احکام ودیعه(امانت)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام ودیعه(امانت)

‏ ‏

احکام ودیعه(امانت)

‏ودیعه آن است که انسان مال خود را برای حفظ و نگهداری نزد دیگری بگذارد. ‏

‏صاحب مال را«مودع»و کسی که مال نزد او امانت است«مستودع»و مال را هم ‏‎ ‎‏«ودیعه»گویند.‏

‏         مسأله 1- ودیعه از عقود و محتاج به ایجاب و قبول است و آن هر لفظی است که ‏‎ ‎‏مفید معنی ودیعه باشد.‏

‏         مسأله 2- در ودیعه احتیاج به لفظ عربی نیست،بلکه هر لفظی که معنی آن را افاده ‏‎ ‎‏کند کافی است،بلکه ودیعۀ معاطات نیز صحیح است،مثل این که کسی مالی را به قصد ‏‎ ‎‏نگهداری کردن به دیگری بدهد و او هم به قصد نگهداری آن مال را بگیرد.‏

‏         مسأله 3- قبول ودیعه برای کسی جایز است که قدرت محافظت آن را داشته باشد ‏‎ ‎‏و کسی که قدرت محافظت مال را ندارد نمی‌تواند ودیعه را قبول نماید بنابر احتیاط ‏‎ ‎‏واجب،مگر در صورتی که مودع در نگهداری آن عاجزتر از او باشد و کس دیگری ‏‎ ‎‏برای ودیعه گذاشتن پیش او نباشد،که در این صورت بعید نیست جواز.‏

‏         مسأله 4- مالک،مالی را که ودیعه گذاشته هر وقت بخواهد می‌تواند مال خود را ‏‎ ‎‏بگیرد و مستودع نیز می‌تواند هر وقت بخواهد آن را به صاحبش پس بدهد.‏


کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 258

‏         مسأله 5- امانت‌دار(مستودع)و کسی که مال را امانت می‌گذارد(مودع)باید هر دو ‏‎ ‎‏بالغ و عاقل باشند،پس اگر انسان مالی را پیش بچه یا دیوانه امانت بگذارد،و یا دیوانه ‏‎ ‎‏و بچه مالی را پیش کسی امانت بگذارند صحیح نیست.‏

‏         مسأله 6- اگر انسان از نگهداری امانت منصرف شود و ودیعه را به‌هم بزند باید ‏‎ ‎‏هر چه زودتر مال را به صاحب آن یا وکیل یا ولیّ صاحبش برساند یا به آنان خبر دهد ‏‎ ‎‏که به نگهداری مال حاضر نیست،و اگر بدون عذر مال را به آنان نرساند و خبر هم ‏‎ ‎‏ندهد،چنانچه تلف شود ضامن است.‏

‏         مسأله 7- کسی که امانت را قبول می‌کند اگر برای حفظ آن جای مناسبی ندارد باید ‏‎ ‎‏تهیه نماید و طوری آن را نگهداری کند که مردم نگویند در امانت خیانت کرده و یا در ‏‎ ‎‏نگهداری آن کوتاهی نموده است،و اگر در جایی که مناسب آن نیست بگذارد و یا در ‏‎ ‎‏نگهداری آن کوتاهی کند و تلف شود ضامن است.‏

‏         مسأله 8- اگر مالک،مالی را که ودیعه می‌گذارد،محل مخصوصی برای حفظ ودیعه ‏‎ ‎‏معیّن کند و معلوم شود که به جای دیگر گذاشتن آن راضی نیست امانت‌دار نمی‌تواند ‏‎ ‎‏آن را به جای دیگر منتقل نماید،اگرچه در جای دیگر بهتر محفوظ بماند و اگر آن را ‏‎ ‎‏منتقل کند و تلف شود ضامن است،ولی اگر مال در محلی که صاحب آن تعیین کرده ‏‎ ‎‏در معرض تلف قرار گیرد می‌تواند آن را به جای دیگر نقل نماید،در این صورت اگر ‏‎ ‎‏تلف شود امانت‌دار ضامن نیست،حتی در صورتی که مالک از نقل آن نهی کند،و ‏‎ ‎‏احتیاط مستحب در این صورت مراجعه به حاکم شرع است.‏

‏         مسأله 9- اگر صاحب مال دیوانه شود،کسی که امانت را قبول کرده باید فوراً امانت ‏‎ ‎‏را به ولیّ آن برساند و یا به ولیّ آن خبر دهد،و اگر بدون عذر شرعی مال را به ولیّ او ‏‎ ‎‏ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی کند و مال تلف شود باید عوض آن را بدهد.‏

‏         مسأله 10- اگر صاحب مال بمیرد امانت‌دار باید مال را به وارث او برساند یا به ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 259

‏وارث او خبر دهد،و چنانچه مال را به وارث او ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی کند و ‏‎ ‎‏مال تلف شود ضامن است،ولی اگر برای این که می‌خواهد بفهمد کسی که می‌گوید ‏‎ ‎‏من وارث هستم راست می‌گوید یا نه،یا میت وارث دیگری دارد یا نه،مال را نگه‌دارد ‏‎ ‎‏و از خبر دادن هم کوتاهی کند و مال تلف شود ضامن نیست.‏

‏         مسأله 11- اگر صاحب مال بمیرد و چند وارث داشته باشد،کسی که امانت را قبول ‏‎ ‎‏کرده باید مال را به همۀ ورثه بدهد یا به کسی بدهد که همۀ آنان گرفتن مال را بدو ‏‎ ‎‏واگذار کرده‌اند،پس اگر بدون اجازۀ دیگران تمام مال را به یکی از ورثه بدهد ضامن ‏‎ ‎‏سهم دیگران است.‏

‏         مسأله 12- اگر کسی که امانت را قبول کرده بمیرد یا دیوانه شود،وارث یا ولیّ او ‏‎ ‎‏باید فوراً به صاحب مال اطلاع دهند و یا مال را به صاحب آن برسانند.‏

‏         مسأله 13- اگر امانت‌دار نشانه‌های مرگ را در خود ببیند چنانچه ممکن است،باید ‏‎ ‎‏امانت را به صاحب آن یا وکیل او برساند،و اگر ممکن نیست،باید آن را به حاکم شرع ‏‎ ‎‏بدهد و چنانچه به حاکم شرع دسترسی ندارد در صورتی که وارث او امین است و از ‏‎ ‎‏امانت اطلاع دارد لازم نیست وصیت کند،وگرنه باید وصیت کند و شاهد بگیرد و به ‏‎ ‎‏وصی و شاهد،اسم صاحب مال و جنس و خصوصیات مال و محل آن را بگوید.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 260