احکام زکات
مصرف زکات
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مصرف زکات

‏ ‏

مصرف زکات

‏مسأله 1- انسان می‌تواند زکات را در هشت مورد مصرف کند:‏

‏         اول: فقیر،و آن کسی است که مخارج سال خود و عیالاتش را ندارد.و کسی که ‏‎ ‎‏صنعت یا ملک یا سرمایه‌ای دارد که می‌تواند مخارج سال خود را بگذراند فقیر نیست.‏

‏دوم: مسکین،و آن کسی است که از فقیر سخت‌تر می‌گذراند.‏

‏         سوم: کسی که از طرف امام علیه السلام یا نایب امام مأمور است که زکات را جمع و ‏‎ ‎‏نگهداری نماید و به حساب آن رسیدگی کند.‏

‏         چهارم: کافرهایی که اگر از زکات به آنان بدهند به دین اسلام مایل می‌شوند یا در ‏‎ ‎‏جنگ به مسلمانان کمک می‌کنند.‏

‏پنجم: خریداری بنده‌ها و آزاد کردن آنان.‏

‏ششم: بدهکاری که نمی‌تواند قرض خود را بدهد.‏

‏         هفتم: سبیل اللّٰه؛یعنی کارهایی که منفعت عمومی دینی دارد،مثل ساختن مسجد و ‏‎ ‎‏مدرسۀ علوم دینی.‏

‏         هشتم: ابن‌سبیل؛یعنی مسافری که در سفر درمانده شده.و احکام اینها در مسائل ‏‎ ‎‏آینده گفته خواهد شد.‏

‏         مسأله 2- احتیاط واجب آن است که فقیر و مسکین،بیشتر از مخارج سال خود و ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 177

‏عیالاتش را از زکات نگیرند،و اگر مقداری پول یا جنس دارند فقط به اندازۀ کسری ‏‎ ‎‏مخارج یک سالشان زکات بگیرند.‏

‏         مسأله 3- صنعتگر یا مالک یا تاجری که درآمد او از مخارج سالش کمتر است ‏‎ ‎‏می‌تواند برای کسری مخارجش زکات بگیرد.‏

‏         مسأله 4- فقیری که خرج سال خود و عیالاتش را ندارد اگر خانه‌ای دارد که ملک ‏‎ ‎‏اوست و در آن نشسته و یا مال سواری دارد،چنانچه بدون اینها نتواند زندگی کند ‏‎ ‎‏اگرچه برای حفظ آبرویش باشد،می‌تواند زکات بگیرد.و همچنین است اثاث خانه و ‏‎ ‎‏ظرف و لباس تابستانی و زمستانی و چیزهایی که به آنها احتیاج دارد،و فقیری که اینها ‏‎ ‎‏را ندارد اگر به اینها احتیاج داشته باشد،می‌تواند از زکات خریداری نماید.‏

‏         مسأله 5- فقیری که یاد گرفتن صنعت برای او مشکل نیست،بنابر احتیاط واجب ‏‎ ‎‏باید یاد بگیرد و با گرفتن زکات زندگی نکند،ولی تا وقتی مشغول یاد گرفتن است ‏‎ ‎‏می‌تواند زکات بگیرد.‏

‏         مسأله 6- کسی که مخارج سالش را داشته،اگر مقداری از آن را مصرف کند و بعد ‏‎ ‎‏شک کند که آنچه باقی مانده به اندازۀ مخارج سال او هست یا نه،نمی‌تواند زکات ‏‎ ‎‏بگیرد.و کسی که مخارج سالش را نداشته،اگر مقداری به دستش بیاید و شک کند که ‏‎ ‎‏این مقدار به اندازۀ مخارج سال او هست یا نه،می‌تواند زکات بگیرد،و اگر در نزدش ‏‎ ‎‏مقداری باشد و نداند به مقدار مؤونۀ سال است و حالت سابق را هم نداند،نباید ‏‎ ‎‏زکات بگیرد.‏

‏         مسأله 7- کسی که می‌گوید فقیرم و معلوم باشد که فقیر است،می‌شود به او زکات ‏‎ ‎‏داد،و چنانچه قبلاً فقیر بوده و حالا معلوم نیست که فقیر هست یا نه،باز هم می‌توان ‏‎ ‎‏به او زکات داد،ولی اگر قبلاً فقیر نبوده و حالا ادعا می‌کند که فقیرم چنانچه از ‏‎ ‎‏گفتارش یا از ظاهر حالش ظن به فقر او حاصل نشود،نمی‌توان به او زکات داد،بنابر ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 178

‏احتیاط واجب،و همین‌طور اگر سابقه‌اش معلوم نباشد.‏

‏         مسأله 8- کسی که باید زکات بدهد،اگر از فقیری طلبکار باشد می‌تواند طلبی را که ‏‎ ‎‏از او دارد بابت زکات حساب کند.‏

‏         مسأله 9- چیزی را که انسان بابت زکات به فقیر می‌دهد،لازم نیست که به او بگوید ‏‎ ‎‏زکات است،بلکه اگر فقیر خجالت بکشد مستحب است به عنوان پیشکش بدهد، ‏‎ ‎‏لکن به طوری که مستلزم دروغ نشود،ولی باید قصد زکات نماید.‏

‏         مسأله 10- اگر به خیال این که کسی فقیر است به او زکات بدهد بعد بفهمد فقیر ‏‎ ‎‏نبوده،یا از روی ندانستن مسأله به کسی که می‌داند فقیر نیست زکات بدهد،چنانچه ‏‎ ‎‏چیزی را که به او داده باقی باشد،باید از او بگیرد و به مستحق بدهد،و اگر از بین رفته ‏‎ ‎‏باشد،پس اگر کسی که آن چیز را گرفته می‌دانسته زکات است انسان باید عوض آن را ‏‎ ‎‏از او بگیرد و به مستحق بدهد و اگر نمی‌دانسته زکات است،نمی‌تواند چیزی از او ‏‎ ‎‏بگیرد و باید از مال خودش زکات را به مستحق بدهد.و در هر صورت می‌تواند زکات ‏‎ ‎‏را از مال خودش بدهد و از کسی که به او داده پس نگیرد.‏

‏         مسأله 11- کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد،اگرچه مخارج ‏‎ ‎‏سالش را داشته باشد می‌تواند برای دادن قرض خود زکات بگیرد،ولی باید مالی را که ‏‎ ‎‏قرض کرده در معصیت صرف ننموده باشد.‏

‏         مسأله 12- کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد اگرچه ‏‎ ‎‏قوت سنۀ خود را داشته باشد،انسان می‌تواند طلبی را که از او دارد بابت زکات ‏‎ ‎‏حساب کند.‏

‏         مسأله 13- مسافری که خرجی او تمام شده یا مرکبش از کار افتاده،چنانچه سفر او ‏‎ ‎‏سفر معصیت نباشد و نتواند با قرض کردن یا فروختن چیزی خود را به مقصد برساند، ‏‎ ‎‏اگرچه در وطن خود فقیر نباشد می‌تواند زکات بگیرد،ولی اگر بتواند در جای دیگر با ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 179

‏قرض کردن یا فروختن چیزی مخارج سفر را فراهم کند،فقط به مقداری که به آن‌جا ‏‎ ‎‏برسد می‌تواند زکات بگیرد.‏

‏         مسأله 14- مسافری که در سفر درمانده شده و زکات گرفته،بعد از آن که به وطنش ‏‎ ‎‏رسید اگر چیزی از زکات زیاد آمده باشد چنانچه بتواند به زکات دهنده یا وکیل آن، ‏‎ ‎‏مقدار زیاد آمده را برگرداند،باید برگرداند و الّا به حاکم شرع رد کند،و اعلام کند که ‏‎ ‎‏زکات است،و حاکم شرع به زکات دهنده برگرداند و یا از او اجازه بگیرد که مصرف ‏‎ ‎‏نماید،و با عدم امکان به مصرف برساند.‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 180