احکام کشتار
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام کشتار

‏ ‏

احکام کشتار

‏         مسأله 1- کسی که می‌خواهد کشتار کند و حیوانی را سر ببرد باید مسلمان باشد؛چه ‏‎ ‎‏شیعه باشد و چه سنی،پس کافر اگر سر ببرد فایده ندارد و گوشت آن حیوان حرام ‏‎ ‎‏می‌شود،و فرقی نیست بین کافر این که یهودی باشد یا نصرانی و از نواصب باشد یا از ‏‎ ‎‏خوارج شمرده شود،و فرقی نیست بین مسلمان‌ها؛چه مرد باشد چه زن،چه پاک و ‏‎ ‎‏پاکیزه باشد چه جنب یا حائض،چه بالغ باشد یا ممیز،بلی طفل غیر ممیز نمی‌تواند ‏‎ ‎‏این کار را بکند.‏

‏         مسأله 2- تنها چیزی که می‌توان با او سر حیوان را جدا کرد آهن است و چیزهای ‏‎ ‎‏دیگر؛چه از معادن باشد مثل طلا و نقره و مس و سرب و چه از معادن نباشد مثل آن که ‏‎ ‎‏چوب تیزی باشد یا نخ برنده‌ای،با آن اگر سر ببرند حلال نمی‌شود.‏

‏         مسأله 3- اگر آهن پیدا نشد در این صورت با یکی از آن چیزهایی که نام برده شد ‏‎ ‎‏مانعی ندارد،به شرط آن که ضرورت داشته باشد سر بریدن حیوان و یا آن که حیوان ‏‎ ‎‏بمیرد اگر سرش را نبرند.‏

‏         مسأله 4- لازم است در کشتار کردن حیوان،آن که چهار چیز را ببرند: اول: حلقوم ‏‎ ‎‏(نفس‌کش). دوم: گلو(جایی که غذا و آب از آن‌جا پایین می‌رود). سوم و چهارم: دو ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 320

‏رگ اطراف حلقوم یا گلو است که آن را شاه‌رگ می‌گویند،پس در این صورت حیوان ‏‎ ‎‏حرام نمی‌شود وگرنه حرام است و نجس.‏

‏         مسأله 5- شرط است که این کار و کشتار از زیر گلو بشود و چنانچه از پشت سر، ‏‎ ‎‏کلۀ حیوان را ببرند حرام می‌شود،بلی لازم نیست که کارد را زیر گلو بگذارند و ببرند، ‏‎ ‎‏بلکه اگر کارد را فرو کنند توی گردن حیوان و آن چهار چیز را ببرند حیوان حرام ‏‎ ‎‏نمی‌شود.‏

‏         مسأله 6- چنانچه حلقوم را برید و چیزهای دیگر را نبرید تا آن که حیوان مرد، ‏‎ ‎‏بریدن بعد از آن فایده ندارد و حیوان حرام می‌شود،پس لازم است که مراعات این کار ‏‎ ‎‏بشود؛به این که هر چهار چیز را طوری ببرد که قبل از آن که بمیرد این چهار چیز بریده ‏‎ ‎‏شده باشد،بلکه احتیاط واجب است که این کار یک مرتبۀ عرفی واقع شود.‏

‏         مسأله 7- شرط است در حیوان که رویش به سوی قبله باشد،پس اگر با دانستن ‏‎ ‎‏این حکم عمداً خلاف کرد حیوان حرام می‌شود،بلی اگر نمی‌دانست حکم را یا ‏‎ ‎‏می‌دانست ولی اشتباه کرد قبله را و یا نسیان کرد حکم خدا را پس در این چند صورت ‏‎ ‎‏حیوان حرام نمی‌شود.‏

‏         مسأله 8- اگر قبله را نمی‌دانست یا آن که می‌دانست ولی حیوان را نمی‌توانست به ‏‎ ‎‏آن طرف برگرداند،در این صورت هم شرط لازم نیست که مراعات شود.‏

‏         مسأله 9- شخص کشتار کننده لازم نیست رو به سوی قبله کند،بلی احتیاط ‏‎ ‎‏مستحب است که این کار را بکند.‏

‏         مسأله 10- باید کشتار کننده بسمله بگوید و یادی از خدا کند به جهت این کار ‏‎ ‎‏در حالی که مشغول بریدن است یا قبل از آن نزدیک به اشتغال به بریدن،پس اگر ‏‎ ‎‏عمداً نگفت یا گفت ولی به خاطر کشتار نبود،حیوان حرام می‌شود و چنانچه اشتباه ‏‎ ‎‏کرد و فراموش نمود گفتن بسمله را و یا آن که نمی‌دانست حکم خدا را مانعی نیست ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 321

‏و حیوان حلال است،و کفایت می‌کند در بسمله که بگوید: «بسم اللّٰه» یا بگوید: ‏

‏«الحمد للّٰه»یا«اللّٰه اکبر»یا«لا إله إلّااللّٰه»بلکه اکتفا به فارسی و غیر آن از لغت دیگر که ‏‎ ‎‏معنی اینها را بدهد بعید نیست.‏

‏         مسأله 11- معتبر است که حیوان بعد از آن که سرش بریده شد حرکتی از او سر زند ‏‎ ‎‏ولو این که چشمش را باز کند و ببندد یا دمش را تکان دهد و یا این که خون به مقدار ‏‎ ‎‏متعارف از او خارج شود،پس با وجود یکی از این دو امر،حرام نمی‌شود وگرنه ‏‎ ‎‏حرام است.‏

‏         مسأله 12- همچنان که می‌توان سر حیوان را به طرف مشرق گذاشت و سرش را ‏‎ ‎‏برید می‌توان سر او را به طرف مغرب گذاشت و کار را انجام داد،آنچه معتبر است ‏‎ ‎‏روی به قبله بودن است،به هر طرف آن را بخوابانند مانع ندارد.‏

‏         مسأله 13- آنچه که معتبر است در کشتار کنندۀ گاو و گوسفند،معتبر است در کشندۀ ‏‎ ‎‏شتر،و آنچه که گذشت راجع به شرط از نام بردن خدا و این که کارد آهنین باشد، ‏‎ ‎‏همۀ آنها در کشتن شتر نیز معتبر است و همچنین است رو به قبله بودن شتر و زنده ‏‎ ‎‏بودن آن.‏

‏         مسأله 14- فرق است بین کیفیت کشتن شتر با گاو و گوسفند،آنچه که گذشت راجع ‏‎ ‎‏به گاو و گوسفند بود،ولی شتر را نحر می‌کنند؛یعنی کارد یا سیخ آهنی را در گودی ‏‎ ‎‏گردنش که جای معیّنی است فرو می‌کنند تا خون آن برود و جان بدهد.‏

‏         مسأله 15- همچنان که می‌توان شتر را نحر کرده در حال ایستاده،می‌توان این کار را ‏‎ ‎‏در حال خوابیده کرد با رعایت این که رو به قبله باشد بدن شتر.‏

‏         مسأله 16- اگر چنانچه شتر یا گاو و گوسفند افتادند در چاه و نتوان آنها را بیرون ‏‎ ‎‏آورد،در این صورت که در نتیجه اگر ذبح یا نحر نکنند و کشتار ننمایند می‌میرند، ‏‎ ‎‏لازم نیست مراعات چیزهایی که ممکن نیست عمل به آنها مثل سر بریدن و یا نحر ‏‎ ‎‏کردن و رو به قبله بودن،و اما شرایط دیگر پس لازم است که مراعات شود از این که ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 322

‏اسم خدا برده شود و کشنده مسلمان باشد و آن چیزی که آن را با آن می‌کشند آهن ‏‎ ‎‏باشد چنانچه گذشت.‏

‏         مسأله 17- اگر سر گوسفند و گاو را جدا کنند وقت کشتار،حرام نمی‌شوند،بلی این ‏‎ ‎‏کار حرام است نباید بکنند.‏

‏         مسأله 18- احتیاط واجب آن است که کارد به نخاع نرسد و نخاع عبارت است از ‏‎ ‎‏یک لولۀ سفیدی که از پشت گردن تا دم حیوان کشیده شده.‏

‏         مسأله 19- گوسفند یا گاوی که بمیرند اگر بچه در شکم آنها مرده باشد،حرام است، ‏‎ ‎‏و اگر زنده به دنیا آید باید سرش را برید با شرایطی که گذشت،و اگر از شکم زنده، ‏‎ ‎‏مرده بیرون آید حرام است.‏

‏         مسأله 20- چنانچه حیوانی را ذبح کردند و بعد از آن،بچه از شکم او مرده بیرون ‏‎ ‎‏آمد،پس در این صورت اگر چنانچه خلقتش تمام باشد و پشم و مو داشته باشد حلال ‏‎ ‎‏است،و فرقی نیست بین این که زنده شده و مرده؛و بین این که اصلاً حیاتی نداشته از ‏‎ ‎‏اول؛در هر صورت حلال است.‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 323