فصل ششم / خاطرات فضل الله فرخ
فاصله رفتن شاه و آمدن امام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مرادی نیا، محمد جواد

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

فاصله رفتن شاه و آمدن امام

‏بعد از فرار شاه، تظاهرات و کشتارها تمام نشده بود و همچنان ادامه داشت یعنی دولت‏‎ ‎

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 232

‏بختیار مثل دولت‌ های جلوتر با مردم بر خورد می‌ کرد. یکی از کشتارهای مهم بختیار در‏‎ ‎‏میدان انقلاب جلوی اداره ژاندارمری بود‏‎.‎

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 233