احکام روزه
قضای روزه
احکام روزۀ قضا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام روزۀ قضا

‏ ‏

احکام روزۀ قضا

‏         مسأله 1- اگر دیوانه عاقل شود،واجب نیست روزه‌های وقتی را که دیوانه بوده قضا ‏‎ ‎‏نماید.‏

‏         مسأله 2- اگر کافر مسلمان شود،واجب نیست روزه‌های وقتی را که کافر بوده قضا ‏‎ ‎‏نماید،ولی اگر مسلمانی کافر شود و دوباره مسلمان شود،روزه‌های وقتی را که کافر ‏‎ ‎‏بوده باید قضا نماید.‏

‏         مسأله 3- روزه‌ای که از انسان به واسطۀ مستی فوت شده باید قضا نماید،اگرچه ‏‎ ‎‏چیزی را که به واسطۀ آن مست شده،برای معالجه خورده باشد،و احتیاط واجب آن ‏‎ ‎‏است که اگر نیت کرده بعد مست شده و تا مغرب چیزی که باطل می‌کند روزه را به‌جا ‏‎ ‎‏نیاورده،روزه را قضا کند.‏

‏         مسأله 4- قضای رمضان را واجب نیست فوری بگیرد،ولی باید تا ماه رمضان آینده ‏‎ ‎‏به تأخیر نیندازد.‏

‏         مسأله 5- اگر قضای روزۀ چند رمضان بر او واجب باشد،لازم نیست روزه‌ای که ‏‎ ‎‏اول فوت شده مقدم دارد.‏

‏         مسأله 6- اگر به واسطۀ مرض،یا حیض،یا نفاس،روزۀ رمضان را نگیرد و پیش از ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 159

‏تمام شدن رمضان بمیرد،واجب نیست روزه‌هایی را که نگرفته برای او قضا کنند.‏

‏         مسأله 7- اگر به واسطۀ مرضی،روزۀ رمضان را نگیرد و مرض او تا رمضان ‏‎ ‎‏سال بعد طول بکشد،قضای روزه‌هایی را که نگرفته بر او واجب نیست،و باید برای ‏‎ ‎‏هر روز یک مد که تقریباً ده سیر است طعام؛یعنی گندم یا جو و مانند اینها به فقیر ‏‎ ‎‏بدهد.ولی اگر به واسطۀ عذر دیگری مثل این که برای مسافرت روزه نگرفته باشد و ‏‎ ‎‏عذر او تا رمضان بعد باقی بماند،روزه‌هایی را که نگرفته واجب است قضا کند،و ‏‎ ‎‏کفاره ندارد.‏

‏         مسأله 8- اگر در ماه رمضان به واسطۀ عذری روزه نگیرد و بعد از رمضان عذر او ‏‎ ‎‏برطرف شود و تا رمضان آینده عمداً قضای روزه را نگیرد،باید روزه را قضا کند و ‏‎ ‎‏برای هر روز یک مد گندم یا جو و مانند اینها هم به فقیر بدهد.‏

‏         مسأله 9- اگر مرض انسان چند سال طول بکشد،بعد از آن که خوب شد،باید ‏‎ ‎‏قضای رمضان آخر را بگیرد و برای هر روز از سال‌های پیش یک مد که تقریباً ده سیر ‏‎ ‎‏است،طعام به فقیر بدهد.‏

‏         مسأله 10- اگر کسی عمداً تمام ماه رمضان یا بعضی از آن را روزه نگیرد و تا رمضان ‏‎ ‎‏سال آینده هم قضای آنها را نگرفت،واجب است کفارۀ افطار عمدی را بدهد و برای ‏‎ ‎‏هر روز یک مد طعام به فقیر رد نماید.‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 160