احکام روزه
نیت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

نیت

‏ ‏

نیت

‏         مسأله 1- لازم نیست انسان نیت روزه را از قلب خود بگذراند و یا مثلاً بگوید فردا ‏‎ ‎‏را روزه می‌گیرم،بلکه همین قدر که با قصد قربت تصمیم داشته باشد از چیزهایی که ‏‎ ‎‏روزه را باطل می‌سازد از اذان صبح تا مغرب خودداری نماید کافی است.‏

‏         مسأله 2- انسان می‌تواند در هر شب از ماه رمضان برای روزۀ فردای آن نیت کند،و ‏‎ ‎‏بهتر آن است که شب اول ماه هم نیت روزۀ همۀ ماه را بنماید.‏

‏         مسأله 3- در ماه رمضان نمی‌توان روزۀ دیگری را نیت کرد؛چه واجب باشد یا ‏‎ ‎‏مستحب و چه بر او واجب باشد،مثل نذر و امثال آن و یا واجب نباشد مانند مسافر و ‏‎ ‎‏امثال آن،و اگر چنانچه نمی‌دانست یا فراموش کرده بود که ماه رمضان است و نیت غیر ‏‎ ‎‏ماه رمضان کرد و بعداً متوجه شد از ماه رمضان محسوب می‌گردد.‏

‏         مسأله 4- برای نیت روزه وقت معیّنی نمی‌باشد،بلکه میزان در نیت آن است که ‏‎ ‎‏انسان با تصمیم و عزمی که برای روزه باید داشته باشد روزه بگیرد،اگرچه از آن ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 145

‏تصمیم به وسیلۀ خواب رفتن و سایر اشتغالات غفلت کرده باشد.و فرق نمی‌کند که ‏‎ ‎‏این تصمیم را مقارن طلوع فجر یا قبل از طلوع فجر یا در اثنای شبی که فردای آن شب ‏‎ ‎‏را می‌خواهد روزه بگیرد اتخاذ نماید یا قبل از آن،پس چنانچه از یک روز قبل تصمیم ‏‎ ‎‏به روزه گرفتن گرفت و با همین تصمیم تا آخر وقت فردای آن روز خواب رفت،روزۀ ‏‎ ‎‏او صحیح است.‏

‏         مسأله 5- در صورتی که انسان نیت را فراموش کند و یا نمی‌دانست ماه رمضان ‏‎ ‎‏است،چنانچه کاری که روزه را باطل می‌سازد انجام نداده باشد تا ظهر می‌تواند نیت ‏‎ ‎‏نماید.و همچنین اگر بر اثر عذری مانند مرض و یا مسافرت نیت نکرد و تا قبل از ظهر ‏‎ ‎‏عذرش برطرف گردید و کاری که روزه را باطل می‌کند انجام نداده باشد،می‌تواند نیت ‏‎ ‎‏کند و روزۀ او صحیح است.‏

‏         مسأله 6- وقت نیت روزۀ مستحبی تا زمانی است که به اندازۀ نیت کردن به مغرب ‏‎ ‎‏وقت مانده باشد.‏

‏         مسأله 7- اگر شخص بخواهد غیر روزۀ رمضان روزۀ دیگری را بگیرد باید آن را ‏‎ ‎‏معیّن نماید،مثلاً نیت کند که روزۀ نذر یا روزۀ قضا می‌گیرم.‏

‏         مسأله 8- اگر مثلاً به نیت روز اول ماه روزه بگیرد بعد بفهمد دوم یا سوم بوده، ‏‎ ‎‏روزۀ او صحیح است.‏

‏         مسأله 9- اگر پیش از اذان صبح نیت کند و بیهوش شود و در بین روز به هوش آید، ‏‎ ‎‏بنابر احتیاط واجب باید روزۀ آن روز را تمام نماید و اگر تمام نکرد قضای آن را ‏‎ ‎‏به‌جا آورد.‏

‏         مسأله 10- اگر بچه پیش از اذان صبح ماه رمضان بالغ شود،باید روزه بگیرد و اگر ‏‎ ‎‏بعد از اذان بالغ شود،روزۀ آن روز بر او واجب نیست.‏

‏         مسأله 11- اگر پیش از اذان صبح نیت کند و مست شود و در بین روز به هوش آید، ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 146

‏احتیاط واجب آن است که روزۀ آن روز را تمام کند و قضای آن را هم به‌جا آورد.‏

‏مسأله 12- اگر بخواهد از غیر،روزه بگیرد باید قصد نیابت او را بکند.‏

‏         مسأله 13- روزی را که انسان شک دارد آخر شعبان یا اول رمضان است بنا بگذارد ‏‎ ‎‏که آخر شعبان است و واجب نیست روزه بگیرد.و چنانچه بخواهد روزه بگیرد ‏‎ ‎‏نمی‌تواند نیت روزۀ رمضان کند،ولی به طور تردید می‌تواند نیت کند که اگر رمضان ‏‎ ‎‏است روزۀ رمضان،و اگر رمضان نیست روزۀ مستحب باشد.و همچنین می‌تواند روزۀ ‏‎ ‎‏قضا و یا روزۀ مستحبی نیت کند و چنانچه بعد معلوم شد رمضان بوده،از رمضان ‏‎ ‎‏محسوب می‌شود.‏

‏         مسأله 14- چنانچه در روزی که شک دارد آیا آخر شعبان است یا اول رمضان بنا ‏‎ ‎‏گذاشت افطار کند و در مابین روز معلوم شد ماه رمضان است،چنانچه کاری که روزه ‏‎ ‎‏را باطل می‌کند انجام داده باشد و یا بعد از زوال ظهر معلوم شده که رمضان است،باید ‏‎ ‎‏باقیماندۀ روز را ادب کند و امساک نماید،و بعد از رمضان هم قضای آن روز را بگیرد. ‏

‏اما چنانچه کاری که روزه را باطل می‌کند تا قبل از ظهر انجام نداده باشد،نیت شهر ‏‎ ‎‏رمضان می‌کند و روزۀ او صحیح است.‏

‏         مسأله 15- در روزۀ مستحب و روزۀ واجبی که وقت آن معیّن نیست اگر قصد کند ‏‎ ‎‏که روزۀ خود را باطل کند و یا مردد شود که به‌جا آورد یا نه،چنانچه به‌جا نیاورد و ‏‎ ‎‏پیش از ظهر دوباره نیت روزه کند،روزۀ او صحیح است.‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 147