احکام زکات
نصاب نقره
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

نصاب نقره

‏ ‏

نصاب نقره

‏         مسأله 1- نقره دو نصاب دارد: نصاب اول آن :یک صد و پنج مثقال صیرفی است ‏‎ ‎‏که اگر نقره به صد و پنج مثقال برسد و شرایط دیگر را هم که گفته شده و بعضی از آنها ‏‎ ‎‏هم بعداً ذکر می‌شود داشته باشد،انسان باید چهل یک آن را که دو مثقال و پانزده نخود ‏‎ ‎‏است،از بابت زکات بدهد،و اگر به این مقدار نرسد زکات آن واجب نیست. و نصاب ‏‎ ‎‏دوم آن :بیست و یک مثقال است؛یعنی اگر بیست و یک مثقال به صد و پنج مثقال ‏‎ ‎‏اضافه شود باید زکات تمام صد و بیست و شش مثقال را به طوری که گفته شد بدهد و ‏‎ ‎‏اگر کمتر از بیست و یک مثقال اضافه شود،فقط باید زکات صد و پنج مثقال آن را ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 171

‏بدهد و زیادی آن زکات ندارد و همچنین است هر چه بالا رود؛یعنی اگر بیست و یک ‏‎ ‎‏مثقال اضافه شود،باید زکات تمام آنها را بدهد و اگر کمتر اضافه شود مقداری که ‏‎ ‎‏اضافه شده و کمتر از بیست و یک مثقال است زکات ندارد.بنابراین اگر انسان چهل ‏‎ ‎‏یک هر چه طلا و نقره دارد بدهد زکاتی را که بر او واجب بوده داده و گاهی هم بیشتر ‏‎ ‎‏از مقدار واجب داده است،مثلاً کسی که صد و ده مثقال نقره دارد اگر چهل یک آن را ‏‎ ‎‏بدهد،زکات صد و پنج مثقال آن را که واجب بوده داده و مقداری هم برای پنج مثقال ‏‎ ‎‏آن داده که واجب نبوده.‏

‏         مسأله 2- کسی که طلا یا نقرۀ او به اندازۀ نصاب است اگر زکات آن را داده باشد،تا ‏‎ ‎‏وقتی از نصاب اول کم نشده همه ساله باید زکات آن را بدهد.‏

‏         مسأله 3- زکات طلا و نقره در صورتی واجب می‌شود که آن را سکه زده باشند و ‏‎ ‎‏اگر سکۀ آن از بین هم رفته باشد باید زکات آن را بدهند.‏

‏         مسأله 4- طلا و نقرۀ سکه‌داری که زن‌ها برای زینت به‌کار می‌برند،زکات بر آنها ‏‎ ‎‏واجب نیست.‏

‏         مسأله 5- اگر در بین یازده ماه طلا و نقره‌ای که دارد با طلا و نقره یا چیز دیگر ‏‎ ‎‏عوض نماید یا آنها را آب کند زکات بر او واجب نیست،ولی اگر برای فرار از دادن ‏‎ ‎‏زکات این کارها را بکند احتیاط مستحب آن است که زکات آنها را بدهد.‏

‏مسأله 6- اگر در ماه دوازدهم پول طلا و نقره را آب کند باید زکات آنها را بدهد.‏

‏         مسأله 7- اگر طلا و نقره‌ای که دارد خوب و بد داشته باشد،می‌تواند زکات هر کدام ‏‎ ‎‏از خوب و بد را از خود آن بدهد،ولی بهتر است زکات همۀ آنها را از طلا و نقرۀ خوب ‏‎ ‎‏بدهد.‏

‏         مسأله 8- طلا و نقره‌ای که بیشتر از اندازۀ معمول فلز دیگر دارد،اگر خالص آن به ‏‎ ‎‏اندازۀ نصاب که مقدار آن گفته شد برسد،باید زکات آن را داد و چنانچه شک دارد که ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 172

‏خالص آن به اندازۀ نصاب هست یا نه؛بنابر اقوا واجب نیست که از راه آب کردن، ‏‎ ‎‏مقدار خالص آن را معلوم کند.‏

‏         مسأله 9- اگر طلا و نقره‌ای که دارد به مقدار معمول،فلز دیگر با آن مخلوط باشد، ‏‎ ‎‏نمی‌تواند زکات آن را از طلا و نقره‌ای بدهد که بیشتر از معمول فلز دیگر دارد،ولی اگر ‏‎ ‎‏به قدری بدهد که یقین کند طلا و نقرۀ خالصی که در آن هست،به اندازۀ زکاتی ‏‎ ‎‏می‌باشد که بر او واجب است اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 10- اگر طلا و نقره یا چیز دیگری را که زکات آن واجب است قرض کند ‏‎ ‎‏و یک سال نزد او بماند،باید زکات آن را بدهد و بر کسی که قرض داده چیزی ‏‎ ‎‏واجب نیست.‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 173