کتاب نکاح
احکامی چند راجع به زناشویی بین ملت ها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکامی چند راجع به زناشویی بین ملت ها

‏ ‏

احکامی چند راجع به زناشویی بین ملت‌ها

‏         مسأله 1- جایز نیست برای زن مسلم که به عقد کافر درآید،و فرقی نیست بین ‏‎ ‎‏عقدی و صیغه و بین کافر اصلی که حربی باشد یا کتابی،مثل یهود و نصاری و یا مرتد ‏‎ ‎‏باشد؛چه مرتد ملی و چه مرتد فطری.و همچنین جایز نیست برای مسلم که زن غیر ‏‎ ‎‏کتابی را بگیرد،و اما کتابی پس صیغۀ آن مانعی ندارد،و احتیاط واجب است که از ‏‎ ‎‏گرفتن عقدی آن خودداری کند.‏

‏         مسأله 2- عقدی که بین کفار واقع می‌شود چنانچه موافق مذهب خودشان باشد، ‏‎ ‎‏صحیح است پیش ما،و در این صورت احکامی که دارد بر او مترتب خواهد بود.‏

‏         مسأله 3- چنانچه یکی از زن و شوهر مرتد و یا آن که هر دو یک‌مرتبه مرتد گردند، ‏‎ ‎‏عقد منفسخ می‌شود و از بین می‌رود؛چه ارتداد از ملت باشد و یا آن که از فطرت،بلی ‏‎ ‎‏این در صورتی است که دخول نشده باشد و اما چنانچه دخول شده باشد پس اگر ‏‎ ‎‏شوهر مرتد فطری بشود،در این صورت نیز عقد از بین می‌رود و اما اگر چنانچه شوهر ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 366

‏مرتد ملی باشد و یا آن که زن مرتد شده باشد؛چه ملی و چه فطری عقد فسخ می‌شود ‏‎ ‎‏بعد از گذشتن عدّه؛به این معنی که اگر زوج از ارتداد گذشت و توبه کرد یا آن که زوجه ‏‎ ‎‏توبه نمود پس در این صورت زوجیت و زناشویی باقی است،والّا معلوم می‌شود که ‏‎ ‎‏عقد از ابتدای امر از بین رفته است و فسخ گردیده.‏

‏         مسأله 4- از چیزهایی که سبب می‌شود که زن حرام ابدی بشود بر مرد،زناشویی ‏‎ ‎‏در حال احرام است؛یعنی وقتی که مرد مکه رفته برای به‌جا آوردن حج و محرم شده ‏‎ ‎‏است،و فرقی نیست بین عقدی و صیغه،ولی این مطلب در صورتی است که مرد آگاه ‏‎ ‎‏باشد که این کار حرام است وگرنه عقد باطل است و زن حلال است.و همچنین است ‏‎ ‎‏اگر زن محرم باشد و حکم را بداند و مرد در حال احرام نباشد بنابر احتیاط واجب، ‏‎ ‎‏بلکه خالی از قوّت نیست.‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 367