فصل نهم / خاطرات ابراهیم نظری
زندانی شدن طیب حاج رضایی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مرادی نیا، محمد جواد

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

زندانی شدن طیب حاج رضایی

‏خوشبختانه دو شب بعد از بازداشت ما مرحوم طیب حاج رضایی را هم به آنجا و به‏‎ ‎‏سلول ما آوردند. ما هم از آنجایی که با مرحوم حاج رضایی بچه محل بودیم در همان‏‎ ‎‏سوهان پزخانه، دسته های امام حسین (ع) را که راه می ‌انداخت ما هم شرکت می‌ کردیم‏‎. ‎‏البته سلول به صورت عمومی بود و به صورت انفرادی نبود و در حدود 20 الی 22 نفر‏‎ ‎‏در این اتاق بزرگ بودیم. مرحوم طیب حاج رضایی به اتفاق حسین شمشاد را که از بار‏‎ ‎‏فروش‌ های میدان بود به اتاق ما آوردند و 17 شب تمام ما این افتخار را پیدا کردیم که‏‎ ‎‏در کنار شهید مرحوم طیب حاج رضایی در یک اتاق باشیم. بعد از این 19 شب که در‏‎ ‎‏زندان شهربانی بودیم، افرادی را که سن پایینی داشتند و جوان بودند دانه، دانه توسط‏‎ ‎‏بلندگو احضار کردند و از زندان شهربانی بیرون کشیدند، در حالی که شهید طیب حاج‏‎ ‎‏رضایی را مقابل در خروجی قرار داده و نان خشکی به دست ایشان دادند به خاطر این‏‎ ‎‏که او را تحقیر کنند‏‎.‎

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 317