احکام طهارت
احکام تخلّی(بول و غائط کردن)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام تخلّی(بول و غائط کردن)

‏ ‏

احکام تخلّی(بول و غائط کردن) 

‏         مسأله 1- واجب است انسان وقت تخلّی و مواقع دیگر،عورت خود را از کسانی ‏‎ ‎‏که مکلّفند اگرچه با او محرم باشند،مثل خواهر و مادر و همچنین از دیوانه و بچه،اگر ‏‎ ‎‏ممیز باشند که خوب و بد را می‌فهمند،بپوشاند،ولی زن و شوهر لازم نیست عورت ‏‎ ‎‏خود را از یکدیگر بپوشانند.و همچنین جایز است نگاه کردن به عورت بچۀ غیر ممیز.‏

‏         مسأله 2- لازم نیست با چیز مخصوصی عورت خود را بپوشانند،و اگر با دست و یا ‏‎ ‎‏برگ درخت هم آن را بپوشانند کافی است.‏


کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 9

‏         مسأله 3 و 4- جایز نیست نگاه کردن به عورت دیگری،هرچند از پشت شیشه و یا ‏‎ ‎‏در میان آیینه و یا آب صاف باشد،ولی اگر برای معالجه احتیاج به نگاه کردن پیدا شود، ‏‎ ‎‏چنانچه به نگاه کردن به آن در میان آیینه احتیاج برطرف گردد نباید به آن نگاه کرد،بنابر ‏‎ ‎‏احتیاط واجب.و اگر بدون نگاه کردن معالجه ممکن نباشد،نگاه کردن جایز است.‏

‏مسأله 5- موقع تخلی باید رو به قبله یا پشت به قبله نکند.‏

‏         مسأله 6- جایز نیست موقع تخلی طرف جلوی بدن کسی رو به قبله و یا پشت به ‏‎ ‎‏قبله باشد،گرچه عورت را از قبله بگرداند.و اگر جلوی بدن او رو به قبله و یا پشت ‏‎ ‎‏به قبله نباشد،احتیاط واجب آن است که عورت را رو به قبله و یا پشت به قبله ‏‎ ‎‏ننماید.‏

‏         مسأله 7- در موقع استبراء که احکام آن بعداً گفته می‌شود،اگر قطرات بول خارج ‏‎ ‎‏شود،رو به قبله یا پشت به قبله نشستن جایز نیست و احتیاط مستحب آن است که در ‏‎ ‎‏موقع استبراء رو به قبله و پشت به آن ننشیند؛اگرچه قطرات بول خارج نشود،چنانچه ‏‎ ‎‏احتیاط مستحب آن است که در موقع تطهیر مخرج بول و غائط،رو به قبله یا پشت به ‏‎ ‎‏قبله نباشد.‏

‏         مسأله 8- اگر برای آن که نامحرم آن را نبیند مجبور شود رو به قبله یا پشت به قبله ‏‎ ‎‏بنشیند،باید رو به قبله یا پشت به قبله بنشیند،و نیز اگر از راه دیگر ناچار شود که رو به ‏‎ ‎‏قبله یا پشت به قبله بنشیند،به هر طرف که بخواهد مانعی ندارد؛هرچند اگر پشت به ‏‎ ‎‏قبله بنشیند بهتر است.‏

‏         مسأله 9- مخرج بول با غیر آب،پاک نمی‌شود و در مردان اگر از مخرج طبیعی ‏‎ ‎‏خارج شود و بیشتر از مقدار معمول آلوده نشود،شستن یک مرتبه کافی است،اما در ‏‎ ‎‏زنان،و مردان اگر از غیر مخرج طبیعی خارج شود و یا از مقدار معمول تجاوز کند، ‏‎ ‎‏بنابر احتیاط واجب،باید دو مرتبه شسته شود و بهتر آن است که سه مرتبه شسته شود، ‏‎ ‎‏اگرچه بعید نیست که زنان نیز حکم مردان را داشته باشند.‏


کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 10

‏         مسأله 10- اگر مخرج غائط را با آب بشویند،باید چیزی از غائط در آن نماند،ولی ‏‎ ‎‏باقی ماندن رنگ و بوی آن مانعی ندارد،و اگر در دفعۀ اول طوری شسته شود که ‏‎ ‎‏ذره‌ای از غائط در آن نماند دو مرتبه شستن لازم نیست.‏

‏         مسأله 11- با سنگ و کلوخ و مانند اینها اگر خشک و پاک باشند می‌شود مخرج ‏‎ ‎‏غائط را تطهیر کرد،و چنانچه رطوبت کمی داشته باشد که به مخرج نرسد اشکال ‏‎ ‎‏ندارد،و اگر به سه مرتبه برطرف نشود باید آن‌قدر تکرار کرد تا مخرج کاملاً پاکیزه ‏‎ ‎‏شود،ولی باقی ماندن ذره‌های کوچکی که دیده نمی‌شود اشکال ندارد؛چنانچه اگر به ‏‎ ‎‏کمتر از سه مرتبه عین برطرف شود کافی است و تکرار تا سه مرتبه لازم نیست.‏

‏         مسأله 12- بهتر آن است که سنگ یا پارچه‌ای که غائط را با آن برطرف می‌کنند سه ‏‎ ‎‏قطعه باشد،هرچند اگر یک قطعه باشد که سه طرف داشته باشد مانعی ندارد.‏

‏         مسأله 13- پاک کردن مخرج غائط با چیزی که احترام آنها لازم است مانند کاغذی ‏‎ ‎‏که اسم خدا و پیغمبران و امامان-علیهم الصلاة و السلام-بر آن نوشته شده است حرام ‏‎ ‎‏است.و بنابر احتیاط واجب با استخوان و سرگین هم نباید مخرج غائط را پاک کرد.اگر ‏‎ ‎‏کسی با یکی از اینها مخصوصاً استخوان و سرگین،غائط را پاک کند،طهارت حاصل ‏‎ ‎‏نمی‌شود.‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 11