احکام روزه
قضای روزه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

قضای روزه

‏ ‏

قضای روزه

‏         مسأله 1- در چند صورت فقط قضای روزه بر انسان واجب است و کفاره واجب ‏‎ ‎‏نیست:‏

‏اول: آن که روزه‌دار عمداً قی کند.‏

‏         دوم: آن که در شب ماه رمضان جنب باشد و به تفصیلی که سابقاً گفته شد تا اذان ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 157

‏صبح از خواب دوم بیدار نشود.‏

‏         سوم: عملی که روزه را باطل می‌کند به‌جا نیاورد،ولی نیت روزه نکند،یا ریا کند،یا ‏‎ ‎‏قصد کند که روزه نباشد.‏

‏         چهارم: آن که در ماه رمضان غسل جنابت را فراموش کند و با حال جنابت یک ‏‎ ‎‏روز یا چند روز روزه بگیرد.‏

‏         پنجم: آن که در ماه رمضان بدون این که تحقیق کند صبح شده یا نه،کاری که روزه ‏‎ ‎‏را باطل می‌کند انجام دهد بعد معلوم شود صبح بوده،باید روزه را قضا کند لکن با ‏‎ ‎‏تحقیق روزه باطل نمی‌شود،اگر ظن حاصل شود که صبح نشده،بلکه اگر شک هم ‏‎ ‎‏داشته باشد،بعید نیست باطل نشود.‏

‏         ششم: آن که کسی بگوید صبح نشده و انسان به گفتۀ او کاری که روزه را باطل ‏‎ ‎‏می‌کند انجام دهد،بعد معلوم شود صبح بوده است.‏

‏         هفتم: آن که کسی بگوید صبح شده و انسان خیال کند شوخی می‌کند و کاری که ‏‎ ‎‏روزه را باطل می‌کند انجام دهد،بعد معلوم شود صبح بوده است.‏

‏         هشتم: آن که به گفتۀ کس دیگر که جایز است به قول او اعتماد کند افطار کند،بعد ‏‎ ‎‏معلوم شود مغرب نبوده است.‏

‏         نهم: آن که در هوای صاف به واسطۀ تاریکی یقین کند که مغرب شده و افطار کند، ‏‎ ‎‏بعد معلوم شود مغرب نبوده است،ولی اگر در هوای ابر به گمان این که مغرب شده ‏‎ ‎‏افطار کند بعد معلوم شود مغرب نبوده،قضا لازم نیست.‏

‏         دهم: آن که برای خنک شدن یا بی‌جهت مضمضه کند؛یعنی آب در دهان بگرداند ‏‎ ‎‏و بی‌اختیار فرو رود،ولی اگر فراموش کند که روزه است و آب را فرو دهد یا برای ‏‎ ‎‏وضو مضمضه کند و بی‌اختیار فرو رود،قضا بر او واجب نیست.‏

‏         مسأله 2- اگر غیر آب چیز دیگری را در دهان ببرد و بی‌اختیار فرو رود یا آب داخل ‏‎ ‎‏بینی کند و بی‌اختیار فرو رود،قضا بر او واجب نیست.‏


کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 158

‏         مسأله 3- مضمضۀ زیاد برای روزه‌دار مکروه است و اگر بعد از مضمضه بخواهد ‏‎ ‎‏آب دهان را فرو برد،بهتر است سه مرتبه آب دهان را بیرون بریزد.‏

‏         مسأله 4- اگر انسان بداند که به واسطۀ مضمضه بی‌اختیار یا از روی فراموشی آب ‏‎ ‎‏وارد گلویش می‌شود،نباید مضمضه کند.‏

‏         مسأله 5- اگر انسان شک کند که مغرب شده یا نه،نمی‌تواند افطار کند،ولی اگر ‏‎ ‎‏شک کند که صبح شده یا نه،پیش از تحقیق هم می‌تواند کاری که روزه را باطل می‌کند ‏‎ ‎‏انجام دهد.‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 159