احکام طهارت
نجاسات
احکام نجاسات
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام نجاسات

‏ ‏

احکام نجاسات

‏         مسأله 1- شرط است در صحیح بودن نماز و طواف،چه واجب باشد و چه ‏‎ ‎‏مستحب پاک بودن بدن،حتی مو و ناخن و غیر اینها،و همچنین لباس مگر از آن ‏‎ ‎‏نجاستی که معفوّ است،چنانچه بعداً ذکر می‌شود.‏

‏         مسأله 2- شرط است در صحت نماز که محل سجدۀ پیشانی در حال سجده کردن ‏‎ ‎‏پاک باشد،اما جاهای دیگر مانند فرش اگر نجس باشد و به بدن یا لباس نمازگزار نرسد ‏‎ ‎‏مانعی ندارد.‏

‏         مسأله 3- واجب است ازاله و پاک کردن نجاست از مساجد،چه زمین اندرون ‏‎ ‎‏مسجد باشد یا سقف و بام و طرف داخل دیوار،و اما طرف بیرون دیوار بنابر احتیاط ‏‎ ‎‏واجب نجس کردن آن حرام و پاک کردن آن واجب است.‏

‏         مسأله 4- نجس کردن حرم امامان علیهم السلام و ضرایح آنان حرام است و چنانچه نجس ‏‎ ‎‏ماندن موجب بی‌احترامی می‌شود،واجب است تطهیر آن.‏

‏         مسأله 5- نجس کردن خط و ورق قرآن حرام است و اگر نجس شود،باید فوراً آن ‏‎ ‎‏را آب بکشند.‏

‏         مسأله 6- بنابر احتیاط واجب،نجس کردن جلد قرآن،حرام و چنانچه نجس شد ‏‎ ‎‏احتیاط واجب تطهیر آن است.‏


کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 68

‏         مسأله 7- نجس کردن حصیر مسجد،بنابر احتیاط واجب،حرام و چنانچه نجس ‏‎ ‎‏شد بنابر احتیاط واجب باید آن را ازاله کنند،اگرچه به بریدن موضع نجس باشد.‏

‏         مسأله 8- نوشتن قرآن با مرکّب نجس حرام است و اگر نوشته شود،واجب است ‏‎ ‎‏آن را از بین ببرند و چنانچه با مرکّبی نوشته شده باشد که اثر آن از بین نمی‌رود،مانند ‏‎ ‎‏مرکّب چاپ،واجب است آن را تطهیر کنند؛یعنی آن را آب بکشند.‏

‏         مسأله 9- کسی که عمداً با لباس نجس یا بدن نجس نماز می‌خواند نمازش باطل ‏‎ ‎‏است و واجب است دوباره بخواند،در صورت بودن وقت،وگرنه قضای آن را باید ‏‎ ‎‏به‌جا آورد.‏

‏         مسأله 10- اگر فراموش کند که بدن یا لباسش نجس است و در بین نماز یا بعد از آن ‏‎ ‎‏یادش بیاید،باید نماز را دوباره بخواند و اگر وقت نماز گذشته باشد،باید قضای آن را ‏‎ ‎‏به‌جا آورد.‏

‏         مسأله 11- اگر نداند بدن یا لباسش نجس است و با آن نماز بخواند و بعد بفهمد که ‏‎ ‎‏لباس یا بدنش نجس بوده،نمازش صحیح است و احتیاط مستحب آن است که دوباره ‏‎ ‎‏بخواند.‏

‏         مسأله 12- کسی که غیر از لباس نجس،لباس دیگری ندارد و به واسطۀ سرما و ‏‎ ‎‏مانند آن نمی‌تواند لباسش را بیرون آورد،در صورتی که وقت تنگ باشد و یا احتمال ‏‎ ‎‏برطرف شدن عذر را ندهد،باید در همان لباس نجس نماز بخواند و نماز او صحیح ‏‎ ‎‏است،و اگر می‌تواند لباس را بیرون آورد باید برهنه نماز بخواند؛چه وقت تنگ باشد ‏‎ ‎‏یا وسعت داشته باشد،لکن احتمال برطرف شدن عذر را ندهد.‏

‏         مسأله 13- کسی که دو لباس دارد،اگر بداند که یکی از آنها نجس است و نداند کدام ‏‎ ‎‏یک از آنها است،چنانچه وقت دارد باید با هر دو لباس نماز بخواند،مثلاً اگر بخواهد ‏‎ ‎‏نماز ظهر و عصر را بخواند باید با هر کدام از این دو لباس یک نماز ظهر و یک نماز ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 69

‏عصر بخواند،و چنانچه وقت تنگ است احتیاط واجب آن است در صورتی که ‏‎ ‎‏می‌تواند برهنه نماز بخواند و در خارج وقت با لباس پاک قضا نماید.‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 70