کتاب طلاق
عدّۀ وطی به شبهه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

عدّۀ وطی به شبهه

‏ ‏

عدّۀ وطی به شبهه

‏مراد به وطی به شبهه آن است که کسی نزدیکی کند با زنی به اعتقاد آن که زن ‏‎ ‎‏خودش هست و زن او نباشد یا عقد کند زنی را به اعتقاد آن که عقد او صحیح است و ‏‎ ‎‏نزدیکی کند،بعد معلوم شود عقد او صحیح نبوده.‏

‏         مسأله 1- زنی که با او نزدیکی شده است به شبهه،باید عدّه نگه‌دارد؛چه شوهردار ‏‎ ‎‏باشد یا نباشد و چه زن و مرد هر دو در اشتباه باشند و چه مرد فقط،و احتیاط واجب ‏‎ ‎‏عدّه نگاه داشتن است در صورتی که زن فقط در اشتباه بوده.‏

‏         مسأله 2- عدّه از برای کسی که با او زنا شده است نیست؛چه از زنا آبستن شده ‏‎ ‎‏باشد یا نه.‏

‏مسأله 3- عدّۀ نزدیکی به شبهه مثل عدّۀ طلاق است به تفصیلی که گفته شد.‏

‏         مسأله 4- زنانی که عدّه ندارند در طلاق مثل یائسه و غیر آن،در این‌جا نیز ‏‎ ‎‏عدّه ندارند.‏

‏         مسأله 5- مرد در مدت عدّۀ زن خودش که با او به طور اشتباه نزدیکی شده ‏‎ ‎‏نمی‌تواند با او نزدیکی کند،و اما دیگر از بهره‌های زن و شوهری را می‌تواند بردارد ‏‎ ‎‏مثل بوسه و غیر آن.‏


کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 387

‏         مسأله 6- نفقۀ این زن در حال عدّه با شوهرش هست؛چه استمتاعات بر او جایز ‏‎ ‎‏باشد و چه نباشد.‏

‏         مسأله 7- مردی که با زنی به اشتباه نزدیکی کرده است می‌تواند او را در این ‏‎ ‎‏عدّه به زنی بگیرد،اگر مانع دیگری نداشته باشد،لکن مردان دیگر نمی‌توانند او را ‏‎ ‎‏بگیرند.‏

‏         مسأله 8- زنی را که طلاق دادند به طلاق رجعی-و آن طلاقی است که شوهر ‏‎ ‎‏می‌تواند در عدّه زن را به نکاح اول خود برگرداند-در حکم زن است؛مادامی که در ‏‎ ‎‏عدّه است باید مرد نفقه و کسوۀ او را بدهد و مرد و زن از هم ارث می‌برند و خواهر ‏‎ ‎‏این زن بر مرد حرام است و کفن زن بر مرد است و زکات فطره‌اش با مرد است.‏

‏         مسأله 9- زنی که به طلاق بائن از مرد جدا شد هیچ‌یک از احکام زوجیت را ندارد؛ ‏‎ ‎‏چه در عدّه و چه در غیر عدّه.‏

‏         مسأله 10- در طلاق بائن که گفته شد حکم زوجیت را ندارد،اگر زن از مرد آبستن ‏‎ ‎‏باشد تا نزاییده از مرد حق نفقه و کسوه و محل سکونت دارد.‏

‏         مسأله 11- در طلاق بائن و رجعی اگر مرد در حال مرض طلاق بدهد زن خود را و ‏‎ ‎‏از وقت طلاق تا یک سال به همان مرض بمیرد زن از او ارث می‌برد،و اما اگر بعد از ‏‎ ‎‏سال بمیرد اگرچه به نصف روز یا کمتر،ارث از او نمی‌برد.‏

‏         مسأله 12- ارث بردن زن در مسألۀ یازدهم سه شرط دارد: اول: آن که بعد از ‏‎ ‎‏گذشتن عدّه شوهر نکند. دوم: آن که مرد از این مرض که در آن طلاق داده خوب ‏‎ ‎‏نشود،پس اگر خوب شد و باز مریض شد و مرد زن از او ارث نمی‌برد،بلی در طلاق ‏‎ ‎‏رجعی اگر در زمان عدّه بمیرد ارث می‌برد. سوم: آن که طلاق به خواهش زن واقع ‏‎ ‎‏نشود،پس در طلاق خلع که به خواهش زن است و در طلاق مبارات که با التماس هر ‏‎ ‎‏دوی آنها است ارث نمی‌برد.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 388