احکام طهارت
تیمم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

تیمم

‏ ‏

تیمم

‏مسأله 1- در چند مورد به جای وضو و غسل باید تیمم کرد:‏

‏اگر انسان در آبادی باشد باید برای پیدا کردن آب جهت غسل یا وضو به قدری ‏‎ ‎‏جست‌وجو کند تا از پیدا شدن آب نومید شود،و اگر در بیابان باشد چنانچه زمین آن ‏‎ ‎‏پست و بلند است،باید در هر یک از چهار جانب به قدر پرتاب یک تیر که با کمان ‏‎ ‎‏انداخته می‌شود،جست‌وجوی آب نماید و اگر زمین آن نشیب و فراز ندارد،در هر ‏‎ ‎‏طرف به اندازۀ پرتاب دو تیر جست‌وجو کند.‏

‏مسأله 2- در هر طرفی که یقین دارد آب در آن‌جا نیست،جست‌وجو لازم نیست.‏

‏         مسأله 3- اگر بعضی از اطراف زمین پست و بلندی دارد و بعضی اطراف آن نیز ‏‎ ‎‏هموار است،طرفی که نشیب و فراز دارد به اندازۀ پرتاب یک تیر و در طرف هموار به ‏‎ ‎‏اندازۀ پرتاب دو تیر باید برای پیدا کردن آب جست‌وجو نماید.‏

‏         مسأله 4- واجب نیست که خود انسان به جست‌وجوی آب برود،بلکه می‌تواند ‏‎ ‎‏کسی را که به او اطمینان دارد،برای جست‌وجوی آب بفرستد.‏


کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 58

‏         مسأله 5- اگر به اندازۀ کافی جست‌وجو کرد و آب پیدا ننمود و با تیمم نماز خواند ‏‎ ‎‏و پس از خواندن نماز،آب در همان جایی که بوده پیدا شد،یا در قافله‌اش بود،نمازش ‏‎ ‎‏صحیح و قضا و اعاده ندارد.‏

‏         مسأله 6- اگر وقت نماز تنگ باشد،یا از دزد و درنده بر خود یا بر ناموس یا بر مال ‏‎ ‎‏قابل اعتنایی بترسد،جست‌وجو لازم نیست.‏

‏دیگر از مواردی که باید تیمم کند جایی است که استعمال آب برای انسان ضرر ‏‎ ‎‏داشته باشد،به واسطۀ مرض یا درد چشم یا زخم به طوری که نشود با چنین زخم ‏‎ ‎‏وضوی جبیره‌ای کرد،و چنانچه بترسد بر شدت بیماری یا زیادتی آن و یا طولانی ‏‎ ‎‏شدن مرض یا زیادی درد به نحوی که تحمل آن دشوار باشد،باید تیمم نماید.‏

‏         مسأله 7- دیگر از مواردی که باید تیمم کند،جایی است که اگر آب را جهت وضو ‏‎ ‎‏یا غسل استعمال کند خوف داشته باشد که خود او یا عیال و اولاد او یا مؤمن دیگری از ‏‎ ‎‏تشنگی بمیرد یا مریض می‌شود یا به قدری تشنه می‌شوند که تحمل آن دشوار است،و ‏‎ ‎‏همچنین است اگر بترسد بر حیوانی که حفظ آن لازم است.‏

‏         مسأله 8- دیگر از مواردی که باید تیمم کند،جایی است که پیدا کردن آب مشقت ‏‎ ‎‏زیادی دارد و عادتاً تحمل آن دشوار است،مثلاً اگر گرفتن آب احتیاج به زیر بار منت ‏‎ ‎‏کسی رفتن که عادتاً دشوار است،داشته باشد،لازم نیست تهیۀ آب.و همچنین اگر تهیۀ ‏‎ ‎‏آب وابسته به دادن مال زیادی است که به حال او ضرر دارد،لازم نیست،و اما اگر ‏‎ ‎‏پرداختن چند برابر قیمت آب به حال او ضرری ندارد،باید آب تهیه نموده و تیمم ‏‎ ‎‏کفایت نمی‌کند.‏

‏         مسأله 9- دیگر از مواردی که باید تیمم نمود،جایی است که وقت برای تهیۀ آب یا ‏‎ ‎‏استعمال آن تنگ باشد؛یعنی اگر وضو بگیرد یا غسل کند نمازش در خارج از وقت ‏‎ ‎‏واقع می‌شود.‏

‏         مسأله 10- اگر کسی تیمم کند،می‌تواند تمام نماز را در وقت بخواند،ولی اگر وضو ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 59

‏بگیرد یا غسل کند،بعض نماز در غیر وقت واقع می‌شود،باید تیمم کند و نماز بخواند، ‏‎ ‎‏ولی احتیاطاً نمازش را قضا کند.‏

‏         مسأله 11- اگر کسی برای تنگی وقت تیمم نماید و نمازش را بخواند و بعد از نماز ‏‎ ‎‏آبی که داشته از دستش برود،با این تیمم نمازهای بعدی را نمی‌تواند بخواند.‏

‏         مسأله 12- جایز است برای نماز میت با داشتن آب،تیمم نمودن؛چه محدث به ‏‎ ‎‏حدث اکبر باشد در صورتی که بترسد بر فوت نماز بر میت،یا محدث به حدث اصغر، ‏‎ ‎‏و همچنین تیمم کردن با داشتن آب برای خوابیدن،در صورتی که محدث به حدث ‏‎ ‎‏اصغر باشد و اما اگر محدث به حدث اکبر باشد تیمم را رجائاً به‌جا آورد،و همین‌طور ‏‎ ‎‏اگر خوف فوت نماز میت ندارد رجائاً تیمم کند.‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 60