کتاب نکاح
اموری که مانع از زناشویی است
سوم:مصاهرت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

سوم:مصاهرت

‏ ‏

سوم:مصاهرت

‏بدان که یکی دیگر از چیزهایی که مانع می‌شود از ازدواج با زن،پیوند کردن با آن ‏‎ ‎‏زن است به این که مثلاً دختر او را بگیرد و یا نوۀ او را به عقد خود درآورد.‏

‏         مسأله 1- زن پدر،بر پسر و نوه حرام است و زن پسر،بر پدر و جد حرام است،و ‏‎ ‎‏فرقی نیست بین این که عقدی باشد یا صیغه،و فرقی نیست بین این که دخول کرده ‏‎ ‎‏باشد یا نکرده باشد و بین این که رضاعی باشند پدر و پسر و یا نسبی باشند.‏

‏         مسأله 2- مادرزن بر داماد حرام است و همچنین جدۀ زن و فرقی بین اقسامش ‏‎ ‎‏نیست،چنانچه در مسألۀ گذشته تفصیل داده شد،و باز فرقی نیست بین این که زن بچه ‏‎ ‎‏باشد یا بزرگ و بین این که یک ساعته باشد یا چند ساعته،و در صورتی که بچه را یک ‏‎ ‎‏ساعته مثلاً صیغه کرد به قصد محرمیت احتیاط واجب آن است که مراعات احکام او را ‏‎ ‎‏بکند به این که به مادر زن نگاه نکند و او را هم ازدواج ننماید.‏

‏         مسأله 3- دختر زن بر انسان حرام است،اگر چنانچه به مادرش دخول شود.و ‏‎ ‎‏همچنین است نوه یا نتیجۀ آن،و اما اگر دخول نکرده ولو از عقب پس او حرام ‏‎ ‎‏نمی‌باشد،بلی مادامی که مادرش در عقد اوست نمی‌تواند او را بگیرد.‏

‏         مسأله 4- دختر زن بر انسان حرام است ولو این که زن،این دختر را بعد از طلاق ‏‎ ‎‏گرفتن از شوهر اولش،از شوهر دومش پیدا کند،و فرقی نیست بین این که زن عقدی ‏‎ ‎‏باشد یا صیغه.‏

‏         مسأله 5- احتیاط واجب آن است که در صورت زنا پدر زانی از ازدواج با زانیه ‏‎ ‎‏خودداری کند و همچنین خود زانی با مادر زانیه.‏

‏         مسأله 6- جایز نیست گرفتن خواهرزاده بی‌اذن خاله‌اش و همچنین برادرزاده ‏‎ ‎‏بی‌اجازۀ عمه‌اش،بلی وقتی که خاله و عمه را طلاق بائن داد و رها کرد مانعی ندارد و ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 364

‏در طلاق رجعی بعد از تمام شدن عدّه مانع ندارد،و اما خاله و عمه را می‌توان بی‌اجازۀ ‏‎ ‎‏خواهرزاده و برادرزاده گرفت.‏

‏         مسأله 7- جایز نیست جمع کردن در ازدواج بین دو خواهر؛چه عقدی باشد و چه ‏‎ ‎‏صیغه،چه نسبی باشند و چه رضاعی،بنابراین عقد خواهر دومی باطل است؛چه ‏‎ ‎‏دخول کرده باشد و چه نکرده باشد،چه از زنا باشند و چه نباشند.‏

‏         مسأله 8- خواهرزن را نمی‌توان گرفت حتی در وقتی که انسان زنش را طلاق ‏‎ ‎‏رجعی داده باشد،ولی بعد از گذشتن عدّه مانعی ندارد.‏

‏مسأله 9- چنانچه زن شوهردار زناکار باشد بر شوهر خود حرام نیست.‏

‏         مسأله 10- کسی که زنا کند با زن شوهردار،آن زن بر زانی حرام ابد است و فرقی ‏‎ ‎‏نیست بین این که زانی عالم باشد به این که او شوهردار است یا نباشد و فرقی بین ‏‎ ‎‏عقدی و صیغه نیست و همچنین است زنا با زنی که مطلّقۀ رجعیه است.‏

‏         مسأله 11- کسی که لواط کند با پسری،مادر و جده و خواهر و دختر و نوۀ او بر آن ‏‎ ‎‏حرام ابدی خواهد بود،اما مادر و جده و خواهر و دختر و نوۀ فاعل بر مفعول حرام ‏‎ ‎‏نمی‌شود.‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 365