احکام روزه
چیزهایی که روزه را باطل می کند
7-باقی ماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

7-باقی ماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح

‏ ‏

7-باقی‌ماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح

‏         مسأله 1- اگر جنب عمداً تا اذان صبح غسل نکند،و یا اگر وظیفۀ او تیمم است عمداً ‏‎ ‎‏تیمم ننماید،روزه‌اش باطل است.‏

‏         مسأله 2- اگر در روزۀ واجبی مثل روزۀ ماه رمضان که وقت آن معیّن است تا اذان ‏‎ ‎‏صبح غسل نکند و تیمم هم ننماید،ولی از روی عمد نباشد روزه‌اش صحیح است.‏

‏         مسأله 3- اگر شخص جنب فراموش کرد در ماه رمضان تا اذان صبح غسل کند و ‏‎ ‎‏یک روز یا چند روز بعد متوجه شد،اقوا آن است که روزۀ وی باطل است،و باید ‏‎ ‎‏قضای آن را به‌جا آورد،و اگر بعد از چند روز یادش بیاید،باید روزۀ هر چند روزی را ‏‎ ‎‏که یقین دارد جنب بوده قضا نماید،مثلاً اگر نمی‌داند سه روز جنب بوده یا چهار روز، ‏‎ ‎‏باید روزۀ سه روز را قضا کند.‏

‏         مسأله 4- کسی که در شب ماه رمضان وقت برای هیچ کدام از غسل و تیمم ندارد، ‏‎ ‎‏اگر خود را جنب کند روزه‌اش باطل است و قضا و کفاره بر او واجب می‌شود،ولی اگر ‏‎ ‎‏برای تیمم وقت دارد چنانچه خود را جنب کند روزۀ او صحیح است،ولی معصیت ‏‎ ‎‏کرده،و بنابر احتیاط واجب باید تیمم نماید و روزه بگیرد و روزه‌اش صحیح است و به ‏‎ ‎‏احتیاط مستحب قضای آن را نیز بگیرد.‏

‏         مسأله 5- اگر برای آن که بفهمد وقت دارد یا نه،جست‌وجو نماید و گمان کند که به ‏‎ ‎‏اندازۀ غسل وقت دارد و خود را جنب کند و بعد بفهمد وقت تنگ بوده و تیمم کند، ‏‎ ‎‏روزه‌اش صحیح است.و اگر بدون جست‌وجو گمان کند که وقت دارد و خود را جنب ‏‎ ‎‏نماید و بعد بفهمد وقت تنگ بوده و با تیمم روزه بگیرد باید روزۀ آن روز را قضا کند.‏

‏         مسأله 6- کسی که در شب ماه رمضان جنب است و می‌داند که اگر بخوابد تا صبح ‏‎ ‎‏بیدار نمی‌شود،نباید بخوابد،و چنانچه بخوابد و تا صبح بیدار نشود،روزه‌اش باطل ‏‎ ‎‏است و قضا و کفاره بر او واجب می‌شود.‏


کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 152

‏         مسأله 7- کسی که در شب ماه رمضان جنب است و می‌داند و یا احتمال می‌دهد ‏‎ ‎‏اگر بخوابد پیش از اذان صبح بیدار می‌شود،چنانچه تصمیم داشته باشد که بعد از بیدار ‏‎ ‎‏شدن غسل کند و با این تصمیم بخوابد و تا اذان خواب بماند،روزه‌اش صحیح است.‏

‏         مسأله 8- اگر روزه‌دار شب ماه رمضان جنب بشود،چنانچه احتمال بدهد که بیدار ‏‎ ‎‏می‌شود حتی بعد از یک مرتبه یا دو مرتبه،قبل از این که غسل کند می‌تواند خواب ‏‎ ‎‏برود و خوابیدن او حرام نمی‌باشد،و اگرچه احتیاط شدید آن است که بعد از این که ‏‎ ‎‏بیدار شد،دومرتبه خواب نرود.‏

‏         مسأله 9- اگر کسی غسل بر او واجب بود و به احتمال این که از خواب بیدار ‏‎ ‎‏می‌شود،قبل از غسل خوابید اما تا اذان صبح بیدار نشد،چنانچه تصمیم داشت که بعد ‏‎ ‎‏از بیدار شدن هم غسل نکند یا تردید داشت که غسل کند یا نکند و یا مردد نبود ولی ‏‎ ‎‏نیت نکرده بود و غفلت هم نداشت،روزۀ او باطل و قضا و کفاره بر او واجب می‌شود. ‏

‏اما چنانچه تصمیم داشت که بعد از بیدار شدن غسل کند،قضا و کفاره بر او واجب ‏‎ ‎‏نیست.‏

‏         مسأله 10- اگر شخصی غسل بر او واجب بود و به احتمال این که بیدار خواهد شد ‏‎ ‎‏قبل از غسل کردن خوابید و تصمیم هم داشت که بعد از بیدار شدن غسل نماید و بیدار ‏‎ ‎‏شد و دومرتبه خوابید تا اذان صبح شد،روزۀ او باطل است و باید تا آخر روز امساک ‏‎ ‎‏کند و قضای آن روز را هم بگیرد،و چنانچه دفعۀ دوم که بیدار شد دفعۀ سوم باز ‏‎ ‎‏خوابید و تا اذان صبح بیدار نشد کفاره بر او واجب نمی‌شود،لکن قضا باید بکند.‏

‏مسأله 11- اگر روزه‌دار در روز محتلم شود،واجب نیست فوراً غسل کند.‏

‏         مسأله 12- اگر زن پیش از اذان صبح از حیض یا نفاس پاک بشود و عمداً غسل ‏‎ ‎‏نکند،یا اگر وظیفۀ او تیمم است،عمداً تیمم نکند،روزه‌اش باطل است.‏

‏         مسأله 13- زن روزه‌داری که مستحاضه است واجب است غسل‌هایی را که برای ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 153

‏نماز باید بکند انجام دهد،و احتیاط واجب است که غسل‌هایی که در شب قبل بر او ‏‎ ‎‏واجب می‌شود به‌جا آورد و چنانچه قبل از خواندن نماز صبح یا ظهر و عصر ‏‎ ‎‏مستحاضه باشد و غسل‌هایی که باید بنماید ترک کرد،روزۀ او باطل است.اما اگر بعد ‏‎ ‎‏از خواندن نماز ظهر و عصر مستحاضه شد و تا غروب آفتاب غسل نکرد روزۀ او باطل ‏‎ ‎‏نمی‌باشد.‏

‏         مسأله 14- کسی که مس میت کرده می‌تواند بدون غسل مس میت،روزه بگیرد و ‏‎ ‎‏چنانچه در حال روزه هم میت را مس نماید روزۀ او باطل نمی‌شود.‏

‏         مسأله 15- اگر زن پیش از اذان صبح از حیض یا نفاس پاک شود و در غسل کردن ‏‎ ‎‏کوتاهی کند و تا اذان غسل نکند روزه‌اش باطل است،ولی چنانچه کوتاهی نکند،مثلاً ‏‎ ‎‏منتظر باشد که حمام زنانه شود،اگرچه سه مرتبه بخوابد و تا اذان غسل نکند روزۀ او ‏‎ ‎‏صحیح است واگر چنانچه وقت تنگ شد باید تیمم کند.‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 154