر هم نقل ‏‎ ‎‏می کنم، برای اینکه نسل جوانمان بداند که امام در آن روز چه نقشی در ساختن انسان ‌ها داشتند و چقدر خودشان را پایین می آوردند در سطح کوچه و بازار، که ما را آگاهی ‏‎ ‎‏بدهند، به ما مس‏‏و‏‏ولیت ‌پذیری بیاموزند و راه بیاندازند. در جلسه دوم که خدمتشان ‏‎ ‎‏رفتیم، هیچ مطلبی ارایه نشد. شاید هم اثری که در چشم مبارک آن حضرت بود سبب ‏‎ ‎‏شد که گه ‌گاه وقتی چشمشان می افتاد به چشم کسی، اگر می خواست صحبت کند، ‏‎ ‎‏صحبتش یادش می رفت. من خودم چند بار برایم اتفاق افتاد که دهن باز کردم حرف ‏‎ ‎‏بزنم، امام نگاه فرمودند؛ من یادم رفت چه می خواستم بگویم.‏

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 183