احکام طهارت
وضو
شرایط وضو
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

شرایط وضو

‏ ‏

شرایط وضو

‏         مسأله 1- شرایط صحیح بودن وضو چند چیز است و با نبودن هر یک از این شرایط ‏‎ ‎‏وضو باطل است:‏

‏شرط ها‏

‏اول و دوم:پاک بودن آب و مطلق بودن آن.‏

‏         مسأله 2- اگر دو ظرف آب یا بیشتر داشته باشد و بداند که یکی از آنها نجس است، ‏‎ ‎‏ولی معلوم نباشد که کدام یک از آنها نجس است،باید برای نماز تیمم کند؛وضو گرفتن ‏‎ ‎‏با هیچ کدام از ظرف‌ها صحیح نیست و احتیاط آن است که آب‌ها را بریزد بعد تیمم ‏‎ ‎‏کند.‏

‏         مسأله 3- وضو با آب نجس و آب مضاف باطل است،اگرچه انسان نجس بودن و ‏‎ ‎‏یا مضاف بودن آن را نداند یا فراموش کرده باشد،و اگر با آن نماز هم خوانده باشد باید ‏‎ ‎‏آن نماز را با وضوی صحیح بخواند.‏

‏شرط سوم:آن که آب وضو مباح باشد.‏

‏         مسأله 4- اگر دو ظرف آب یا بیشتر داشته باشد و بداند که یکی از آنها غصبی است، ‏‎ ‎‏ولی نداند کدام یک از آنها است،وضو گرفتن با هیچ‌یک از آنها صحیح نیست،و اگر ‏‎ ‎‏آب مباح دیگری ندارد برای نماز باید تیمم نماید.‏

‏         مسأله 5- وضو گرفتن در نهرهای بزرگ مثل قنات و غیر آن؛اگرچه انسان نداند که ‏‎ ‎‏صاحب آنها راضی است اشکال ندارد،هرچند بداند بعضی از صاحبان آن صغیر و یا ‏‎ ‎‏دیوانه‌اند،ولی اگر صاحبان آنها و یا یک نفر از آنها از وضو گرفتن جلوگیری نمایند ‏‎ ‎‏باید از آنها وضو نگیرد،بنابر احتیاط واجب.‏

‏         مسأله 6- وضو گرفتن از حوض مدرسه‌ای که انسان نمی‌داند آن حوض را برای ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 15

‏همۀ مردم وقف کرده‌اند یا برای محصلین همان مدرسه،در صورتی که معمولاً مردم از ‏‎ ‎‏آن حوض وضو می‌گیرند اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 7- کسی که نمی‌خواهد در مسجدی نماز بخواند،اگر نداند حوض آن را ‏‎ ‎‏برای همۀ مردم وقف کرده‌اند یا برای کسانی که در آن‌جا نماز می‌خوانند،نمی‌تواند از ‏‎ ‎‏حوض آن وضو بگیرد،ولی اگر معمولاً کسانی که نمی‌خواهند در آن‌جا نماز بخوانند ‏‎ ‎‏از حوض آن وضو می‌گیرند می‌تواند از حوض آن وضو بگیرد.‏

‏شرط چهارم:آن که اعضای وضو و مسح موقع شستن و مسح کردن پاک باشد.‏

‏         مسأله 8- اگر یکی از اعضای وضو نجس باشد و بعد از وضو شک کند که پیش از ‏‎ ‎‏وضو آن‌جا را آب کشیده یا نه،چنانچه بداند موقع وضو ملتفت پاک بودن و نجس ‏‎ ‎‏بودن آن نبوده وضو باطل است،و اگر نداند که ملتفت بوده یا نه،وضو صحیح است و ‏‎ ‎‏در هر صورت جایی را که نجس بوده برای اعمال دیگر باید آب بکشد.‏

‏شرط پنجم:آن که در اعضای وضو مانعی از رسیدن آب نباشد.‏

‏         مسأله 9- اگر انسان شک کند که به اعضای وضو چیزی چسبیده یا نه،چنانچه ‏‎ ‎‏احتمال او در نظر مردم به‌جا باشد و یا به بودن آن قبل از وضو یقین داشته ولی ‏‎ ‎‏نمی‌داند الآن برطرف شده یا نه،باید وارسی کند که اگر چیزی به اعضای وضوی او ‏‎ ‎‏چسبیده برطرف کند.‏

‏         مسأله 10- اگر بعد از تمام شدن وضو شک کند که به اعضای وضو چیزی چسبیده ‏‎ ‎‏بوده یا نه،وضو صحیح است.‏

‏         مسأله 11- اگر بداند که قبل از وضو چیزی به اعضای وضو چسبیده بود و بعد از ‏‎ ‎‏وضو شک کند که آن را در حال وضو از بین برده و یا آب را به زیر آن رسانیده یا نه؛ ‏‎ ‎‏چنانچه احتمال دهد که در حال وضو به آن مانع التفات داشته،وضوی آن صحیح ‏‎ ‎‏است.‏


کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 16

‏         مسأله 12- اگر بعد از وضو ببیند که چیزی به اعضای وضو چسبیده،ولی نداند که ‏‎ ‎‏بعد از وضو پیدا شده یا قبل از آن،وضوی او صحیح است.‏

‏         مسأله 13- اگر در بعضی از اعضای وضو مانعی باشد،که گاهی آب به خودی خود ‏‎ ‎‏زیر آن می‌رسد و گاهی نمی‌رسد،و انسان بعد از وضو شک کند که آب زیر آن رسیده ‏‎ ‎‏یا نه،چنانچه بداند موقع وضو ملتفت رسیدن آب به زیر آن نبوده،باید دوباره وضو ‏‎ ‎‏بگیرد.‏

‏شرط ششم:آن که ظرف آب وضو مباح و از طلا و نقره نباشد.‏

‏         مسأله 14- اگر آب وضو در ظرف غصبی یا طلا و نقره باشد و غیر آن،آب دیگری ‏‎ ‎‏نداشته باشد باید تیمم کند و نمی‌تواند با آب آنها وضو بگیرد،و اگر آب دیگری دارد، ‏‎ ‎‏چنانچه در ظرف غصبی یا طلا و نقره وضوی ارتماسی بگیرد یا با آنها آب را به ‏‎ ‎‏صورت و دست‌ها بریزد وضوی او باطل است،بنابر احتیاط واجب،و در صورتی که با ‏‎ ‎‏مشت یا چیز دیگر آب را از آنها بردارد و به صورت و دست‌ها بریزد وضوی او ‏‎ ‎‏صحیح است.‏

‏شرط هفتم:آن که استعمال آب برای او مانعی نداشته باشد.‏

‏         مسأله 15- کسی که می‌ترسد اگر وضو بگیرد مریض شود،یا اگر آب را به مصرف ‏‎ ‎‏وضو برساند تشنه بماند،نباید وضو بگیرد.‏

‏شرط هشتم:آن که شستن صورت و دست‌ها و مسح پا و سر را خود انسان انجام ‏‎ ‎‏دهد،و اگر دیگری او را وضو دهد یا در رساندن آب به صورت و دست‌ها و مسح سر ‏‎ ‎‏و پاها به او کمک نماید،وضو باطل است.‏

‏         مسأله 16- کسی که نمی‌تواند وضو بگیرد باید نایب بگیرد که او را وضو دهد،ولی ‏‎ ‎‏باید خود او نیت وضو کند،و بهتر آن است که نایب هم نیت وضو کند،و با دست خود ‏‎ ‎‏مسح نماید،و اگر نمی‌تواند باید نایبش دست او را بگیرد و به جای مسح او بکشد،و ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 17

‏اگر این هم ممکن نیست باید از دست او رطوبت بگیرد و با آن رطوبت سر و پای او را ‏‎ ‎‏مسح کند،و بهتر آن است که اگر ممکن باشد تیمم هم بنماید.‏

‏شرط نهم:آن که وضو را به ترتیبی که گفته شد به‌جا آورد؛یعنی اول صورت و بعد ‏‎ ‎‏دست راست و بعد دست چپ را بشوید و بعد از آن مسح سر و بعد مسح پای راست ‏‎ ‎‏و بعد مسح پای چپ بنماید.‏

‏شرط دهم:آن که کارهای وضو را پشت سر هم انجام دهد.‏

‏         مسأله 17- اگر بین کارهای وضو به قدری فاصله شود که وقتی بخواهد جایی را ‏‎ ‎‏بشوید یا مسح کند،رطوبت جاهایی که پیش از آن شسته یا مسح کرده خشک شده ‏‎ ‎‏باشد،وضو باطل است.‏

‏         مسأله 18- اگر بین کارهای وضو عرفاً فاصله نشود،ولی در اثر حرارت هوا یا چیز ‏‎ ‎‏دیگر اعضا خشک شود،وضو باطل نمی‌شود.‏

‏         مسأله 19- اگر کارهای وضو را پشت سر هم به‌جا نیاورد،ولی در اثر سردی و ‏‎ ‎‏رطوبت هوا،رطوبت اعضا خشک نشود،به طوری که اگر هوا ملایم بود خشک ‏‎ ‎‏می‌شد،وضو باطل نیست.پس در وضو اگر هر یک از این دو شرط باشد،وضو ‏‎ ‎‏صحیح است؛یا باید کارهای وضو را پشت سر هم انجام دهد یا در وقتی که می‌خواهد ‏‎ ‎‏جایی را بشوید یا مسح کند،رطوبت جاهایی که پیش از آن شسته یا مسح کرده خشک ‏‎ ‎‏نشده باشد،هرچند پشت سر هم انجام نداده باشد.‏

‏شرط یازدهم:آن که به قصد امتثال؛یعنی فقط برای انجام فرمان خداوند عالم، ‏‎ ‎‏وضو بگیرد،و اگر برای خنک شدن یا به قصد دیگر وضو بگیرد،باطل است.‏

‏         مسأله 20- لازم نیست نیت وضو را به زبان بگوید یا از قلب خود بگذراند،ولی ‏‎ ‎‏باید در تمام وضو متوجه باشد که وضو می‌گیرد،به طوری که اگر از او بپرسند:چه ‏‎ ‎‏می‌کنی؟ بگوید:وضو می‌گیرم.‏


کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 18

‏         مسأله 21- کافی است در وضو قصد قربت کردن،و دیگر قصد وجوب و استحباب ‏‎ ‎‏لازم نیست،بلکه اگر اشتباهاً در جایی که وضو واجب است قصد استحباب کند یا ‏‎ ‎‏برعکس،چنانچه قصد قربت کرده باشد،وضو صحیح است.‏

‏         مسأله 22- اگر به خیال این که وضو دارد به قصد تجدید وضو،وضو بگیرد،بعد ‏‎ ‎‏معلوم شود که وضو نداشته وضویش صحیح است و نماز با آن درست است.‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 19