احکام طهارت
نجاسات
نجاست هایی که اجتناب از آنها در نماز لازم نیست
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

نجاست هایی که اجتناب از آنها در نماز لازم نیست

‏ ‏

نجاست‌هایی که اجتناب از آنها در نماز لازم نیست

‏         مسأله 1- اگر در بدن یا لباس نمازگزار خون زخم یا جراحت یا دمل باشد،چنانچه ‏‎ ‎‏طوری است که آب کشیدن و تطهیر بدن یا لباس یا عوض کردن لباس برای بیشتر ‏‎ ‎‏مردم سخت است،تا وقتی که زخم و یا جراحت و دمل خوب نشده می‌تواند با آن ‏‎ ‎‏خون نماز بخواند،و همچنین است اگر شستن یا عوض کردن لباس بر خود شخص ‏‎ ‎‏مشکل و دشوار باشد،اگرچه برای بیشتر مردم مشکل نباشد،در این صورت شستن ‏‎ ‎‏لازم نیست.‏

‏         مسأله 2- اگر خون از زخمی که توی دهان و بینی و مانند اینها است و همچنین ‏‎ ‎‏خون بواسیر،اگرچه دهانه‌اش بیرون نباشد به بدن یا لباس برسد،با شرایطی که در بالا ‏‎ ‎‏گفته شد،صحت نماز با آن خالی از قوّت نیست.‏

‏         مسأله 3- خونی که کمتر از جای یک درهم،که به اندازۀ بند انگشت سبابه است، ‏‎ ‎‏بدن یا لباس نمازگزار به آن آلوده باشد نمازش صحیح است.‏

‏         مسأله 4- خون کمتر از درهم در صورتی نماز با آن صحیح است که خون حیض یا ‏‎ ‎‏نفاس و بنابر احتیاط واجب خون استحاضه و نجس العین،مثل خون سگ و خوک و ‏‎ ‎‏کافر و مردار،و خون حیوان حرام گوشت نباشد؛اگرچه صحت نماز در غیر خون ‏‎ ‎‏حیض و نفاس و استحاضه خالی از وجه نیست.‏

‏         مسأله 5- اگر خون،روی لباس بی‌آستر ریخته شود و به پشت آن برسد یک خون ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 71

‏حساب می‌شود،اما اگر غلیظ باشد سزاوار است که مراعات احتیاط نموده و با آن نماز ‏‎ ‎‏نخوانند،اگر روی هم به مقدار درهم یا بیشتر باشد.‏

‏         مسأله 6- اگر لباس‌های کوچک نمازگزار مثل عرقچین و بند شلوار و جوراب که ‏‎ ‎‏نمی‌شود با آنها عورت را پوشانید نجس باشد،چنانچه از مردار یا موی سگ و خوک و ‏‎ ‎‏بقیۀ حیوانات حرام گوشت تهیه نشده باشد،نماز با آنها صحیح است.‏

‏         مسأله 7- احتیاط واجب آن است که نجس مانند میته و عذره همراه نمازگزار ‏‎ ‎‏نباشد،اما حمل چیزی که نجس شده؛چه بتوان با آن ستر عورت نمود و یا نتوان با آن ‏‎ ‎‏ستر عورت کرد،جواز نماز با آن خالی از رجحان نیست.‏

‏         مسأله 8- زنی که پرستار بچه است؛چه مادر بچه باشد یا غیر مادر،و بیشتر از یک ‏‎ ‎‏لباس نداشته باشد،هرگاه شبانه‌روز یک مرتبه لباس خود را آب بکشد می‌تواند با آن ‏‎ ‎‏لباس که به بول بچه نجس شده نماز بخواند،و احتیاط واجب آن است که لباس را قبل ‏‎ ‎‏از اولین نمازی که می‌خواهد بخواند آب بکشد،مثلاً اگر پیش از خواندن نماز ظهر، ‏‎ ‎‏لباس او به بول بچه نجس شده باشد،برای نماز ظهر لباس را آب کشیده،و چنانچه ‏‎ ‎‏بعد از آن نجس شد احتیاج به آب کشیدن ندارد،و این حکم مخصوص بول است.‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 72