احکام نماز
فصل اول [:مقدمات نماز]
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

فصل اول [:مقدمات نماز]

‏ ‏

فصل اول [:مقدمات نماز]

‏         مسأله 1- نمازهای واجب عبارت است از:نمازهای شبانه‌روزی،نماز آیات،نماز ‏‎ ‎‏طواف واجب،نماز میت،نمازی که با نذر یا اجیر شدن بر خود واجب کند،قضای ‏‎ ‎‏نمازهایی که بر اولاد ارشد واجب می‌شود.و باقی نمازها مستحب است.‏

‏         مسأله 2- نمازهای واجب شبانه‌روزی عبارت است از:نماز ظهر و عصر و مغرب ‏‎ ‎‏و عشا و صبح.‏

‏مسأله 3- وقت نماز ظهر و عصر از اول ظهر است تا مغرب.‏

‏         مسأله 4- از اول ظهر تا مقدار خواندن چهار رکعت نماز،اختصاص به نماز ظهر ‏‎ ‎‏دارد،و همین‌طور به قدر چهار رکعت نماز خواندن که به مغرب باقی است اختصاص ‏‎ ‎‏به نماز عصر دارد.‏

‏مسأله 5- وقت نماز مغرب و عشا از اول مغرب است تا نیمۀ شب.‏


کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 79

‏         مسأله 6- از اول مغرب تا مقدار خواندن سه رکعت نماز،اختصاص دارد به نماز ‏‎ ‎‏مغرب،و همین‌طور به قدر چهار رکعت نماز خواندن که به نصف شب باقی است، ‏‎ ‎‏اختصاص دارد به نماز عشا.‏

‏         مسأله 7- اگر از نیمۀ شب گذشت،نماز مغرب و عشا را به قصد ما فی الذمه ‏‎ ‎‏بخواند؛چه عمداً تأخیر انداخته باشد و چه اضطراراً،مثل آن که فراموش کرده یا ‏‎ ‎‏خواب مانده باشد.‏

‏مسأله 8- وقت نماز صبح از اول طلوع فجر صادق است تا طلوع آفتاب.‏

‏         مسأله 9- تا وقتی که نماز ظهر به طور صحیح خوانده نشده باشد نماز عصر را در ‏‎ ‎‏وقت اختصاصی ظهر نمی‌شود خواند،و همین‌طور است مغرب و عشا.‏

‏         مسأله 10- اگر به گمان آن که وقت ظهر داخل شده،نماز ظهر و عصر را خواند و ‏‎ ‎‏بعد معلوم شد وقت نبوده و مقداری نماز ظهر قبل از وقت و مقداری از نماز عصر در ‏‎ ‎‏وقت اختصاصی ظهر واقع شده،نماز صحیح است،ولی اگر تمام نماز عصر در وقت ‏‎ ‎‏اختصاصی ظهر واقع شده احتیاطاً اعاده کند.‏

‏         مسأله 11- اگر به گمان آن که نماز ظهر را خوانده نماز عصر را خواند،و بعد معلوم ‏‎ ‎‏شد نماز ظهر را نخوانده بوده و بیش از چهار رکعت نماز خواندن به مغرب باقی ‏‎ ‎‏نیست،باید نماز ظهر را به قصد ادا در همان وقت اختصاصی عصر بخواند.‏

‏         مسأله 12- اگر نماز عصر را عمداً قبل از ظهر،یا عشا را قبل از مغرب بخواند، ‏‎ ‎‏همان نماز عصر یا عشا باطل است،ولی اگر سهواً باشد و بعد از نماز متوجه شود ‏‎ ‎‏مانعی ندارد.‏

‏         مسأله 13- اگر نماز عصر را قبل از ظهر،یا عشا را قبل از مغرب سهواً شروع کرد و ‏‎ ‎‏در بین نماز متوجه شد،تا وقتی که جای عدول باقی است،باید عدول کند به نماز ‏‎ ‎‏قبلی،اما اگر جای عدول گذشته باشد،مثل آن که نماز عشا را بر مغرب مقدم داشته و ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 80

‏بعد از رکوع رکعت چهارم متوجه شد،احتیاطاً نماز را تمام کند و مغرب و عشا را از ‏‎ ‎‏اول بخواند.‏

‏         مسأله 14- از نماز عصر و عشا-اگر سهواً وارد آنها شده باشد قبل از نماز ظهر و ‏‎ ‎‏مغرب-می‌توان به نماز ظهر و مغرب عدول کرد،اما از ظهر و مغرب به عصر و عشا ‏‎ ‎‏نمی‌توان عدول کرد.‏

‏         مسأله 15- اگر به گمان آن که نماز ظهر یا مغرب را نخوانده وارد نماز شد،و در بین ‏‎ ‎‏متوجه شد که خوانده است،نماز را رها کند و به نماز بعدی شروع کند.‏

‏         مسأله 16- کسی که عذر دارد و احتمال می‌دهد که در آخر وقت عذر او برطرف ‏‎ ‎‏می‌شود،واجب است احتیاطاً نماز را از اول[وقت]تأخیر بیندازد،مگر آن که عذر ‏‎ ‎‏موجب تیمم باشد.‏

‏         مسأله 17- کسی که آب ندارد یا نمی‌تواند استعمال کند اگر بداند که در آخر وقت ‏‎ ‎‏آب پیدا می‌شود یا مانع او برطرف می‌گردد،واجب است تأخیر نماز از اول وقت،ولی ‏‎ ‎‏اگر نداند،می‌تواند تیمم کند و اول وقت نماز بخواند.‏

‏مسأله 18- نمازگزار باید بداند که وقت داخل شده و به نماز شروع کند.‏

‏         مسأله 19- اگر دو نفر عادل شهادت دادند که وقت داخل شده،می‌شود نماز خواند؛ ‏‎ ‎‏گرچه به گفتۀ آنها علم پیدا نشود،ولکن معتبر است که شهادت آنها از روی نشانه‌های ‏‎ ‎‏حسی باشد مثل شاخص.‏

‏         مسأله 20- به اذان مؤذن نمی‌توان اعتماد کرد بنابر احتیاط واجب؛گرچه عادل و ‏‎ ‎‏وقت‌شناس باشد.‏

‏         مسأله 21- اگر هوا ابر بود به طوری که نشود وقت را تشخیص داد،می‌تواند با ظن ‏‎ ‎‏به داخل شدن وقت نماز بخواند،لکن شخص نابینا لازم است تأخیر نماز کند،تا وقتی ‏‎ ‎‏که یقین پیدا کند که وقت داخل شده،بنابر احتیاط واجب.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 81