احکام نماز
[فصل دوم:] افعال نماز
قرائت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

قرائت

‏ ‏

قرائت

‏         مسأله 1- در رکعت اول و دوم نمازهای واجب باید«حمد»و یک سورۀ تمام ‏‎ ‎‏خوانده شود.‏

‏مسأله 2- اگر وقت تنگ باشد نباید سوره بخواند و«حمد»تنها کافی است.‏

‏         مسأله 3- اول باید«حمد»خوانده شود و بعد سوره،و اگر سوره اشتباهاً قبل از ‏‎ ‎‏«حمد»خوانده شد لازم است دومرتبه بعد از«حمد»بخواند،اگر به رکوع نرفته باشد.‏

‏مسأله 4- در نمازهای مستحبی خواندن«حمد»کافی است و سوره لازم نیست.‏


کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 93

‏         مسأله 5-          «بسم اللّٰه» یک آیه از سوره حساب می‌شود،مگر از سورۀ برائت که«بسم ‏‎ ‎‏اللّٰه»ندارد.‏

‏         مسأله 6- سورۀ«فیل»و «لِإِیلاٰفِ» یک سوره حساب می‌شود با «بسم اللّٰه» که در ‏‎ ‎‏وسط قرار می‌گیرد و همین‌طور سورۀ «وَ الضُّحیٰ» و «أَ لَمْ نَشْرَحْ» ؛یعنی خواندن یکی از ‏‎ ‎‏این سوره‌ها کافی نیست.‏

‏         مسأله 7-          «بسم اللّٰه» را باید به قصد همان سوره‌ای که می‌خواهد بخواند بگوید،و ‏‎ ‎‏اگر به قصد سوره‌ای «بسم اللّٰه» گفت و بعداً خواست سورۀ دیگری بخواند،باید ‏‎ ‎‏دومرتبه به قصد همان سوره «بسم اللّٰه» بگوید.‏

‏مسأله 8- سوره‌های سجده‌دار را در نمازهای واجب نمی‌توان خواند.‏

‏         مسأله 9- اگر سهواً آیۀ سجده را خواند یا گوش داد،با اشاره سجده کند و بعد از ‏‎ ‎‏نماز هم سجده به‌جا آورد،بنابر احتیاط مستحب.‏

‏         مسأله 10- «حمد»و سوره را در نمازهای ظهر و عصر باید آهسته بخواند،مگر ‏‎ ‎‏«بسم اللّٰه» را که می‌توان بلند خواند،بلکه مستحب است.‏

‏         مسأله 11- در نمازهای صبح و مغرب و عشا برای مردان لازم است«حمد»و سوره ‏‎ ‎‏را بلند بخوانند.‏

‏         مسأله 12- اگر عمداً نمازهایی را که باید آهسته بخواند بلند خواند،یا به عکس، ‏‎ ‎‏نماز باطل است.‏

‏         مسأله 13- اگر از روی سهو یا نادانی به جای آهسته،بلند یا به عکس نماز خواند ‏‎ ‎‏مانعی ندارد.‏

‏         مسأله 14- واجب است«حمد»و سوره را به طور صحیح بخوانند،به طوری که اگر ‏‎ ‎‏عمداً حتی یک حرف آن غلط خوانده شود،نماز باطل است.‏


کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 94

‏         مسأله 15- برای کسانی که«حمد»و سوره را خوب یاد ندارند واجب است یاد ‏‎ ‎‏گرفتن آنها.‏

‏         مسأله 16- معنی صحیح خواندن«حمد»و سوره آن است که حروف آنها از مخرج ‏‎ ‎‏ادا شود،به طوری که بگویند عربی صحیح است،اما تشریفات و زیبایی‌های تجویدی ‏‎ ‎‏لازم نیست.‏

‏         مسأله 17- کسی که نمی‌تواند«حمد»و سوره را درست بخواند و قدرت ندارد ‏‎ ‎‏یاد بگیرد،به همان طوری که یاد دارد بخواند و حاضر شدن به جماعت لازم ‏‎ ‎‏نیست.‏

‏         مسأله 18- کسی که«حمد»و سوره را نمی‌تواند درست بخواند،ولی قدرت دارد ‏‎ ‎‏یاد بگیرد،در درجۀ اول یاد گرفتن واجب است و اگر وقت نباشد و بتواند به نماز ‏‎ ‎‏جماعت حاضر شود واجب است احتیاطاً حاضر شود،والّا همان طور بخواند تا وقتی ‏‎ ‎‏که یاد بگیرد.‏

‏         مسأله 19- در غیر از دو رکعت اول می‌تواند«حمد»تنها بخواند و می‌تواند تسبیح ‏‎ ‎‏بگوید.‏

‏         مسأله 20- اگر بخواهد تسبیح بگوید باید به این صورت بخواند:«سُبْحٰانَ اللّٰهِ ‏‎ ‎‏وَالْحَمْدُ للّٰهِ وَلاٰ الٰهَ الّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اکْبَرُ».‏

‏مسأله 21- گفتن یک تسبیح کافی است و اگر سه مرتبه بگوید بهتر است.‏

‏         مسأله 22- اگر بنا داشت تسبیح بخواند و اشتباهاً شروع به«حمد»کرد،احتیاطاً رها ‏‎ ‎‏کند و تسبیحات را بخواند.‏

‏         مسأله 23- اگر بنایی نداشت بر خواندن«حمد»یا تسبیح و بدون توجه شروع به ‏‎ ‎‏«حمد»کرد مانعی ندارد و می‌تواند«حمد»را تمام کند،گرچه معتاد به خواندن تسبیح ‏‎ ‎‏هم باشد.‏


کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 95

‏         مسأله 24- در حال«حمد»و سوره خواندن یا تسبیح خواندن باید مستقر باشد،و ‏‎ ‎‏اگر بخواهد کمی عقب یا جلو برود باید جمله را تمام کند و ساکت شود و بعد از ‏‎ ‎‏حرکت و استقرار تتمه را بخواند.‏

‏         مسأله 25- اگر شک کرد که یک آیه یا کلمه‌ای از«حمد»یا سوره را صحیح خوانده ‏‎ ‎‏یا غلط،واجب است دومرتبه بخواند تا وقتی که از محل آن رد نشده باشد،والّا ‏‎ ‎‏دومرتبه خواندن لازم نیست.‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 96